Roma hay 13

1Kwa way mâ rəhay ha gər a bəy i dala hay hərwi ndo neheye tebiye ma bəy aye na, maa vəlatay na, Mbəlom ada maa pa tay ha a bəy na, neŋgeye. 2Yaw, ndoweye kə ge vəram ka bəy i dala hay na, a ge vəram ka wu nakə Mbəlom a ɓar aye. Ndo neheye faya ta giye andza niye na, faya ta vahaweye sariya ka gər tay. 3Ndo neheye faya ta giye wu ŋgwalak eye, ta dzədzariye ta bəy i dala hay bay. Mata dzədzere ɗuh na, ndo neheye faya ta giye wu ŋgwalak eye bay aye. Taɗə a saka madzədzaratay a bəy i dala hay bay na, ge wu nakə ŋgwalak eye hərwi ada kâ yatay a gər lele. 4Andza niye, hərwi bəy i dala hay faya ta giye na, məsler i Mbəlom hərwi ada tâ dzəna kurom ka məge ŋgwalak. Taɗə ɗuh ka ge lele bay na, dzədzaratay a bəy i dala hay hərwi gədaŋ nakə Mbəlom a vəlatay na, a vəlatay kəriye bay. A vəlatay hərwi mabəz ha mevel i Mbəlom hərwi ada mâ gatay ɗəretsətseh a ndo neheye faya ta giye mənese aye. 5Hərwi niye rəhumatay ha gər a bəy i dala hay. Ka rəhumatay ha gər na, hərwi nakə faya ta gakumeye ɗəretsətseh aye ɗekɗek aye bay. Rəhumatay ha gər hərwi ka sərum ha mə ɗərev kurom niye na, tsəveɗ ŋgwalak eye. 6Ka vəlumeye dzaŋgal na, hərwi niye dərmak, Mbəlom a pa ndo i bəy i dala hay hərwi ada tâ ge məsler nakay lele. 7Vəlumay a bəy i dala hay wu nakə təɗe məvəlatay a nəteye aye. Vəlumatay dzaŋgal a ndo neheye faya ta tsakaliye. Wu nakə ta tsətsah fakuma məvəle aye na, vəlumatay. Rəhumatay ha gər lele hərwi nəteye na, təɗe ka rəhumatay ha gər. 8Gwedere i ndo fakuma na, hamumay. Gwedere nakə ma mətsiye fakuma aye na, nəte. Gwedere niye na, wuɗum ndo hay huya. Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na, ka rəhay ha gər a bazlam i Mbəlom mapala eye tebiye. 9Ka sərum bazlam i Mbəlom mapala eye a gwaɗ: «Kâ ge madama bay, kâ kəɗ ndo bay, kâ kəla bay, kâ ge ɗəre ka wu i ndo hay bay.» Bazlam neheye mapala eye ada ta siye hay tebiye nəteye mə bazlam mapala eye nəte. A gwaɗ: «Wuɗa ndo i məgeɗ yak dərmak andza ka wuɗa na gər yak.» 10Ndo nakə a wuɗa ndo aye na, ma geye mənese bay. Yaw, taɗə ka wuɗa ndo hay na, ka pay bəzay a bazlam i Mbəlom mapala eye tebiye. 11Gum andza niye, hərwi ka sərum həlay nakay nəkway mə ɗəma aye. Anəke na, həlay nakə ka pəɗekumeye abəra ka məndzehəre aye. Həlay nakə Mbəlom ma vəlakweye mətəme aye ka həndzəɗaw. Neŋgeye dəreŋ andza a həlay nakə ka dazlakway mədzal ha ka Yesu Kəriste aye sa bay. 12Mazlambar həvaɗ ma ndəviye, ɗəre ma tsaɗiye, dzaydzay ma deyeweye. Mbəɗakway dəba a məsler i həvaɗ. Həlakwa wu həlay neheye a ye ka bo məge ha məsler ta həpat aye. 13Mede kway mâ ge ŋgwalak eye andza i ndo neheye faya ta diye mə dzaydzay aye. Kâ gakwa magurlom nakə ŋgwalak eye bay aye bay ada kâ kwayakwa bay. Madama tə wu neheye ŋgwalak eye bay aye na, kâ gakwa bay, gərakwa ha magazləga ta məge sələk. 14Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste mâ təra andza wu həlay kurom. Kâ pumay bəzay a wu neheye ŋgwalak eye bay a sawakum hərwi mâ yay a gər a bo kurom aye sa bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\