1 Korɛnt Kristo-yab 8 | Bible.is
1 Korɛnt Kristo-yab 8

1T ji diid man yal nba nyuan padnand po. « T ban k t kul mɔg banm ». G nyaan banm kuand nil jipaad i, buam n te g nil kped dindann n. 2Nil gii mali k u ban bonn, u yen daa g ban g pund lan bual k wan gii ban nand. 3Ama nil gii bua Yendu, Yendu ban l daan i. 4Lann, padnand ŋmanu po i, t ban g ŋanduna n ninŋ padl g tie siɛl, g Yenduyeno kukua n be. 5G dugn, bona be polu po yen tinŋ n ninŋ g niib yi’b g yendui (l kon tie mɔni i k l niib yaa po yendui yen yonmdanm be g yab), 6g nyaan t yaa po, Yenduyeno kukua n be, wano n tie t Baa, wano n tag bonn kul, t be u po i. Yonmdanyeno kukua n be, wano n tie Yiesu Kristo, bonn kul be g dugn u po i, t be g dugn u po i. 7Ama niib kul yen kaa mɔg l banm. Siɛb be g bo ŋanm g maan pada bonciɛnn, g baa yen mɔlane mɔno b gii ŋman l nand b biɛ daa l mali k l tie padl yal i. B pala n ninŋ ban yaan daa g ŋanm g kub k l paa nyan, b mali k l kuand’b jɔgnd i. 8Jied yen kan fid g te tin nagn Yendu nunŋ n. T gii g dii, l kan guan’ti puol, t biɛ gii dii mɔ, l kan pugn’ti baa siɛl. 9G nyaan, yen ŋanm man g diid i yul po, k yin yal i kua g bu fid g sun yal nba nyan ń daa te tantuudkal lieb nba k b dindann daa g ŋanm g cie po. 10G dugn, nil nba k u dindann daa g ŋanm g cie gii la fin nba mɔg l banm nyan, k a kal tingbandieog n ninŋ g di jied, l kan kuan’o papaal k wan mɔ ń ŋman padnand ii ? 11A banm po te k wano nba k u dindann daa g cie nyan biɛl n nyan, wano nba tie a ninja, g Kristo bo kpe u po. 12I gii te k i ninjanm nba k b dindann daa g cie nyan baa biid n, k i biɛ ŋmad b yam, i biid Kristo mɔno i. 13L po n te g jied po gii bu te n ninja ń baa biid n ninŋ, n kan ban g ŋman nand palb, lan tan daa te n ninja ń kua tudm n ninŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\