2 Korɛnt Kristo-yab 6

1Tin yaan taan g suun l tuonn nyan po n te k t balm’i k yin daa ŋaa g paab nba k i gaal Yendu buol ń te fam. 2G dugn Yendu maad u kadaaɔg n k nne: « Youg nba dagd n po bo pund, k n cenŋ a jaandi, g fielu daal k n tod’a. » Mɔni, daal nba dagd ji pund n nyan, fielu daal n ne. 3T g bua tin kuan sua jalm n ninŋ, sua ń tan daa maad mabiid t tuonn po. 4T ŋɔnŋ bonn kul n ninŋ k t tie Yendu tuonsunna yen mɔni, g dugn t juun bonciɛnn g gaal fala yen cicagm yen mabbuolu kul, 5k b pua’ti, g kuan’ti dansalg, g niwulug fiil g yie t po, t sun tuona g cɔg, g guam pɔd’ti, g kom gbad’ti. 6K t yen l be yen papienn, yen banm, yen pasɔnŋl, g tie ŋanm, g Foŋanm ŋmagd’ti, k t buam tie papienbuam, 7k t muand mamɔni maam, g Yendu paalu be yen’ti, g mɔnkund tie t ganŋ yen t jendu jakɔntiɛd. 8G niyenm donŋ t sann g lieb fiɛgd’ti, g yenm sugd’ti g lieb pag’ti, g niib yi’ti faaɔgdanm k t yen maad mɔni. 9B nyuan’ti nyan sua g ban’ti nyan i, g niib yen ban’ti bonŋann. B mali k l gbenn t po n nyan, ama t yen daa be n nyan g siɛl g mɔg’ti. B dad t tubl i, b g kpii’ti. 10B biid t pala, k t pala yen man youg kul. B nyuan k t tie tali i, k t yen kuand niib bonciɛnn mɔgm. B diɛ k t g mɔg siɛl i, k t yen mɔg bonn kul. 11Yinm Korɛnt yab, t maad yen’i g g wuon’i baa siɛl, t bua’i yen t pal kul. 12Yiɛl g pɔd t yaa pala n ninŋ yen tin gii bua’i, yinm n luon i pala g g bua’ti. 13N maad yen’i nyan i tie n bimadi nyan i: Mɔ ń tien man nyan tinm nyan, luod man i pala. 14Daa tug man i yula g lol yen yab nba g tie Kristo‑yab. G dugn yal nba tuag mamɔni sɔnu yen yal nba g ŋan kan fid g taan yen liel. Yinyiem yen bunbɔnn mɔ kan fid g taan yen liel. 15Kristo bu fid g taan mɔb yen Sitaan ii ? Kristo‑yua yen yua g tie Kristo‑yua taa bɛ i ? 16Yendu jaanddeciɛɔnŋ yen tingbana taa bɛ i ? Tinm n tie Yendu nba fo jaanddeciɛɔnŋ, nyan wano Yendu mɔno n maad nyan: « B siign ninŋ i k n bu tien n binbebuol, gii sonm yen’m, gii tie b Yendu k b tie n buolu. » 17L po n te g Yonmdaan biɛ maad: « Nya man b siign g fagd yen’m, daa ŋud man yal nba tie jɔgnd bonn kul, nnyan, n bu gaal’i. » 18G Yonmdaan paaciɛnudaan biɛ maad: « N ji baa tie i Baa i, k i tie n bijabi yen n bipuobi. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\