2 Korɛnt Kristo-yab 7 | Bible.is
2 Korɛnt Kristo-yab 7

1N dɔnn‑nba, lann tin la l puoni kul ne nyan, tin ji mɔnd g ŋuul g nyan yal nba l tie jɔgnd kul t gbannand n ninŋ yen t pala n ninŋ, t jie Yendu g ŋanm t kua g gbenn canyiin. 2Mɔnd man gii bua’ti. T g ban g biil sua siɛl, t g ban g kuan sua tudm n ninŋ, t biɛ g ban g dii sua mɔ. 3L g tie k n maad nnyan g bua n jalg’i kaa. G dugn n yen daan kpiɛ g maad’i no: tin be g mɔg miɛl ii, tin kpe ii, t baa l bua’i yen t pal kul i. 4N dug i po bonciɛnn, k n pal man i po. Yinm n tien’n papaal. Tin l be fala nba ninŋ kul, n kpanm yen pamanciɛnn i. 5Yen mɔni, tin daan pund Maseduann t daan g fuod. T daan la fala buolu kul. Cincann po, niib daan kɔn yen’ti, k t tug n ninŋ mɔ gbie yen jijei. 6Ama Yendu nba paand ninbadanm pala daan te g Tiit pund k t pala paag. 7L g tie u baalu kua kaa daan paan t pala, wan daan ŋɔn k i paan wano mɔno pal nand biɛ daan paan t mɔ yaa pala. U daan maad’ti k i bua k i guan g la’n, k i kal yen ninsiid i, k i pal kɔn n po bonciɛnn. L kul ne n daan te k n pal ŋanm g manŋ g pugn. 8N ban k min daan diɛn’i kadaaɔg nba daan biil i pala. Ama n yen ji g gbiɛnd l po. L tie mɔni k n daan gbiɛnd yaa youg nba k n daan la k l kadaaɔg biil i pala waam. 9Ama mɔlane l ji tie pamann i n po. L g tie k i pala n daan biil nyan po kaa manŋ n pal, lan te k i mɔ kua i biid po g lebd i binbem nyan n manŋ n pal. I pala n daan biil nand nyan lann n tuo Yendu po. Lann, t g tien siɛl k l janm’i. 10Nil pal gii biil k l tuag yen Yendu n bua nand, l bu tod l daan wan mɔ kua u biid po g la fielu. Lann g mɔg gbiɛndi. Ama nil pal gii biil k l tie ŋanduna yab n nyuan bona nand i, lann baad yen kuum i. 11Yinm mɔno ń diid i pala n daan biil k l tie Yendu yanbuam sɔnu n, lan baal yen yal nba i po: i g kagn tonm g sun yin bu sun yal ii, i g kɔn i kua po ii, i g gbiɛnd ii, l g kuan’i jijei ii, l g pugn’i niɛnŋ k yin guan g la’n ii, l g pugn’i pakɔnn ii, l g baal yen tubdadu biiddaan po ii ? I ŋɔn bonn kul n ninŋ k i g mɔg siɛl yaa biid l maam n ninŋ. 12Lann, min daan diɛn’i nyan, l daan g tie yua biil po kaa, l biɛ daan g tie wan biil yua nba po mɔ, n daan bua k i siign ninŋ nil kul ń la Yendu nunŋ n ninŋ, i pala n kɔn t po nand i. 13Yal nba daan paan t pala n nyan. L g tie k t pala daan paag kukua kaa, t pala biɛ daan manŋ mɔ hal bonciɛnn g dugn tin daan la g Tiit be yen pamann k l maa i kul ne daan te k u yam duan nyan po. 14N daan pag’i u nunŋ n ninŋ, i kon tan g din’n fai. Nyan tin tu l maad’i mɔni youg kul nyan, l tie nnyan i k n daan mɔg mɔni yen k n pag’i Tiit nunŋ n ninŋ. 15U tu tiɛd i kul n daan ŋanm g gaal’o nand yen cɔlunŋ yen jijei g jegl nyan, u pal ń ŋanm g siɛ i po i. 16N pal man bonciɛnn yen min bu fid gii dug i po bonn kul n ninŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\