2 Tɛsaloniik Kristo-yab 3

1N naataani, min bu juod g maad’i yal nba n ne: i jaand man t po g Yonmdaan maam ń fid g yad tonm tonm, k ban biɛ tuo g gaal yen cɔlunŋ nyan lan bo tien i buol nand nyan. 2Biɛ gii jaand man g Yendu ń nyan’ti nibiid yen tondanm nui n. G dugn niib kul kaa tuod g gaan l maam. 3Yonmdaan g tie mɔi nle daan kaa, lann u bu te’i paalu g guul’i yen Bonbiildaan. 4Yonmdaan te k t pala paa i po: tin ŋɔn’i k i gii tie yal nyan, i tie lann i, g biɛ baa l tie nnyan. 5Yonmdaan ń tod’i k yin bann Yendu n bua’i nand nba, g biɛ gii mɔg juunn nyan Kristo nyan. 6N naataani, t miɛd’i Yonmdaan Yiesu Kristo sann po, k yin fagd yen yaa danm nba tie Kristo‑yab g yen tie gbannyagdanm kul, g biɛ g cɔln tin tund’b k ban gii tie yal. 7Yinm mɔno ban yin bu tien nand g ŋmaa t taabuod n, g dugn tin bo be i buol t bo g tie gbannyagdanm kaa. 8T bo g miɛl g baa sua tie’ti jied k t dii, ama yendu n yen nyiɛɔg t bo suun g laad fala g cɔgd yo, g fid g laad jied g di k tin daa te tugl sua po. 9Yen mɔni, t bo mɔg nuu g bu gaal todl i buol, ama t bo bua k yin la t buol i g bann yin baa be nand. 10L po i, g youg nba k t bo be i buol, k t bo maad’i g yua nba g bua k u sun tuonn, wan daa di mɔ. 11Ama t yen ji gbiɛ g siɛb be i siign g g bua k b sun tuonn, g nyaan yen ji waa g kua b lieb maam n. 12Yonmdaan Yiesu Kristo sann po, t miɛd l niib g cegi’b k ban gii suun b tuona suoo g laad b jied g di. 13N naataani, yinm nuan ń gii suun tuonŋana youg kul g daa yed k i cɔg yenn. 14L gii tie g sua yie g g cɔln tin maad’i yal kadaaɔg ne ninŋ, yin ŋanm gii nyuan l daan g biɛ ji daa nagi’ug g fai ń suol’o. 15I daa juab’o man nyan u tie i ninnand nyan kaa, ama i cegi’ug man nyan u tie i naataanu nyan. 16Yonmdaan nba te g niib yam dua nyan, wano mɔno ń te k i yam ń gii dua youg kul yen bonn kul ninŋ. Yonmdaan ń gii be yen i kul. 17Min Pɔl n diɛn yen n nuu min fuond’i fuondi nba ne. N kadaaɔg kul ninŋ, n tu juod g diɛn nnyan i. N diɛni i. 18T Yonmdaan Yiesu Kristo ŋalbalg ń gii be yen i kul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\