3 San 1

1Min nikpel n da kadaaɔg ne g tien n dɔnn Gaayus nba k n bua’ɔg yen mɔni. 2N dɔnn, n bua k a gii mɔg laafiɛ, g bona kul ń gii sonm a binbem n ninŋ nyan lan sonm nand fin yen Yendu siign ninŋ nyan. 3N pal daan manŋ hal bonciɛnn youg nba k t ninjanm Kristo‑yab daan baal g maad’n k a l be mamɔni sɔnu n nyan ŋan tu l be nand nyan i. 4Siɛl g ŋanm g manŋd n pal g cie yen min gbad k n bid tuag mamɔni sɔnu. 5N dɔnn, a ŋanm g kub t ninjanm Kristo‑yab, baa yen ban l tie saanm mɔno. 6B daan kun mɔni Kristo‑yab tintaanu n ninŋ g maad ŋan ŋɔn buam nba b po. N balm’a k a mɔnd g tod’b nyan Yendu n bua nand nyan, k ban gad b sɔnu. 7K l maa Yiesu po i k b daan fiil g tug sɔnu g saa, g g gaal baa siɛl yab g ban Yendu buol. 8Lann, l bual k tinm Kristo‑yab ń tod l nibuolu i, k t nuu ń mɔ ń gii be mamɔni tuonn nba k b suun nyan po. 9N daan diɛn siɛl g tie Kristo‑yab tintaanu, ama g Diotrɛf nba bua wan gii tie liig yua nyan g tuod n maam. 10L po n te k n tan gii baal, n bu dugn’i wan tie yal, wan maad mabiid nba t po. Yen l yaa kul ne, l biɛ daa l g dagd u po. Wano n biɛ yied g g gaan t ninjanm Kristo‑yab, g biɛ tu pan danm nba bua ban gaal t ninjanm nyan mɔno, g bel g nyan’m Kristo‑yab tintaanu n ninŋ. 11N dɔnn, daa togd bonbiil tienu, i tie ŋanm. Yua nba tie ŋanm tie Yendu yua i. Ama yua nba tie bonbiil g ban g la Yendu. 12Niib kul pag Demetriyus, k u binbem biɛ ŋɔnŋ k u ŋua mamɔni sɔnu. Tinm mɔno pag’o, k fin mɔno ban k tin maad yal u po tie mɔni. 13N biɛ mɔg maam bonciɛnn g bua k n maad’a, ama n yen g bua k n diɛn kadaaɔg n ninŋ kaa g te’a. 14N mali k l kan wai yen min la’a, k tin ŋanm g pag. 15Yendu ń te’a yanduanm. A dɔnn‑nba fuond’a. Ŋan fuond fuond t dɔnn‑nba o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\