Efes Kristo-yab 5

1Yin yaan tie Yendu bibuadi nyan, lann mɔnd man gii togd’o. 2I binbem n ninŋ buam ń gii be, nyan Kristo n buad’ti, g tug u kua g cab t po nyan paab nyan, k l tie nyan salg nba k l nublu man Yendu po nyan. 3Yinm tie Kristo‑yab i, lann l ji g dagd g nil ń gbad cunconm maam i siign, lann i kaa k i tie siɛl yaa jɔgnd bontitied, lann i kaa k i ninŋ sua mɔg kunkuam. 4L biɛ g dagd g mayuyuod, lann i kaa mafinfam, lann i kaa siɛl yaa majɔgnd ń gii nya i mɔb n ninŋ. Yal n dagd tie k yin gii tiend Yendu balg i. 5Ŋanm man gii ban g nil nba suun cuncontuonn, lann i kaa jɔgnd tuonn, lann i kaa yua nba mɔg kunkuam (kunkuam tie padl i l daan po), l nil g mɔg yiɛl Kristo yen Yendu diem n ninŋ. 6Daa ŋaa man sua ń tug mafinfam g bɔnd’i. L bontitied po n te g Yendu mutuol bu lag yab nba yie g g cɔlm’o po. 7Yinm yen l nibuolu ń daa taa baa siɛl. 8Siɛnyoug, i bo be bunbɔnn n ninŋ i. Ama mɔlane yin be yen Yonmdaan nyan, i ji tie yinyiem n ninŋ yab i. Ŋɔn man i binbem n ninŋ k i kon tie yinyiem n ninŋ niib. 9K l maa yinyiem n te g nil tie ŋanmbuolu kul, g tie yal nba ŋan g dagd, g maad mɔni. 10Mɔnd man g bann yal nba ŋan Yonmdaan po. 11Daa kuand man i nui bunbɔnn tuona n ninŋ, k l yen g mɔg siɛl yaa nyuad. Yal nba be bunbɔnn n kul, yin te k lan legd yinyiem n ninŋ. 12L taan mɔg fai mɔno yen nil ń maad l niib n suun yal nba bunbɔnn n ninŋ. 13Ama nil gii maad ban suun yal, l tuona kul ji tu legd yinyiem n i, 14g dugn yal nba legd yinyiem n ninŋ kul ji tie yinyiem yal i. L po n te k l diɛn g maad: « Fiil, fin nba guand ne, nya kpienm siign g Kristo yinyiem ń fand’a. » 15Lann, ŋanm man gii ban yin sonm nand i binbem n ninŋ. Yin daa bund g be nyan yanbɔndanm nyan kaa, i ceg man. 16Youg nba k i bu fid g tien bonŋann kul, yin gbaa g tien, g dugn tin be yaa youg ne ji biɛ. 17Lann, daa be man nyan yab nba g mɔg yam nyan kaa, mɔnd g bann man Yonmdaan n bua yin gii be nand. 18Daa tu nyu man daam g buo, dibuond nuan kuand nil muaɔg u. Ŋaa man g Foŋanm ń yend i munn kul. 19I paand man i lieb pala yen biɛyani yen Yendu dondl yani yen Foŋanm n ŋɔn’i yani nba. I yiin man g dond Yonmdaan yen i pala kul. 20T Yonmdaan Yiesu Kristo sann po, i tiend man t Baa Yendu balg youg kul, bonn kul po. 21I jiind man i kua i lieb buol k lan ŋɔn k i cɔln Kristo. 22Puob, i jiind man i kua i salb buol, nyan yin jiind i kua nand t Yonmdaan buol nyan. 23G dugn jua n tie puo yudaan, nyan Kristo n tie u Tintaanu yudaan nyan. Kristo Tintaanu n tie u gbannand, k wano Kristo tie l gbannand Fietua. 24Nyan Kristo Tintaanu n jiin u kua nand Kristo nintual n ninŋ nyan, puob mɔ bu jiin b kua nnyan i b salb nintual n, bonn kul n ninŋ. 25Yinm puodanm mɔ ń gii bua i puob nyan Kristo n buad u Tintaanu nand g tuo g kpe u po nyan. 26U bo tien nnyan k wan ŋanm u Tintaanu g gbenn i. U bo tug nyum yen Yendu maam i, g ŋanm u Tintaanu g nyan u jɔgnd kul. 27U bo bua k wan guan g tug u Tintaanu g te u kua, k u ŋan i canyiin g tuud, g siɛl yaa tenml g be u po, k u ŋali g g mɔg yal biil u ŋand. U bo bua wan gii ŋan g gbenn g g mɔg siɛl yaa jɔgnd i. 28Lann, l bual g puodanm mɔ ń gii bua b puob nyan ban bua b gbannand mɔno nand nyan i. Yua nba bua u puo, u bua u kua i. 29Sua yen g ban g nund u gbannand. Yua kul ŋub u gbannand, g ŋanmd’o nyan Kristo n mɔ n diɛ u Tintaanu nand nyan i, 30g dugn t kul n taan g tie u gbannand. 31Yendu Kadaaɔg kon maad lann n nyan: « L po n te g jua tu bu nya g ŋaa u naa yen u baa g taan yen u ŋaapuo, banm banle ń ji taan gii tie gbannanyend kua. » 32Makɔnm ne nyua hal bonciɛnn. Min yen ban k l nyuan Kristo yen u Tintaanu i. 33Ama l maam biɛ nyuan i mɔ. Puodaan kul ń gii bua u puo nyan u kua nyan. Puo kul ń mɔ ń gii cɔln u sal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\