Ebro-nba 13

1Nyan yin tie Kristo‑yab nyan, i bua man i lieb youg kul. 2Ŋanm man gii gaan saanm, g dugn siɛb bo tie nnyan i g tan gaal saanm g g bann k b tie malɛg‑nba. 3I tiɛn man dansali po nyan b taan g luon yinm yen banm kul i dansaldieog n nyan. Biɛ gii tiɛn man yaa danm nba k b cagn’m nyan po, gii ban k i mɔ mɔg gbannand nyan banm nyan i. 4Nil kul ń gii cɔln puobiɛnn, g puo yen jua, baa sua ń daa nya cincann po. G dugn Yendu tan bu bu yab nba suun cuncontuona kul yen jab nba kul jaan puob lann i kaa puob nba kul jaan jab. 5Daa tug man i yul g kun yen ligli, ŋaa man i pal ń gii man yin mɔg yal nba po g dugn Yendu mɔno maad: « N kan ŋaa’a, n biɛ kan ban g nyɔl’a. » 6L po n te k t bu fid g pua pal g maad k nne: « Yonmdaan n tie n todkua, n ji kan gii jie siɛl. Nifosaal bu fid g tien’n bɛ i ? » 7I canbaa‑nba nba bo muand’i Yendu maam nyan, i tiɛn man b po. Diid man ban bo ŋuan Yendu nand hal g tan kpe, g mɔ ń tɔgn dindann sɔnu nba k b bo tuag nyan. 8Yiesu Kristo n won tie nand nyan, u biɛ l tie nnyan i dinne mɔ, g biɛ baa l tie nnyan i youg ń tuu youg. 9Daa ŋaa man g tunda nba k b tund k l g tuag yen mamɔni sɔnu nyan ń te k yin tud sɔnu. L ŋan g Yendu ŋalbalg ń gii paand t pala, ama lan daa tie kɔa nba nyuan jied po kaa. Yaa danm nba cɔln l kɔa g ban g la siɛl yaa nyuad l po. 10T mɔg salg binbindl. Suif‑nba salg-yidkab nba suun Yendu-cend‑buol-jounŋ n g mɔg yiko yen ban di salg nba yid t salg binbindl po. 11Salg-yidkab kul ciɛn tu tug bonkobd nba k b kod nyan yaa sɔm i, g kua yenn Yendu-cend‑buol-jounŋ denuagn g daan yid salg g Yendu ń piin niib biid, g nyaan ban tug bonkobd nba k b kod nyan g nya yenn doug kunŋ g daan juu. 12L po n te g Yiesu mɔ bo kpe doug kunŋ k u sɔm nba wul nyan ń te g niib ń gii ŋan canyiin Yendu nunŋ n. 13Lann, t nya man g gad u buol doug kunŋ g tuo ban fiɛg’ti nyan wano nyan. 14G dugn ŋanduna nba ninŋ k t be ne, t g mɔg doug nba baa tun g be youg kul, ama t kpaan yal nba baad i. 15Tin gii dond Yendu, Yiesu sann po. L dondl tie salg i k t yid’o. Tin gii yiin g donŋ u sann youg kul. 16Daa sunm man k yin gii tie ŋanm g biɛ gii tod i lieb. L salg buolu n man Yendu po. 17I cɔln man i liig yab, g biɛ daa kand man b mɔi po. G dugn banm n nyuan i ninŋ g ban g daal baad k b bu dugn Yendu ban sun nand. Mɔnd man k ban gii suun b tuonn yen pamann g daa ŋaa k ban gii suun g buln. B gii suun yen bunbulmi, i kan do siɛl yaa nyuad l po. 18I jaand man t po. T ban k t kan fid g jalg t kua baa siɛl yaa po, g dugn tinm kpaan youg kul k tin gii suun yal nba ŋan i. 19N l miɛd’i nii, i jaand man n po g Yendu ń luod sɔnu k min guan i buol tonm. 20Yendu nba tien niib yanduanm nyan n te k t Yonmdaan Yiesu yied kpienm siign. Wan yid u kua salg g wul u sɔm nyan n te k u te g Yendu suol dɔnnu nba kan ban g gbenn yen niib. Nnyan i k u te pekpaaciɛn. 21Wano Yendu ń te k yin fid gii tie ŋanm bonn kul ninŋ, g biɛ fid gii tie u buam. G Yiesu Kristo paalu po wan te tin gii suun yal nba man u po. Yudand ń gii tie Yiesu Kristo yal youg ń tuu youg. Amɛnn. 22N naataani, n miɛd’i k yin di sugl g cenŋ maam nba k n maad g paand i pala ne, g dugn min diɛn g maad’i yal kadaaɔg ne ninŋ g yab mɔno. 23N bo bua k min tiɛd’i k b luod t naataanu Timote o. L gii tie k u pund n buol tonm, min yen wano n bu yeg g baal g la’i. 24Fuond man yab nba tie i liig yab kul yen Kristo‑yab kul. Itali yab mɔ fuond’i. 25Yendu ŋalbalg ń gii be yen i kul !


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\