San 16

1N maad’i l kul ne, k yin tan daa buon i dindann i. 2B tan bu nyan’i Suif‑nba tintaann died n ninŋ. Youg baad mɔno g yab nba bu kpi’i baa mali k b suun Yendu tuonn i. 3B bu sun l tuona k l maa b g bann n Baa, b biɛ g bann n mɔ. 4Ama n tuod g maad’i mɔlane, k l youg tan gii pund k b suun l tuona, yin tiɛd k n daan maad’i no. N bo g maad’i cilg youg k l maa n daa bo be yen’i. 5Mɔlane n ji gɔ g leb yua nba bo sun’n po n nyan, k i ninŋ baa sua g bual’n min saa naan ii ? 6Bɛ n tien k n maad’i l bona k i ji kal yen pabɔnn i ? 7N yen maad’i mɔni i. N gii gad, lann n baa su i po. K l maa n gii g gad, i Todkua kan baal i buol. N gii gad nuan, n bu sun’o i buol. 8U gii baal u bu ŋɔn ŋanduna niib k b kpiɛd sɔnu yal tie biid po yen mɔnkund po yen Yendu buud po. 9B kpiɛd sɔnu yal tie biid po g dugn b g dug n po. 10Yal tie mɔnkund po mɔ b biɛ kpiɛd sɔnu, g dugn n saa n Baa buol, k i ji kan la’n. 11B biɛ kpiɛd sɔnu yal tie Yendu buud po mɔ, g dugn u jiɛl ŋanduna ne bad buud o. 12N biɛ mɔg maam bonciɛnn g bu maad’i, i yen daa kan fid g tug l tugl mɔlane. 13Foŋanm nba tie mamɔnmaad tan gii baal, u bu ŋɔn’i mamɔni kul. U kan gii maad’i u yul po maam kaa, u baa maad’i wan gbad yal nba i. U bu maad’i yal nba bu tien kul. 14U bu don n sann, k l maa u bu tug min mɔg yal nba i g ŋɔn’i. 15N Baa n mɔg yal nba kul tie n yal i, l po n te k n maad g Foŋanm bu tug min mɔg yal nba i g ŋɔn’i. 16L gii yann waam, i ji kan la’n. Ama l gii pugn waam yin biɛ guan g la’n. » 17K u ŋuantieb n ninŋ yenm ji maad b ŋmiɛl n g tua: « U bua n maad bɛ i g tua k l gii yann waam t ji kan la’ɔg, ama l gii pugn waam tin biɛ guan g la’ɔg u ? K wan maad yal nba k u saa u Baa buol nyan niimn ii ? 18Waam niimn ii ? T g ban wan bua n maad yal nba. » 19G Yiesu bann k b bua n bual’o buali, lann i g maad: « N maad’i mii l gii yann waam, i ji kan la’n. Ama l gii pugn waam yin biɛ guan g la’n. L maam po i k i bual bual i lieb ii ? 20Yen mɔni n maad’i, i tan baa buud g fabn g ŋanduna niib be pamann n ninŋ i. I tan baa kal yen pabɔnn, ama l pabɔnn bu lebd gii tie pamann i po. 21Puo gii bua n mal yaa youg, u tu be yanbani n ninŋ i, g dugn u fala youg pund n nyan. Ama u gii mal g gbenn, u ji tu g tiɛn u fala po. U ji tu be pamann n ninŋ i, k l maa u baal yen nifuog ŋanduna n ninŋ. 22L tie nnyan i, i mɔ yaa po. Mɔlane, i daa kal yen pabɔnn i, ama n tan bu guan g la’i, i pala ń manŋ bonciɛnn. Sua kan fid g nyan l pamann i ninŋ. 23L daal gii pund, i ji kan bual’n baa siɛl po. Yen mɔni n maad’i, i gii miɛl n Baa yal nba kul n sann po, u bu te’i. 24Tin be yen dinne, i daa g ban g miɛl siɛl n sann po. I miɛd man, i baa laad, k i pala ń gii man lan bual nand. 25N tu pua’i makpanjam i g maad’i l kul ne. Ama youg baad k n tan kan gii pua makpanjam kaa g maad yen’i. N tan bu maad’i n Baa po g kan dɔgn’i baa siɛl. 26L daal gii pund i bu miɛl’o n sann po i, n g yed k min kaa bu miɛl n Baa i po. 27K l maa n Baa mɔno yen bua’i. U bua’i g dugn i bua’n, g biɛ tuo g gaal k n nyiɛ Yendu buol. 28N kon nyiɛ n Baa buol i g baal ŋanduna n ninŋ ne. Mɔlane n ji bua n nya ŋanduna n ninŋ g guan g lebd n Baa po. » 29K u ŋuantieb maad: « Mɔlane a ji maad g dɔgd, g g pua makpanjam. 30T ji bann k a ban bonn kul, k a g guu k ban daa bual’a buali kaa. L po n te k t gaal yen mɔni k a nyiɛ Yendu buol. » 31G Yiesu ŋmiɛn’m: « Mɔlane nuan i ji tuo g gaal aa ? 32Youg baad, l youg taan pund o, k i kul bu yad g kun g ŋaa’n n kukua. G nyaan n yen g be n kukua kaa, n Baa be yen’n. 33N maad’i l kul ne k i gii be yen’n i yam ń gii dua i. I bu la fala ŋanduna ne ninŋ. Ama yin mɔnd g paan i pala k l maa min paad ŋanduna o. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\