San 17

1Yiesu n maad nnyan g gbenn, k u yaad g nyuan polu po g maad: « N Baa, youg pund o, ji te a Bija yudand, k a Bija mɔ ń ŋɔn niib a yudand. 2K l maa a tie’og yikod nifosaal kul po, k wan fid g te niib nba k a kubn u nuu n ninŋ kul, miɛl nba g mɔg gbennu. 3Miɛl nba g mɔg gbennu tie k ban bann fin i, fin kukua nba tie Yendu yen mɔni, g bann Yiesu, Kristo nba k a sun’o. 4Tuonn nba k a bo tie’n nyan, n sun g gbenn o, n ŋɔn niib a yudand n nyan tinŋ po ne. 5Lann mɔlane po, n Baa, ji te’n yudand a buol, yudand nba k n bo mɔg a buol g sua g ŋanduna daa g be nyan. 6N ŋɔn niib ŋan tie yua nba, niib nba k a nyan’m ŋanduna n ninŋ g tie’n nyan. B bo tie a yab i k a tug’b g tie’n, k b tuo g cenŋ a maam. 7Mɔlane b ji ban k ŋan tie’n yal nba kul nyiɛ a buol i. 8G dugn n maad’b ŋan maad’n maam nba i, k b mɔ tuo g gaal, g bann g yen mɔni k n nyiɛ a buol i, g tuo k fin n sun’n. 9N jaand b po i. N g jaand ŋanduna niib po kaa, n jaand ŋan tie’n yab nba po i, g dugn b tie a yab i. 10Yal nba tie n yal kul tie a yal i. Yal nba tie a yal mɔ tie n yal i. B po n te k n sann duo. 11Min ji kan gii be ŋanduna n ninŋ. Ama banm nuan daa baa be ŋanduna n ninŋ i. Min ji baad a buol i. N Baa papiendaan, ŋanm gii diɛ’b a sann paalu po, sann nba k a tie’n, k ban fid g taan gii tie niyend, nyan min yen fin n taan g tie yend nyan. 12Min daan tu be yen’m, n daan guu’b a sann paalu po i, sann nba k a tie’n. N daan guul’b k b ninŋ baa yend g biɛl ; l gii g tie yua nba bo tuod g nyiɛ biɛfanm k lan ŋɔn g Yendu Kadaaɔg n diɛni tie mɔni i kaa. 13Mɔlane po, n ji baad a buol i. N daa be ŋanduna n ninŋ ne i, g maad nnyan k min mɔg pamann nba ń gii be b ninŋ, pamann nba g mɔg po. 14Min yaan tie’b a maam nyan i, g ŋanduna niib ji g bua b nublu, g dugn b g tie ŋanduna n yab kaa ; nyan min mɔ n yaan g tie ŋanduna yua nyan. 15N g miɛd’a k a nyan’m ŋanduna n ninŋ kaa, n miɛd’a k a guul’b g Bonbiildaan ń daa nand’b i. 16B g tie ŋanduna yab, nyan min mɔ n g tie ŋanduna yua nyan. 17Te g mamɔni ń te k ban gii tie fin kukua yab, g dugn a maam n tie mamɔni. 18Nyan ŋan bo sun’n ŋanduna n ninŋ nand nyan, n mɔ suun’m ŋanduna n ninŋ nnyan i. 19B po i k n tugd n munn kul g cabd k n sun a tuonn, k ban mɔ ń tug b munn kul g cab’a yen mɔni. 20N g jaand g miɛd’a b po kua kaa, n miɛd’a yen yab nba tan baa dug n po g dugn ban bu muand’b maam nba po. 21N jaand k b kul ń taan gii tie niyend i, nyan fin, n Baa ŋan be n ninŋ k n mɔ be a ninŋ nyan, ban mɔ ń taan gii be t ninŋ g ŋanduna niib ń tuo g gaal k fin n sun’n. 22N tie’b yudand nba k a tie’n, k ban fid gii tie niyend nyan tin tie yend nyan, 23k min gii be b ninŋ k a mɔ be n ninŋ k ban taan gii tie bonyenn yen mɔni, g ŋanduna niib ń bann k fin n sun’n, k a bua’b nyan ŋan bua’n nand nyan. 24N Baa, n bua g yab nba k a tug’b g tie’n, ń mɔ ń gii be yen’n min baa be naan buol, gii nyuan yudand nba k a tie’n, g dugn a bo bua’n g sua g ŋanduna daa g tag. 25N Baa mɔnkundaan, ŋanduna niib g ban’a, min nuan yen ban’a, k b ne mɔ biɛ ban k fin n sun’n. 26N te k b bann’a. N biɛ bu te ban gii band’a g pugd, k ŋan bua’n yaa buam nba ń gii be b ninŋ, k n mɔ ń gii be b ninŋ. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\