Luk 14

1L bo tie Saaba daal i, g Yiesu kua Farisiɛn-nba ciɛn nne ŋaag, k wan di. G niib kul suli’ug. 2L sua g jua nne be u nunŋ po, g mɔla suol’o. 3G Yiesu gaal maam g maad Yendu Kadaaɔg gbanbanda yen Farisiɛn-nba: « L cab k ban paag nil Saaba daal bii l g cab i ? » 4K b kul ŋmin. Lann i k u suol l yiɛn nuu g paag’o, g cab’o k wan gii kun. 5G bual’b: « I siign ninŋ ne, ŋmaa big i, lann i kaa ŋmaa naab n bu baa caal n ninŋ Saaba daal, k u kan nyan’o l youg mɔno o ? » 6K b g fid g ŋmiɛn siɛl. 7Yiesu n yaan la yab nba k b yiin’m k ban di nyan, k b pagl liig kinkaani po, k u pua makpanjam nne g maad’b: 8« L gii tie k b yiin’a puobiɛnn jaanm, daa gad g kal liig kinkaanu po. L bu fid g tuu k b yiin sua, k u cie a yaa po. 9Yua nba yiin’i kul nyan bu baal g maad’a: “ Fiil g ŋaa yua nba ne kinkaanu. ” L youg nyan, a bu fiil yen fai i, g gad g kal puol po. 10Ama, b gii yiin’a jaanm, gad g kal puol po, g yua nba yiin’a nyan tan gii baal, wan maad’a: “ N dɔnn, fiil g gad g kal liig kinkaanu po. ” L youg nyan, l baa tie yudand i a po yab nba k b yiin’m kul nunŋ n ninŋ. 11K l maa yua nba kul donŋ u kua, b bu jiin’o. G yua nba jiind u kua mɔ, b bu don’o. » 12G Yiesu biɛ maad yua nba yiin’o k wan di nyan mɔ: « L gii tie k a tien jaanm yensiig n, lann i kaa daajuoug, daa yiin a dɔnn‑nba, daa yiin a ninjanm, daa yiin a naataani, g biɛ daa yiin a kunkuanyuag‑nba nba tie ŋalmandanm, k l maa b mɔ tan bu yiin’a, g ŋmiɛn’a l ŋanm. 13Ama, l gii tie k a tien jaanm, yiin tali yen wabi yen diɛni yen juanm. 14Nnyan, l baa tie pamann a po, k l maa b g mɔg siɛl g bu ŋmiɛn’a l ŋanm. Yendu n tan bu yied nimɔnm yaa daal, u bu ŋmiɛn’a l ŋanm. » 15Yab nba di yen’o n gbad l maam, b siign ninŋ yend ń maad’o: « Yua nba bu di jied Yendu ŋaag n ninŋ, pamann tie u yal i. » 16G Yiesu maad’o: « Nil nne n bo be, g tien jaanciɛɔnŋ, g yiin niib bonciɛnn. 17Jediyoug n yaan pund, k u sun u naasen k wan maad wan yiin yab k ban baal. K l kul bobn g gbenn o. 18L youg g sua kul mɔ’ɔg kafala. G cincinn yua maad’o k u daa kpaab. K l tie mabl i yen wan gad g diid. K l po n te k u miɛd sugl. 19G munle po yua mɔ maad k u daa naakpakuoli piig, g saa g bu bign’m kpaab. K l yaa po, k u miɛl’o sugl. 20G lua mɔ maad k u kuan puo mɔlane i, k lann n te k u kan fid g baal. 21Naasen n yaan guan youg nba, k u dugn u canbaa l kul. K u canbaa pal bie bonciɛnn, lann i k u maad u naasen: “ Gad tonm niib n tigi naan buol yen doug n sɔni po, g guan yen tali yen wabi yen juanm yen diɛni nii. ” 22G naasen tan guan g baal, g maad’o: “ Canbaa, ŋan maad yal nba, l tien g gbenn o, g yiɛl biɛ daa tenn. ” 23G canbaa biɛ maad u naasen: “ Nya gii saa sɔnjala po, yen kpaand n ninŋ, g niid niid niib k ban kua, g gbie n ŋaag. 24K l maa n maad’i, yab nba k n bo yiin’m kul, b ninŋ ne, baa sua kan lenm n jaanm jied. ” » 25Niwulug n yaan bo yeg yen Yiesu, k u tan gbeg b po g maad’b: 26« Yua nba bua wan gii ŋua’n, g g bua’n g cie u baa yen u naa yen u puo yen u bid yen u ninjanm yen u niipuob yen hal yen u miɛl mɔno i kaa, u kan fid gii tie n ŋuantua. 27Yua nba g bug u dapunpɔnn, g ŋuan’n, u kan fid gii tie n ŋuantua. 28I siign ninŋ ne, ŋmaa po i, u gii bua wan maa dɔunŋ, u daa kan kal g diid l ligli n baa ja nand g liɛ wan mɔg yal nba bu dagd wan fid g maa g gbenn i ? 29Lann i kaa, u gii bil fiɛgl, g g fid g maa g gbenn, niib nba kul bu la bu salg’o, 30g maad: “ Nil ne cil demaanu, g yen gbal l gbennu. ” 31Daa bii, badlano po i, u gii bua k wan pua tɔb yen badlua, u daa kan kal g mali g liɛ u bu fid g tuog yen u niib tuda piig u lua nba togd’o, g mɔg niib tuda piinle i ? 32U gii mali g sua u kan fid, u bu sun u kpaaga, k ban gad g daan la badlua ŋann k u daa be fagm, k ban manŋ yen lieb. 33Lann l tie nnyan i, i mɔ yaa po. Yua nba mɔ g nyɔl wan mɔg yal nba kul, u kan fid gii tie n ŋuantua. 34Yaalm tie bonmɔnn i. Ama yaalm manu gii gbenn i, b bu tug bɛ i g guan g manŋ’o i ? 35L ji g tie siɛl, l kan fid g te baa dulm. B tu lu’ug cincann po i. Yua nba mɔg tuba g bu gbad, wan gbad. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\