Luk 17

1Yiesu bo maad u ŋuantieb: « Bigna nuan bu l baal niib k ban tien biid i. Ama daan nba bu te g lieb ń tien biid nyan, fala bu gbad’o. 2B bo gii tug naal nba kpai g lol g jɔn u tulu n, g lu’ug mɔgl n ninŋ, lann n bo baa su u po yen wan te bid ne ninŋ, baa yend ń tud Yendu sɔnu. 3Diid man i yula po. L gii tie k a naataanu biil’a, ŋan cegl’o. U gii mɔ kua l biid po, ŋan di sugl u po. 4L gii tie k u biil’a g guan g mɔ kua, g tien nnyan diyenn n ninŋ taal munlile mɔno, ŋan di sugl u po. » 5G Yonmdaan Yiesu sundi maad’o: « Te k t dindann ń pugn. » 6G Yonmdaan maad’b: « I dindann bo gii yab g pund baa dibinyenm, i bo bu maad tiig nba ne k wan figd ne buol, g gad g fign mɔgl n ninŋ. U bo bu cɔlm’i. » 7« I ninŋ ne, ŋmaa n baa mɔg u tuonsunn k u ko tanmɔnn lann i kaa k u kpaa bonkobd, wan tan kpen youg nba, wan maad’o k wan baal tonm, g kal g di i ? 8U bu maad’o k wan tien jied g te’og. K u gii tien g gbenn, wan bobn g tien’o k wan di g nyu g gbenn o, k l puol po k u mɔ ń ji fid g di g nyu. 9U gii sun l kul ne, u biɛ kan tien’o balg l po. 10I mɔ yaa po, l tie nnyan i. I gii sun Yendu n yed k i sun yal nba kul g daan gbenn, yin maad: “ T tie tuonsunna nba g dagd yen pinpagd. T sun tuonn nba bo tie k tin sun i. ” » 11Yiesu bo saa Serusalɛm po, g tɔgn Samari yen Galile sinsiign. 12Wan bua n kua doug nne ninŋ, g gbaada piig baad u buol, g tan sed fagm 13g yign g maad: « Canbaa Yiesu, jie tinm ninbaaɔg. » 14Yiesu n yaan la’b nnyan, k u maad’b: « Gad man g salg-yidkab ń la’i. » Ban yaan paan g saa nyan, k b paag. 15B siign ninŋ yend n yaan la k u paag nyan, k u guan, g tand g dond Yendu, 16g baa g gbaan Yiesu nunŋ n ninŋ, g tiend’o balg. L jua bo tie Samari yua i. 17Lann i g Yiesu gaal maam g maad: « L gbaada piig kul kaa paag ii ? G banwai nba tenn nuan be lɛ ? 18Sua g guan g dond Yendu, l gii g tie buolfanu yua ne kukua i kaa. » 19K u maad’o: « Fiil gii saa. A paag g dugn a dug n po. » 20Farisiɛn-nba bo bual’o: « Bɛ youg po i g Yendu bu kaan u bal i ? » K u ŋmiɛn g maad’b: « Yendu n bu kaan u bal youg nba g tie yal g niib bu la kaa. 21B kan maad k u be ne, lann i kaa k u be ne po. K l maa Yendu bal pund i buol o. » 22K u ji maad u ŋuantieb: « Youg baad k i baa niɛn k yin la Nifosaal Bija dana, baa diyenn kua, g yen kan la. 23B bu maad’i k u be ne, k u be ne po. Daa saa man, daa belb man. 24Nyan tanyigdu n tu nyigd g fand naan kul, lan cil puol saa yen nintual nyan, Nifosaal Bija tan baa tie nnyan i, u guanu daal. 25Ama l daa tie k wan la fala bonciɛnn, g mɔlane niib ń yie’og yo. 26Nyan Nowe youg lan bo tie nand nyan, l biɛ tan baa tie nnyan i Nifosaal Bija guanu youg. 27Niib bo di g nyu, g kuand puob, g tien b bid jab, saa yen daal nba g Nowe tan kua u ŋadunŋ n ninŋ, g nyunciɛnm baal g biɛn yab n tenn kul. 28L biɛ bo tie nnyan i Lɔt youg. Niib bo di g nyu, g daa, g kuad, g buul, g maa ŋai. 29Ama daal nba g Lɔt nyiɛ Sɔdɔm doug n ninŋ, Yendu te g muu yen tindanyɔgm baa g biɛn yab tenn kul. 30L tan baa tie nnyan i, daal nba g Nifosaal Bija tan bu legd. 31L daal, yua nba be deliɛkaɔg po, wan daa jii k u bu tug u tiɛd nba be u dieog n ninŋ. G yua nba be kpaab n ninŋ mɔ, wan daa kpend ŋaag. 32Tiɛd man yal bo baal Lɔt ŋaapuo. 33Yua nba kpaan k wan fiel u miɛl, u bu buon l miɛl. Yua nba lu u miɛl, u bu fiel u miɛl. 34N maad’i, l nyiɛɔg n ninŋ, niib banle baa dua dunduanyenu po, wan tug yend g ŋaa lua. 35Puob banle bu taan gii naan dii, wan tug yend g ŋaa lua. [ 36Jab banle baa be kpaab n ninŋ, wan tug yend g ŋaa lua.] » 37K u ŋuantieb gaal maam g bual’o: « Yonmdaan, l bu tien lɛ buol i ? » K u maad’b: « Bonkpienn n be naan, nanyobli mɔ tigi l buol i. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\