Matieog 17

1Daa ŋanluob n pend, g Yiesu tug Piɛr, Saak yen u ninja San g piɛd yen’m k b gad g duo jual nba kped po. 2B yed k ban nyuand’o g sua k u ninnaɔnŋ lebd o, k u nunŋ n nyili g tuud nyan yendu nyan, k u tiɛd penn pai pai pai. 3K b la g Moyis yen Eli baal g pag yen wano Yiesu. 4Lann i g Piɛr gaal maam g maad Yiesu: « Yonmdaan, l ŋan yen tin gii be ne. A gii bua, n bu pua jond tintaa. Yenn baa tie a yal, g liel tie Moyis yal, g liel mɔ tie Eli yal. » 5Piɛr daa bo g maad g gbenn mɔno g tawalgbanpieonŋ nne nyili g tuud, g jiid nyan ŋunn nyan g libn b po. K b gbad niɛlu nne nyiɛ l tawalgbaɔnŋ n g maad: « U ne tie n Bija i, n pal kɔn u po bonciɛnn. N tug n buam kul g tien u ninŋ, i cenŋ man u maam. » 6Yiesu ŋuantieb n gbad l niɛlu, g jiwaani kua’b bonciɛnn, k b baa g fabn. 7G Yiesu nagn g sii’b g maad: « Fiil man, daa jie man siɛl. » 8K b yaad g sua Yiesu kukua n ji sie. 9Ban bo nyiɛ jual po g ji yaa youg, g Yiesu kpaa u ŋuantieb g maad: « Daa maad man sua yin la yal g Nifosaal Bija daa g yied kpienm siign. » 10K u ŋuantieb bual’o k l tien nle i g Yendu Kadaaɔg gbanbanda yen maad k Eli bu baal yo Kristo ń fid g baal i ? 11K u ŋmiɛn’m g maad: « L tie mɔni k Eli bu baal g ŋmagd bona kul yo, 12ama n maad’i, Eli nuan baal o, b g bann’o i, g sun’o ban bua nand. Nifosaal Bija mɔ bu la fala nnyan i b nui n. » 13L youg k u ŋuantieb ji bann k u bo maad San Nyunwultua i. 14Yiesu yen u ŋuantieb n pund niwulug buol yaa youg g jua nne nagn g baa g gbaan u nintual n g maad: 15« Canbaa, jie n bija ninbaaɔg, u baa tinŋ i. U laad fala bonciɛnn ; u baa muu n yen nyum n youg kul. 16N baal yen’o a ŋuantieb buol k b yen g fid g paag’o. » 17G Yiesu maad: « Yinm nibiid buolu ne, i g mɔg dindann baa waam nne. N biɛ baa be yen’i saa yen bɛ youg u ? N biɛ bu di sugl i po saa yen bɛ daal i ? Baal man yen l big nii. » 18G Yiesu tiɛn g bel sanpola nba bo ŋua big nyan. K b yaad g ŋaa’ɔg, k u paag l youg mɔno. 19Lann i g Yiesu ŋuantieb nagn g bual’o b kua n ninŋ, k l tien nle i, k banm yen g fid g bel g yaan l sanpola i ? 20G Yiesu maad’b: « I dindann n g yab. Yen mɔni n maad’i, i dindann bo gii yab g pund baa dibinyenm, i bu fid g maad jual ne k wan figd g gad g daan sed siɛl po, wan figd. Siɛl bo kan gii paa i po. [ 21Yaa sanpobuolu ne, jaandi yen mɔlolu i kaa, siɛl kan fid g bel g yaan’m.] » 22Yiesu yen u ŋuantieb bo taan g be Galile doug n i, k u tan maad’b: « B bu kuad Nifosaal Bija, 23niib ń suol’o g kpi’ug. Daa ŋantaa daal wan yied. » K u ŋuantieb kul pala wad. 24Yiesu yen u ŋuantieb bo gad Kafarnawunm i, g yab gaan jaanddeciɛɔnŋ lonpo tan baal g bual Piɛr: « I canbaa kan pa lonpo ii ? » 25G Piɛr yed k u bu pa. Piɛr n kua ŋaag n g Yiesu liid g bual’o: « Simɔn, a la nle ? Ŋanduna ne batieb gaan b lɛ buol i lonpo i ? Bad ŋaag yab buol bii saanm buol i ? » 26G Piɛr yed g saanm n pa lonpo. G Yiesu maad: « Lann bad ŋaag yab g be l n. 27Ama l g ŋan k tin biil b pala. Lann gad mɔgl n g daan lu janpienu. Janŋ nba k a bu cind g suol’o nyan, ŋan yaad u mɔb, a bu la liglb l n, k a tug g pa min yen fin lonpo. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\