Matieog 26

1Yiesu n maad maad u ŋuantieb l lanbona kul g gbenn, g ji guan g maad’b lann i: 2« N tua i ban g Suif‑nba fielu jaanm ji tenn daa ŋanle yaa ? B bu kuad Nifosaal Bija, ban suol’o g kpaa’ɔg dapunpɔnn po. » 3Lann i g salg-yidkab ciɛnm yen doug n nikpela taan g kal Kaayif ŋaag, yua bo tie salg-yidkab kul ciɛn, 4g lol k b bu tien ninfanm i g suol Yiesu g kpi’ug. 5K b mali g maad k b kan suol’o jaanm youg, k b gii tien nnyan niib bu kpid wounŋ u. 6Yiesu bo be Betani doug n i, Simɔn nba bo tie gbaadl nyan ŋaag, 7g puo nne tan baal yen tilaalkunkɔnŋ, k l gbie. L tilaali daaɔg bo paa. U bo kua g sua g Yiesu kal g di jied i, k u tug l tilaali g tien l kul u yul po. 8Yiesu ŋuantieb n la nnyan, k b pala biil, k b maad g bɛ bonbiilu n nyan i ? 9K b bo bu fid g tug l tilaali g kuad g gaal ligciɛnŋ g bɔgd tali. 10Yiesu n bann k b maad nnyan, k u bual’b: « Bɛ po i k i kɔn yen puo ne i ? U tien bonŋann i n po. 11Tali nuan baa be yen’i youg kul, min yen kan gii be yen’i youg kul. 12Tilaali nba k u tien n gbanu po ne, u tuod g seln n kuum i. 13Yen mɔni, n maad’i, ban bu muand Laabamann ne ŋanduna n ninŋ naan buol nba kul, b bu maad puo ne n tien yal, g tiɛd u po. » 14L puol po i g Yiesu ŋuantieb piig yen banle n ninŋ, yend, yua k b bo yi’ug Suuda Iskariyɔt, gad g daan la salg-yidkab ciɛnm, 15g bual’b k b bu te’og yinŋaa i wan kuad’b Yiesu i ? K b tie’og dibala piintaa. 16Suuda ji cil l daal i, g kpaan wan bu tien nand g suol Yiesu g te’b. 17Dana nba k b tu ŋman kpanu nba k b g tien yen dibina nyan, l dacincinn daal, g Yiesu ŋuantieb baal g bual’o: « A bua tin gad lɛ i g bobn Fielu jaanm a po i ? » 18G Yiesu maad: « Gad man doug n tintɔug ŋaag g daan maad’o: “ T canbaa yed k tin maad’a k u youg ji g fag, k u bu di Fielu jaanm yen u ŋuantieb a ŋaag ne i. ” » 19K u ŋuantieb tien nyan wan bo yed k ban tien nand nyan, g bobn Fielu jaanm. 20Daajuoug n tan baal, g Yiesu yen u ŋuantieb piig yen banle ŋann kal g bu di. 21Ban di yaa youg k u maad: « Yen mɔni n maad’i, i ninŋ ne yend bu kuad’n. » 22K u ŋuantieb yam ŋmad bonciɛnn, k b ji bual’o yend yend: « Yonmdaan, min yaa aa ? » 23G Yiesu maad: « Min yen yua taan g suun saaŋmanŋ n, wano n bu kuad’n. 24Nifosaal Bija nuan bu kpe nyan ban bo diɛn nand u po Yendu Kadaaɔg n nyan i. Ama fala bu gbad daan nba kuad’o. B bo gii g mal l daan, lann n bo baa su u po. » 25G Suuda, yua bo bu kuad’o nyan gaal maam g bual’o: « Canbaa, min yaa aa ? » G Yiesu ŋmiɛn’o: « Fin n maad. » 26Ban bo di yaa youg, g Yiesu tug kpanu g tien Yendu balg, g jend jend g tie u ŋuantieb g maad, gaal man ne g ŋman, l tie n gbannand i. 27G yuand g tug dimɔunŋ yen ŋmanŋ g tien Yendu balg g tie’b g maad: « I kul ń nyu man ne, 28l tie n sɔm i. Yendu yen niib dɔnnu sɔm, sɔm nba wul niib bonciɛnn po k lan piin b biid. 29N maad’i n nyan, n ji kan ban g nyu dimɔunŋ ne saa yen daal nba k n tan bu guan g nyu dimɔnpaanm yen’i n Baa ŋaag n. » 30L puol po, k b yin biɛyani, g fiil g duo Oliif tiidi jual po. 31Lann i g Yiesu maad u ŋuantieb: « Yal bu baal’n dinne nyiɛɔg ne bu te yin yad g ŋaa’n, g dugn l diɛn Yendu Kadaaɔg n g maad: “ N tan bu pua g kpi pekpaal, pei ń yad. ” » 32G Yiesu guan g pugn: « Ama n gii yied, n bu gaal liig g daan guul’i Galile. » 33Lann i g Piɛr gaal maam g maad: « N lieb kul gii yad g ŋaa’a mɔno min kan san g ŋaa’a. » 34G Yiesu maad’o: « Yen mɔni n maad’a, g dinne nyiɛɔg ne mɔno a bu nai taal muntaa k a g ban’n g sua g kolg daa g mɔ. » 35G Piɛr guan g ŋmiɛn: « L gii tie kuum mɔno, min yen fin n bu taan g kpe, n kan nai k n g ban’a nuan. » K u ŋuantieb nba tenn kul mɔ maad nnyan. 36L puol po, g Yiesu yen u ŋuantieb gad naan buol k b yi Gɛtsemani. Ban pund l buol, k u maad’b, k ban kal o k wan piɛd g jaand. 37Lann i g yiin Piɛr yen Sebede bid banle ŋann k b piɛd. L youg k u yam ŋmad, 38k u maad’b: « N yam kul yaad k l naan n bu kpe. I be man ne, tod’n man gii kal ne, g daa guand man. » 39G sud g gad liig waam, g baa g gbaan g tug nunŋ g pii yen tinŋ, g jaand g maad: « N Baa, l gii tie k l bu fid ŋan fagn fala nba baad ne, ama lan daa tie n buam n kaa, lan tien nyan ŋan bua nand nyan. » 40K u guan u ŋuantieb bantaa ŋann buol g sua k b ji guand i. K u bual Piɛr: « Lann, i g fid g kal g guul’n baa kudyeonŋ uu ? 41Daa guand man gii jaand, g daa baa bignn n ninŋ. I yam bua, ama g paalu yen pɔd’i. » 42K u biɛ sud g gad liig waam g jaand munle po: « N Baa, l gii g mɔg lan bu tien nand min nya l fala n, lan tien nyan ŋan bua nand nyan. » 43K u biɛ guan g sua k u ŋuantieb guand k b ningbaad kul kpai. 44K u biɛ ŋaa’b g gad g daan jaand muntaa po, g maad lanbona nba k u bo kpiɛ g maad. 45Lann i g guan u ŋuantieb buol g maad’b: « I dua g guand man. I dua g fei man. Youg pund o, b bu kuad Nifosaal Bija mɔlane, biiddanm ń suol’o. 46Fiil man tin gad man, yua bua kuad’n baal o. » 47Yiesu daa bo g maad g gbenn mɔno, k u ŋuantieb piig yen banle ŋann n ninŋ yend baal, yua k b bo yi’ug Suuda nyan. U bo yeg yen niib bonciɛnn k b diɛ jugi yen lanbana. Salg-yidkab ciɛnm yen doug n nikpela n bo sun’m. 48Wano nba bo bu kuad Yiesu bo tuod g maad l niib, k u daan gii muad yua nba tankpinn, ban gii ban k ban kpaan yua n nyan, k ban suol’o. 49L youg mɔno g Suuda nagn Yiesu buol g maad: « Canbaa, n fuond’a. » Lann i g gad g muad u tankpinn. 50G Yiesu maad: « N dɔnn, tien ŋan baal g bu tien yal. » L youg g niib nba bo ŋua’ɔg nyan nagn Yiesu buol g suol’o. 51G niib nba bo be yen Yiesu nyan ninŋ yend dad g nɔd jug g cua g jiɛl salg-yidkab kul ciɛn tuonsunn tubl. 52Lann i g Yiesu maad’o: « Guan g ŋuun a jug jugtuaɔg n, yua kpii nil yen jug, jug n tan bu kun yen u mɔ. 53A g ban k n bu fid g miɛl n Baa wan sun mɔlane mɔno malɛg‑nba nba yab g cie tuda piinlile, ban kɔn n po ii ? 54N yen gii tien nnyan, l bu tien nle i Yendu Kadaaɔg n bo maad yal ń tien yen mɔni i ? G dugn l bo diɛn k l tan bu tien nnyan i. » 55Lann i k u ji maad niib nba bo baal nyan: « I baal g bua n suol’n g diɛ jugi yen lanbana nyan n tie bibiɛdg nyan ii ? Daal kul n daan tu kal jaanddeciɛɔnŋ n, g tund niib k i g suol’n. 56Ama l bona kul ne ji tan tie g Yendu sogni‑nba n bo maad yal Yendu Kadaaɔg n ń tien yen mɔni i. » L youg, k u ŋuantieb kul san g yad g ŋaa’ɔg. 57Yab nba bo suol Yiesu bo tug’o g gad yen’o salg-yidkab kul ciɛn Kaayif ŋaag, naan buol g Yendu Kadaaɔg gbanbanda yen doug n nikpela bo tigl. 58G Piɛr be hal puol g ŋua’b, g saa saa g daan pund salg-yidkab kul ciɛn cincann, g kua g kal lijɔug n, g kpiɛn l buol tuonsunna, g bu diid lan bu juod nand. 59Salg-yidkab ciɛnm yen Suif‑nba buuddanm kul ji kpaan niib n bu fa g Yiesu tien yal, k ban fid g te k ban kpi’ug, g g la. 60Niib bonciɛnn baal g sed g fa faaɔg, ama yen l kul ne, b g la yal bu jalg’o. G jab banle nne ji tan baal g sed, 61g maad g Yiesu yed k u bu fid g mud jaanddeciɛɔnŋ g guan g maa’ɔg daa ŋantaa g gbenn. 62G salg-yidkab kul ciɛn fiil g bual Yiesu: « A kan jiin siɛl ii ? A g mɔg siɛl g bu maad ban jalg’a yal po ne ii ? » 63Yiesu g jiin siɛl. G salg-yidkab kul ciɛn guan g bual’o: « Yendu nba fo sann po, maad’ti, fin n tie Kristo, Yendu Bija ii ? » 64G Yiesu ŋmiɛn’o: « Fin n maad. N biɛ bu maad’i, i ji bu la Nifosaal Bija kal Paaciɛnudaan jendu, i tan bu la k u nyiɛ tawalgband n g baad. » 65L youg salg-yidkab kul ciɛn dad g pad wano mɔno tiɛd. G maad g Yiesu sugd Yendu u, k l ji g tie ban kpaan sieda‑nba kaa. K n tua b gbad wan maad yal g sugd Yendu waa, 66k b mali bɛ i l po i ? K b maad k l dagd yen ban kpi’ug. 67Lann i k b ji fiil g yenm siin mɔsand u nunŋ n, g kud’o nuukula, g lieb mɔ pebd’o tanpai, 68g maad: « A yed k a tie Kristo i, bund g bann yua nba pua’a. » 69L youg, l sua g Piɛr kal lijɔug n i, g salg-yidkab kul ciɛn tuonsunna n ninŋ sipaanyend baal g bual’o: « A mɔ tu be yen Yiesu, Galile jua ne, bii ? » 70G Piɛr nai niib kul nunŋ n g maad: « Min g ban ŋan bua maad yal. » 71Piɛr sud g gad cincann dimɔb po, g sipaanlua la’ɔg, g maad yab bo be l buol nyan: « U ne mɔ tu be yen Nasarɛt jua Yiesu i. » 72G Piɛr biɛ nai g pol, k wano g ban l jua. 73L yann waam nne g yab bo be l buol nagn g maad Piɛr: « A mɔ l tie b yegnu i, a lantɔug n ŋɔn ŋan nyiɛ naan. » 74L youg g Piɛr ji cil g maad: « L gii tie k n fa faaɔg Yendu ń dad n tubl. N pol, min g ban jua ne. » L youg mɔno g kuutounŋ buud, 75g Piɛr tiɛd Yiesu n bo maad’o yal: « A bu nai k a g ban’n taal muntaa yo kolg ń fid g buud. » G Piɛr nyiɛ cincann g buud nyan u bu kpe nyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\