Filip Kristo-yab 4

1Lann, n naataani, yinm nba k n niɛn’i, g bua yen n pal kul k n guan g la’i, yinm n tie n pamann yen n nyuad. N dɔnn‑nba, ŋanm gii sie man k l paa dindann n ninŋ t Yonmdaan po. 2Efodi yen Sɛntis, n miɛd’i sugl k i mɔnd g taan mɔb gii be yen lieb g dugn t Yonmdaan po. 3K fin nba mɔ tie n tuonsunlua g g lin n puol po, n miɛd’a k a tod puob banle ne, g dugn banm yen Kleman yen n tuonsunlieb n daan tod’n k n muand Laabamann. B kul ne sana be miɛl kadaaɔg n ninŋ. 4I kpanm man youg kul yen yin be yen Yonmdaan. N ŋanm g maad’i k i gii kpanm. 5Mɔnd man g sua kul ń gii ban k i tie nimɔnm. Yonmdaan guanu ji g fag. 6Daa banŋ man baa siɛl po, ama bonn kul n ninŋ yin gii jaand g fabn g miɛd Yendu yal nba k i bua, gii tiend’o balg. 7G Yendu laafiɛ nba yab g cie nifosaal banm kul ń te k i yam ń gii dua g biɛ nyan yanbani i maalm n ninŋ g dugn Yiesu Kristo po. 8N naataani, min bu juod g maad’i yal n ne: i pal ń gii kɔn yal ŋan g dagd yen dondl po, yal l tie mɔni kul po, yal dagd yen cɔlunŋ po, yal tuag mamɔni sɔnu po, yal g mɔg siɛl yaa jɔgnd po, yal nba g nil bu faad po yen yal ŋan g dagd yen pinpagd po. 9Tug man yal nba k i daan banŋ g biɛ gaal n buol, yal nba k i daan gbad k n maad yen yin daan la k n suun yal, g sun yen tuonn. G Yendu nba tien’ti laafiɛ baa be yen’i. 10N pal daan manŋ bonciɛnn Yonmdaan n ninŋ yen yin guan g ŋɔn i buam nba n po. Yen mɔni i bua n maam. Ama i daan g la sɔnu i, yen k i ŋɔn’n l buam. 11L g tie k n bua siɛl kaa g maad nnyan. Min mɔg yal nba, n tu tuo k l man n po i, g dugn l maan’n o. 12Yaa youg nba k n g mɔg siɛl, n ban min kub n kua nand. Yaa youg nba g siɛl g muan’n mɔ, n biɛ ban n kua kubnu. Min be naan kul, yen yal l baal’n kul ninŋ, n ban k min di g dagd n dagdl, g ban k min kol n puol. N gii be guol n, n ban n kua kubnu, n biɛ gii be kom n mɔ, n biɛ l ban n kua kubnu. 13N bu fid g kub n kua l binbem kul ninŋ g dugn Kristo tien’n paalu. 14Yen l yaa kul ne, i daan ŋanm bonciɛnn yen i todl nba k i daan tod’n, min daan be cicagm n ninŋ. 15Yinm Filiip yab, yinm mɔno i ban k min bo nyiɛ Maseduann doug n, youg nba k n bo cil g muand Laabamann nyan, Kristo tintaanu kul ninŋ, i tintaanu kua n bo tod’n g pii’n paab. 16Min yaan bo be Tɛsaloniik mɔno, i bo sun yen todl g tie’n taal munŋaa kul youg nba k n bo be payiɛnu n. 17L g tie k n kpaan k min gii gaan todl kaa, ama n kpaan k i mɔ ń do nyuad i l po. 18Yin sun Epafrodit yen bona nba kul k wan te’n nyan, n gaal l kul. Baa siɛl ji g pɔd’n. Min taan ji mɔg yal cie n payiɛnu mɔno. L bona kul tie nyan salg nba nu g man Yendu po, g biɛ tuo u po nyan i. 19N Yendu mɔg ŋalman k l g mɔg lan ja yen yal g be Kristo n ninŋ, u bu te’i yin bua yal nba kul. 20Yudand ń gii tie t Baa Yendu yal mɔlane yen youg nba baad kul ! Amɛnn. 21Yab nba kul tie Yendu niib g dugn b dug Yiesu Kristo po, fuond man b kul yend yend. T naataani Kristo‑yab nba be yen’n fuond’i. 22Yendu niib kul fuond’i, mandg yab nba be Rom badciɛn ŋaag n ninŋ. 23Yonmdaan Yiesu Kristo ŋalbalg ń gii be yen’i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\