Dɔgdu 9

1G munmu po malɛg pieb u naatunn, k n la g ŋmaabig nne dua tinŋ n. L ŋmaabig bo nyiɛ polu po i g baa, k b tie’og buoug nba nyua g g mɔg po pienu. 2K u luod l buoug, g munyinaajuaɔg nyiɛ l n ninŋ nyan ŋulg nba yab muunyiiug nyan. K l muunyiiug legn yendu g tinŋ kul bɔnn. 3G lankpand nyiɛ l muunyiiug n ninŋ g lal yen tinŋ. K b tie’b paalu k ban gii jund nyan nani n jund nand nyan, 4g bel’b k ban daa tie muaɔg siɛl, g daa tie bona nba k b bul siɛl, g biɛ daa tie tiidi mɔ siɛl. G nyaan k ban gii cagn niib nba kul g mɔg Yendu banm b yutuna po. 5G tie’b mɔb k ban cagn’m ŋmaali yinmu g yen daa kpi’b. G cicagm nba k b ŋɔnŋ niib tie nyan nanŋ n tu jun nil k u cagn nand nba nyan. 6L dana n ninŋ, niib bu kpaan kuum g yen kan la, b tan baa mɔ kuum po, g yen kan kpe. 7G lankpand ŋann naan nyan taani nba k b bobn’m g bu gad g pua tɔb nyan, g yua kul yil bonn nne k l tie nyan wula feglg nyan, k b nunŋ po tie nyan nifosaal nunŋ nyan. 8K b yud tie nyan puo yud nyan, k b nyina mɔ tie nyan yanbɔl yal nyan. 9K b pal po tie nyan b liɛ kudliɛdl nyan, k b kpinkpand mɔg fuug nyan told nba g taani bonciɛnn tu diɛl tɔb n ninŋ k l mɔg fuug nand nba nyan. 10L lankpand bo mɔg jɔa nyan nani nyan i. K b jɔa n ninŋ mɔg paalu nba k b baa diɛ g cagn niib saa yen ŋmaali yinmu. 11B bo mɔg b bad, wano n tie malɛg nba bo guu buoug nba nyua g g mɔg po nyan, k Ebro‑nba maam n ninŋ k b yi’ug « Abadɔn », g Grɛk‑nba maam n ninŋ mɔ k b yi’ug k « Apoliyɔn ». 12Cincinn yaa yubɔnn pend o, yubɔna ŋanle n biɛ tenn g baad nyan. 13G munluob po malɛg mɔ pieb u naatunn, k n gbad g niɛlu nne nyiɛ salg binbindl mɔgbanjuodi ŋanna buol. L salg binbindl bo tien yen wula i, g be Yendu nintual n. 14K l niɛlu maad munluob po malɛg nba diɛ naatunn nyan: « Lod g ŋaa malɛg‑nba banna nba k b lol lol’b g kpiɛn bɔnciɛɔnŋ nba k b yi Efrat nyan. » 15K u lod’b g ŋaa’b. L sua k b bo bobn’m g youg ne yen daal ne yen ŋmaalg ne yen binn ne tan gii pund, ban kpi tinŋ po ne niib kul bɔgdm taal muntaa po. 16K b ŋɔn’n sijenm nba bo jag taani n ja nand. B bo tie sijenm miiliɛɔnŋ kobiinle i. 17Nnyan, min daa bo l nyuan l bona k l tie nyan danŋd n ninŋ nyan, k n la taani ŋann yen b tanjagla n naan nand nba. B bo liɛ b pala po kudliɛdl k l mɔn nyan muu nyan, g tie bonbɔnyinyinn, g biɛ tie bonduud. G taani yula tie nyan yanbɔl yul nyan, k b mɔi n ninŋ nya muu yen muunyii yen celbil. 18K l muu yen l muunyii yen l celbil tie yubɔnbuolu ŋantaa nba baal g biɛn tinŋ po ne niib kul bɔgdm taal muntaa po. 19L taani paalu bo be b mɔi n ninŋ yen b jɔa n ninŋ i. B jɔa bo naan yen wai i, g mɔg yula k b diɛ g cagn niib. 20Niib nba bo tenn g yubɔna ŋantaa ŋann bo g kpii’b nyan, bo g lebd b binbem. B bo l ŋua sanpola i, g pug yennaankad k b yen g nyuan, g g gbiɛ, g biɛ g sonm. B bo maal l yennaankad yen wula yen ligli yen nabnd lann i kaa g kpied yen tana yen daad i. 21L niib bo g ŋaa nikpinu yen nyɔgdinu yen cunconm yen naayigm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\