Mata 1

1Aganay sləm aŋa azlababa madzidziga aŋa Yesu Kristu, bəzi aŋa David, bəzi aŋa Abəraham. 2Abəraham ayyà Isak; Isak ayyà Yakuba; Yakuba ayyà Yahuda la azladeda aŋha; 3Yahuda ayyà Farəs atà la Zara, (Sləm aŋa iyà aŋatà Tamar); Farəs ayyà Esərom; Esərom ayyà Aram; 4Aram ayyà Aminadab; Aminadab ayyà Naheson; Naheson ayyà Salmon; 5Salmon ayyà Bowas, (Iyà aŋha kà Rahab); Bowas ayyà Obed, (Iyà aŋha kà Rut); Obed ayyà Isay; 6Isay ayyà sufəl David. David ayyà Salomon, (Iyà aŋha kà mis aŋa Uriya); 7Salomon ayyà Rehabeham; Rehabeham ayyà Abiya; Abiya ayyà Asa; 8Asa ayyà Yosafat; Yosafat ayyà Yoram; Yoram ayyà Ozəya; 9Ozəya ayyà Yotam; Yotam ayyà Ahaz; Ahaz ayyà Hesəkiya; 10Hesəkiya ayyà Manase; Manase ayyà Amon; Amon ayyà Yosəya; 11Yosəya ayyà Yekoniya atà la azladeda aŋha, la mok uwana tahəl azlabəza Isərayel à Babila. 12Mok uwana tadàla atà bokuba azlamayà à Babila kà, Yekoniya ayyà Salatiyel; Salatiyel ayyà Zorobabel; 13Zorobabel ayyà Abiyud; Abiyud ayyà Eliyakim; Eliyakim ayyà Azor; 14Azor ayyà Sadok; Sadok ayyà Akim; Akim ayyà Eliyud; 15Eliyud ayyà Eleyazar; Eleyazar ayyà Matan; Matan ayyà Yakuba; 16Yakuba ayyà Yusufu, zil aŋa Mariyama uwana ayyà Yesu, uwana Kristu tagoɗal. 17Kiya uwaga kà dagay Abəraham tsəràh à David mayyi à tsəh ala kulo gəl aŋha ufaɗ, ŋgaha kulo gəl aŋha ufaɗ dagay David tsəràh à uwana tadàla atà à Babila, ŋgaha aya kulo gəl aŋha ufaɗ tsəràh à mayyi Yesu uwana Kristu. 18Kiya uwaga apakà vok aŋa mayyi Yesu Kristu. Iyà aŋha, Mariyama agà mawɗa aŋa Yusufu, ama dagay uwana tagagamay dadàŋ aw kà, Mariyama agà la bəzi la huɗ, uwaga kà Masasəɗok Zəzagəla la uwana adàllà à huɗ. 19Ama Yusufu mawɗa aŋha kà dza dziriga, asal masəla à uda la dazuwaya la huma à azladza aw, adzùgw masak à mawɗa aŋha la səbàh. 20Mok uwana adzùgw uwaga kà masakal kà, malika aŋa Zəzagəla apə̀halla vok la masesiŋay agòɗal: "Yusufu, mayyi à tsəh ala aŋa David, guba akəs ka kà mazəɓ Mariyama mawɗa aŋak aw, kà uwana la ndzəɗa aŋa Masasəɗok Zəzagəla la uwana akùd bəzi uwaga la huɗ aŋha. 21Masla adàyyi bəzi zilga, uwana kadàvàl sləm Yesu, uwana adàɓəl tsəhay aŋha la tsakana aŋatà la abà gesina." 22Tatak uwaga gesina apakà vok kà magəɗ à afik bokuba uwana Sufəl Zəzagəla apə̀h à ahàl aŋa azlaməna mapəh à atà gay à ahàl kà mapàh à azladza: 23'Dahalay uwana asəl zil aw, adàzəɓ bəzi à huɗ, adàyyi bəzi zilga, tadàvàl sləm Emanuyel.' (Uwana asal magoɗay: Zəzagəla la ahəŋ la anu) 24Mok uwana Yusufu adatsən ala kà, aɗahàŋ bokuba uwana malika aŋa Sufəl Zəzagəla apə̀hal la masesiŋay, ŋgaha azə̀ɓ Mariyama mawɗa aŋha kà mis. 25Ama Yusufu ahənà à ahəŋ la masla tsəràh à mayyi kona aŋha, uwana Yusufu avàl sləm Yesu, aw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\