1 Kaurintus-aha 1:12

12Náwa názena yá kátá bakurná iya: Labára aŋkwa tegáva gergere am dágave á kure? Aɗaba ta bántsa emnde umele am kure: Itare tá ɗaba ba iya Paul. A ba emnde umele: ŋere wá, ŋá ɗaba Apaulaus. A ba emnde umele zlaɓe adaliye, ŋere keni ŋá ɗaba ba Piyer. A ba emnde umele zlaɓe ádaliye: ŋere wá, ŋá ɗaba Almasiihu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More