1 Kaurintus-aha 10

1Egdzar mama-aha-aaruwa, wayanka kwá viyanaaviya názena ndza a shaa eggye-aha a miya werre am sarte na ndza tá antara Muusa. Dadaamiya ndza a sheɓatervehe baɗemme-aatare am kumba am sarte na tá átira zlálá; baɗemme-aatare, ɓaaka una ndza ebzuka Haye Kyaŋŋe na. 2Am zlálá-aatare am kumba, ira degashe-aatare am guwa ŋanna, ndza ba seke magarateraamaga baptisma geni tá gevge emnde á Muusa á ba an jirire. 3Itare baɗemme, ndza ɓaaka una zauka ɗafa na ndza a vatertaa Dadaamiya á sa am samaya na. 4Ɓaaka una shauka yawe na ndza a vatertaa ba Dadaamiya an hákuma á Sheɗekwe-aara á segáshe á sawa am palaha na, baɗemme-aatare ndza sharushe yawe ŋanna. Palaha na ndza a ŋgyekwateraa Dadaamiya ŋanna wá, ba Yaisu Almasiihu. Ŋane ndza aŋkwa antara itare ba kelaazare. 5Aley, nja ba una ŋanna baɗemme na, ndza kwakya emnde am dágave-aatare hayáterka Dadaamiya aɗaba shagerkire á mága-aatare. Aɗaba una ŋanna, zateruze duniya á ba am kaamba. 6Daaci baɗemme á una ŋanna, á bamiyá ba elva ge miya keni, geni kataumika jeba á hala ŋanna ta maganaa itare werre na. 7Gawevka emnde a mága hele zlaɓe ádaliye seke una ndza ta maganaa itare werre, daaci ta puwetehe am wakita á Dadaamiya geni emnde njarinja á katafke á hele, tá aŋkwa ezza, tá ámbera eshsha, daaci ta tsetehe tá shekela á bina. 8Magauka gwardzire seke una ndza ta maganaa emnde umele-aatare, daaci ta naba matsehe, emnde debu kul buwa ju keƴe una ta keɗaa áte váha palle na. 9Adaliye, tatayaumika gyá hala á Dadaamiya seke una ndza ta maganaa emnde ŋanna werre, aɗaba una ŋanna a ceɓateraahe ge záhe na. 10Zlaɓe ádaliye, magaumika dugune áte Dadaamiya seke una ndza ta maganaa emnde umele-aatare, daaci a naba keɗateraahe ge Dadaamiya á kya erva an malika na á ɓelaná á de ceɓa emnde na. 11Baɗemme á lámare na ndza a shaa itare na wá, ba ge faterem am vuwa ge emnde umele geni itare wá, a magarmága eŋkale. Ta puwete am wakita á Dadaamiya, ge fami magiya ge miya emnde na mi herzhe an kataliya á zamane na. 12Daaci faufa hyema ba shagera, sakwa edda una ŋane á tapán ba seke ŋane wá, tsaatse ba shagera na, sey á fa hyema ba shagera geni a mbeɗeka. 13Lámare na á badakurá shaitaine an ŋane baɗemme na, ndza a fantau vateneka. Emnde umele keni ndza ta ɓashaa ba una ŋanna. Dadaamiya wá, ŋane dzayye ervauŋɗe-aara am názu ndza a ndaase ŋane baɗemme. Á de ɓelanaaka ɗekiɗeki geni á shakursha názu á jauje ge ndzeɗa á kure. Báda á shaitaine wá, á ba aŋkwa, amá ma a shakur vaatara lámare ŋanna keni, Dadaamiya á de vakurte midalire, á de magakurná ba ŋane puta, geni á fertakuraferta an ŋane. 14Aɗaba una ŋanna egdzar mama-aha-aaruwa, gawanápteka ɗekiɗeki ge elva á mága hele. 15Elva-aaruwa ba una ge kure, wallá kwa egdzara-ka, uweka, lawanaale ba kure elva-aaruwa ŋanna, tara jirire an fida keni. 16Slawanaasle á ba áte náza sha na mi gan barka ge Dadaamiya argena má mi za ɗafa á Yaakadada na. Má mi eksante, mi shuhe na wá, gamiyevka palle antara Yaisu Almasiihu aɗaba uzhe-aara na ndza a puwanvaa ŋane na emtu? Adaliye, má mi kezlanve ɗafa mi ezza na wá, gamiyevka palle antara Yaisu Almasiihu aɗaba shifa-aara na ndza a ƴanaa ŋane na emtu? 17Ɗafa wá, ba ɗagwala palle, amá mi kwakya mi zá ba una ŋanna; amaana: am kwakyire á miya ŋanna wá, gamiyevge ba seke ura palle. 18Zharauzhára áte una tá aŋkwa maganá emnde a Iserayiila: Tá icanante dabba ge Dadaamiya áte tate-aara seke una a kwaratersaa ŋane, daaci emnde na má zaruze hyuwa ŋanna, baɗemme-aatare garevge emnde á Dadaamiya á ba an jirire. 19Kwá á ba á cenáncena ndza názu yá aŋkwa bakurná iya na? Emtu kwá cenán ba seke hyuwa na tá icanante ge hele keni duksa emtu? Ba hele ŋanna ɗeme, duksa á jirire emtu? 20Una duksa á jirireka ɗekiɗeki. Arge una ŋanna, názu yá bakurná iya wá: Má emnde na zlaɓe ɗabarka Yaisu Almasiihu ta icataa duksa wá, tá vante ge Dadaamiya-ka, amá tá vaterte ge jini-aha. Aɗaba una ŋanna, wayanka kwá gev palle antara jini-aha. 21Una á taa gevka ɗekiɗeki, kwá de shá názena ni tá fater ge jini-aha, ádaliye kwá se sha una á katafke á Yaakadada Yaisu Almasiihu. Zlaɓe ádaliye: Kwá dzegwánka de zá názena tá gyater ge jini-aha, kwá se zá náza á Yaakadada Yaisu Almasiihu keni ba kure. 22Má gevge ni mi magán estuwa wá, mi kátá elva á Yaakadada, emtu kwa kurken mí januje an ndzeɗa emtu? 23A ba emnde umele á kure: Ábi duksa baɗemme gevge ba halál? Una ba jire-aatare. Amá wá, duksa baɗemmeka una watse emtake áte miya. Ta bántsa itare: Aŋkwa baráma á mága ma uwe keni. Ay degiya, duksa na watse á melamiyuka ɗekiɗeki ge ɗaba Dadaamiya keni aŋkwa. 24Ma ware á kure keni magaumága názena ni watse emtake áte emnde umele, zharauka názu watse emtake ba ge kure palle na. 25Baɗemme á hyuwa-aha na tá aŋkwa valaná am kwaskwe wá, ma ndza ta icanante ge hele keni ndaveka ka, dzameka ire átekwa ɗekiɗeki, ká naba esshekwa, ká de ezza duksa á ŋa. 26Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: Haha, antara názu átekwa baɗemme ba náza á Yaakadada. 27Ma a ɗahakte vaatara ura á ŋa na zlaɓe fetareka áte Yaisu ge de za náza za am mba-aara keni, má ba eksakaarekse duwa wá, ndaveka, dzameka ire áte náza za ŋanna ɗekiɗeki, ká naba ezza. 28Amá má a se ɓalaksehe ge ura umele geni hyuwa ŋanna ndza ta icanante ge hele wá, naba ƴanƴa, zeka mázla-aara, aɗaba á de sha shuŋŋula edda una a se ɓalakseɓale na. 29Ya ndaaná aɗaba uwe una: Yá kuva ba názu watse á de dzamaná ŋane na. Ekka wá, yá kuva náza á ŋa ka mázla-aara. Bánka zlaɓe: Má ba mbate duksa baɗemme ba halál, ay labára yá zeka aɗaba edda una a se ɓaliseɓála na? 30Bánka zlaɓe ádaliye, a ba ka: Má ba ganarge maduwa ge náza za-aaruwa an zhera á Dadaamiya, labára tá tsakiyaare elva arge názu ya magar maduwa lauktu yá ezza? 31Duksa ƴaikke na yá bakaná iya wá: ma ka ján vaatara ire an náza za, bi náza essha, ma ká maga ba uwe keni, emmága á ba áte una ni watse emnde baɗemme tá de zleba Dadaamiya aɗaba ekka na. 32Ma am uwe keni magaumága á ba áte una ni watse kwá de magateránka emtaŋkire ge emnde umele an ŋane, ma ge Yahudiya-aha, ma ge emnde a fetarfe, ma ge emnde-ara keni egdzara á nálgaadama baɗemme. 33Magaumága á ba áte una yá aŋkwa á maganá iya na. Am názu yá maganá ya baɗemme wá, yá aŋkwa wava geni a gevge áte shagerire, emnde keni tá de hayánhaya. Yá manka názu watse emtake ba ge iya palle na, amá yá maga názu watse emtake áte emnde baɗemme, geni itare keni a lyarlya shifa-aatare áza Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\