1 Kaurintus-aha 11:22

22Má kwá maga ba una, ɓaaka há á kure ge zá ɗafa á kure ŋanna, kwá shá duksa á kure am huɗe-aara emtu? Emtu kwá kátá epsawa aiklaisiya á Dadaamiya emtu? Emtu kwá kátá fateraare zherwe ge talága-aha emtu? Kwá kátá yá bakurá uwe kina? Kwa kurken yá galakurgála emtu arge una? Yá galakurka ɗekiɗeki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More