1 Kaurintus-aha 13

1Ma yá an hákuma á ndaha elva an we á emnde na tá am duniya na baɗemme, antara ba elva á malika-aha keni, máki ɓaaka tsawe ba wáyávire am iya wá, nara-aaruwa á gev ba dey. Baira yá gev ba seke hula á gaŋga, an nalgaita na ɓaaka sera-aara ɗekiɗeki, á waterwa am hyema ge emnde na. 2Una ma Dadaamiya a vite hákuma á nabiyire keni, ma diyandiya duksa baɗemme, ma ya shaa hákuma á dise nasherire-aha baɗemme, ma ya shaa fetarfire na yá naba tsantetse wa an ŋane keni, má ɓaaka wáyáva am iya wá, hyanevka ba názara keni. 3Zlaɓe ádaliye, ma ya tegaterse nalmane-aaruwa baɗemme ge talágá-aha, ma ya ƴaa shifa-aaruwa baɗemme geni a zariyuze an kárá aɗaba fetarfire keni, má ƴirƴe mága wáyávire wá, una-aha ŋanna baɗemme na á magiyánka námpire ɗekiɗeki. 4Wáyávire wá, á vante farvauŋɗe ge ura; wáyávire, á vante maggwire ge ura. Slewayava á feka ice am duksa á ura; wáyávire á feka ura am kurávire, á feka ura am gálá ire keni. 5Wáyávire á maŋka ɓaakire á zherwe. Ura aŋkwa wáyáva-aara wá, á magaterteka emtaŋkire ge emnde, á iceka ervauŋɗe watsewatse, á maŋka dugune áte ura. 6Ura an wáyáva, á higarka ge mandzawire, amá á higa arge jirire. 7Wáyávire, á faná ervauŋɗe ge duksa baɗemme. Wáyávire á vante fetarfire á jirire ge ura, á vante tama ge ura; ura aŋkwa wayava-aara á ŋanaaŋa ervauŋɗe-aara am duksa baɗemme. 8Wáyávire wá, dem ba ge ɗekiɗeki á njá ba kela-aara. Amá tara hákuma á mága nabiyire, antara hákuma á ndaha elva na ni ba edda-aara keni á cenánka na, ira hákuma á dise ndáhá elva shagera na, baɗemme watse á zlauzle. 9Aɗaba kina wá, ma diya á miya, ma nabiyire á miya keni, baɗemme zlaɓe mí maga ba kyalma-aha-aara. 10Amá má de samsa una hyebhye baɗemme na, daaci una kyalma kyalma na baɗemme watse á zlauzle. 11Am sarte na zlaɓe ndza ya ba seke egdzere wá, ma yá ndáhá elva, ma yá dzámá duksa, ma fa hyema-aaruwa áte duksa keni, ndza ya magán ba seke egdzere ŋanna. Amá am sarte na ganevge ura wá, ƴanánƴa hala á egdzarire mázla-aara. 12Am kinire na wá, ma uwe keni zlaɓe mí zhárá ba kyalma-aha-aara ba seke má tá zhárá duksa am kweteram na á zhareka shagera na. Amá vacite umele wá, watse mí de nanna duksa ŋanna ba tseɗaŋŋe átuwa á ice á miya. Kina wá, ma uwe keni ya dise ba kyalma-aara, amá vacite ŋanna wá, yá de diyeddiye baɗemme, ba seke una a diyisaa Dadaamiya na. 13Amá aŋkwa duksa-aha keƴe wá, ɓaaka zle-aatare ɗekiɗeki: Ba fetarfire, táma, ira wáyávire. Amá ƴaikke-aatare wá, ba wáyávire.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\