1 Kaurintus-aha 14

1Wavauwáva ba shagera geni kwá gevge emnde a wáyáva, kataukatá hákuma-aha na á vatertaa Sheɗekwe á Dadaamiya ge emnde na keni. Kwakya-aara wá, kataukátá ba hákuma á mága nabiyire. 2Má ura á ndáhá elva áŋwaslire na ni ba ŋane keni á cenánka na wá, á baterán ge emndimagwaha ka, á banán ba ge Dadaamiya an ire-aara, aɗaba ba Dadaamiya palle una á cenáncena. Aɗaba edda una ŋanna keni á ndaha ba nasherire na ni a vantaa Dadaamiya an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 3Amá edda una ni á maga nabiyire wá, ŋane á baterán ba ge emndimagwaha geni á magaterá námpire, á faterem ndzeɗa am vuwa, ira á ekhyaterá ervauŋɗe zlaɓe ádaliye. 4Daaci edda una an hákuma á ndáhá elva áŋwaslire na ni ba ŋane keni á cenánka na wá, ŋane á vante ndzeɗa ba ge ire-aara palle am fetarfire-aara. Amá edda una ni á maga nabiyire wá, ŋane á faterem ndzeɗa am vuwa ge emnde á Dadaamiya baɗemme am fetarfire-aatare. 5Ate iya wá, ma baɗemme á kure shakuránsha hákuma á ndáha elva na ni ba kure ŋanna keni kwá cenánka na keni ba shagera. Amá una yá kataná ya kwakya-aara wá, ma ware á kure keni á shánsha hákuma á mága slera á nabiyire. Aɗaba átire ba nabiyire, arge edda una á tsáká elva áŋwaslire na ni ba ŋane ŋanna keni á cenánka na. Sey máki jesarje edda una á pálá elva ŋanna, lauktu á maganá námpire ge aiklaisiya keni. 6Egdzar mama-aha-aaruwa, kina má danemda á dezekure, daaci yá de tsakakurse elva-aha, amá cenakuránka ɗekiɗeki, ázara námpire-aaruwa ge kure? Shagera-aara wá, yá tsakakurse názu ndza a binaa Dadaamiya, bi yá vakurte diya-aha umele am elva á Dadaamiya, bi yá bakurá sera á elva á nabiyire-aaruwa, bi yá kwarakurse elva á Dadaamiya an elva na kwá cenáncena. Má ɓaaka una ŋanna wá, daaci námpire-aaruwa ge kure keni ba ɓaaka. 7Kina ba seke kazlaŋa á gá gwesa, seke tara nalgaita, an gadzavera, diyamidiya tsa geni tá ndaaka elva. Amá má edda á fertá nalgaita ŋanna á ferteka an uŋŋule-aara, má edda gadzavera keni á jeka an uŋŋule-aara, má tá weshusha ba dey, á cenáná ware sera-aara, antara emtakire á gwesa? 8Ge ɗáhá emnde á dem wáva keni ba estuwa. Má edda á fertá derkwákwá fertaaka náza wáva ba shagera á dem hyema á emnde, ware edda una á de ŋgwáɗáva ge dem wáva ba ɗekiɗeki keni? 9Ba duksa palle ge kure keni, má kwá ndáhá elva áŋwaslire na ni ba kure ŋanna keni kwá cenánka na, tá de cenákurá estara kena emnde? Daaci elva á kure kwá ndahaná á dem kaamba ba dey. 10Aŋkwa elva-aha gergere kwakya am duniya, amá baɗemme á elva-aha, emnde a ndáhá-aara tá cenáncena maana-aha-aara baɗemme. 11Amá má gevge ni ura á biya elva, amá yá cenánka elva-aara ɗekiɗeki wá, edda-aara gevge ba seke wayve ázerwa, iya keni ya ba seke wayve ázeŋara. 12Daaci ba seke una ni wayakurwáyá jipu an hákuma-aha na ni á vatertá Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ge emnde á Dadaamiya na wá, kwakya-aara kataukátá ba hákuma á mága duksa na ni watse á de melaterumele ge emnde á Dadaamiya am fetarfire-aatare na. 13Aɗaba una ŋanna, edda una an hákuma á ndáhá elva áŋwaslire na ni ba ŋane ŋanna keni á cenánka na wá, sey á ŋala Dadaamiya zlaɓe ádaliye geni á vante hákuma á eppálá-aara keni. 14Má yá aŋkwa maga maduwa an elva áŋwaslire na ni ba iya keni yá cenánka na, am ervauŋɗe-aaruwa yá maga ba maduwa á jirire, amá am eŋkale-aaruwa, ɓaaka duksa ɗekiɗeki. 15Ay yá maganá estara? Sey yá ŋala hákuma á eppálá-aara keni áza Dadaamiya. Estuwa, yá maga maduwa an elva na tá cenáncená emnde na, yá emmága an elva á ekse-aaruwa keni. Ba estuwa ge ɓelá láhe keni, yá ɓeláná an elva na tá cenáncená emnde na, yá eɓɓela an elva á ekse-aaruwa keni. 16Má ɓaaka una, edda una ŋane zlaɓe ba seke wayve na keni, má diyaaka sera á názu ká tsakaná ka am slafawe á ŋa á deza Dadaamiya, aɗaba elva ŋanna á cenánka ŋane á de ŋuta estara kena Aamin? 17Ekka wá, ma ká aŋkwa slafaná we á ŋa á ba an uŋŋule-aara ge Dadaamiya keni, á melanuka ɗekiɗeki ge edda una á cenánka na. 18Yá aŋkwa slafaná we-aaruwa jipu ge Dadaamiya, aɗaba janakuruuje ge kure baɗemme an ndaha elva áŋwaslire na ni ba iya keni diyanka na. 19Amá má am jáháva á emnde a fetarfe wá, ya hayaa ba ndaase elva buwa, bi keƴe na tá cenáncena emnde na, geni yá kwaraterse duksa an ŋane, arge elva-aha na tá cenánka na. Ma ya ndaase elva debu keni á hyefka ba názara keni. 20Egdzar mama-aha-aaruwa, gawevka ba seke egdzara mesheshe an eŋkale. Má áte elva a haypa wá, gawevge ba seke egdzara mesheshe na zlaɓe ta dzegwánka mága haypa na. Amá an eŋkale wá, gawevge ba seke zala na hyairefhye na. 21Aŋkwa puwartepuwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Yá de bateránba elva-aaruwa ge emnde-aaruwa an elva na tá cenánka itare na; watse yá ɓela wayve-aha, tá de bateraa elva-aaruwa an elva na diyarka itare ɗekiɗeki na, aley tá de fisaareka á bina. 22Daaci estuwa, bateraa elva na tá cenánka emnde ɗekiɗeki na ge emnde, una ŋanna gevge nalaama ge emnde na kwalarevkwále ge fetaare áte Yaisu Almasiihu na, geni itare garevka emnde á Dadaamiya, una ge emnde a fetarfe ka. Amá hákuma á mága nabiyire wá, una keni nalaama ge emnde na fartarfe na, geni Dadaamiya aŋkwa antara itare, una ta ɓaaka emnde umele amkwa. 23Máki seke jarammeje emnde á Dadaamiya am tate palle, daaci itare baɗemme farantaufe ge tsaka elva-aha na ni diyarka ɗekiɗeki, má daremda emnde na zlaɓe gyairebka am fetarfire, antara emnde na zlaɓe fartaareka ɗekiɗeki na, tá bánka emnde na tá an shaitaine emtu? 24Amá má am jáháva-aatare ni, baɗemme tá maga ba nabiyire, tá ɓálá waazu na ta cenanaa itare áza Dadaamiya am dágave-aatare an elva a ekse-aatare wá, una ma ta demaa ba emnde na zlaɓe gyarebka am fetarfire, an emnde na zlaɓe fartareka ɗekiɗeki na keni, ba vacite ŋanna itare keni tá diyeddiye haypa-aatare aɗaba názu ta cenanaa an hyema-aatare am jáháva ŋanna, tá diyeddiye am ervauŋɗe-aatare geni ŋáteraaŋa shairiya á Dadaamiya. 25Daaci nasherire na am ervauŋɗe-aatare baɗemme á semsa á sem eŋkale-aatare, tá demda am sera á Dadaamiya, tá de ganaaga ire-aatare á dem áhá, tá de bánba ganakini ba jirire áŋkwa Dadaamiya antara emnde na. 26Daaci yá bakurá uwe kina egdzar mama-aha-aaruwa? Názu yá bakurná iya wá: Ma kwa jamme vaatara ge cena elva á Dadaamiya keni, edda una má aŋkwa láhe ázeŋara na ba á ɓelá láhe. Iyau, edda una ni aŋkwa elva á Dadaamiya ázeŋara ge kwaraterkwárá ge emnde na, ba á emmága. Ba estuwa ge edda una an názu ndza a maransaa Dadaamiya am wahayu keni. Adaliye: Edda una an hákuma á ndáhá elva áŋwaslire na ni ba ŋane keni á cenánka na, ŋane keni ba á eɓɓálá, lauktu á ɗabaná edda una an hákuma á pálá elva áŋwaslire ŋanna. Baɗemme á názu kwá de maganá kure wá, magaumága á ba áte una ni watse á de melaterumele ge emnde á Dadaamiya am fetarfire-aatare na. 27Náza á emnde a ndáhá elva-aha na á cenánka ura na wá, sey tá ndahaná ba emnde buwa, kwakya-aara a jauka am emnde keƴe. Zlaɓe ádaliye keni, sey tá ndahaná an palpale, á máslá sey á jesarje edda una ni an hákuma á pálá elva-aha-aatare ŋanna ge eptseptsa-aara. 28Má gevge ni jesarka edda una an hákuma á palatera elva-aha ŋanna ge emnde wá, a kaɓalarka vuwa-aatare á katafke á jáháva, amá a ndarndáhá á ba am ervauŋɗe-aatare antara Dadaamiya. 29Ba duksa palle ge emnde na tá an hákuma á mága nabiyire keni. Itare keni sey tá ndahaná ba emnde buwa, bi keƴe, emnde umele tá cenaná á ba an hyema, daaci tá lanaale tara elva ŋanna jirire, an fida keni. 30Má gevge ni á ba am sarte ŋanna, Dadaamiya a naba maranse duksa ge ura umele am dágave-aatare wá, daaci edda una an elva áte we na, sey ba á farvauŋɗe emtsaaɗe, á ndasendaha edda una a shaa nabiyire na. 31Ábi baɗemme á kure, ma ware keni kwá de ndasendáhe nabiyire á kure? Amá ndaundaha á ba an palpale, geni kwá cenevaacena duksa am huɗe-aara, lauktu kwá de shá ndzeɗa an ŋane am fetarfire á kure. 32Emnde na Sheɗekwe Cuɗeɗɗe a vaterte hákuma á mága nabiyire wá, tá naba kwarukwáre ervauŋɗe-aatare keni, ma tá kátá ɗuɗe keni tá naba ɗuɗe. 33Ya ndanaa aɗaba uwe una, aɗaba Dadaamiya wayaaka wesha elva am dágave á miya, ŋane a wayamiyante ba hairire. Ba seke una ni am aiklaisiya-aha á Dadaamiya baɗemme, ma áme keni 34ŋwasha a ɗaranuɗe ge we-aatare ba tseriiye am jáháva á emnde a fetarfe na wá, daaci ŋwasha-aha á kure keni a ɗabarɗába á ba áte una ŋanna. An piya ge ŋwasha, geni tá ndaha elva am jáháva. Sey ŋwasha tá ganaaga ire-aatare ba seke una a ndahesa wakita á Dadaamiya na. 35Má aŋkwa názu cenaránka tá kátá enndáva keni maa, a de ndavarndáva áza zála-aha-aatare am mbá. Aɗaba zherwe geni mukse á ndáhá elva am jáháva á aiklaisiya. 36Emtu kwa kurken elva á Dadaamiya ŋanna a fantau ázekure zuŋŋwe emtu? Emtu kwa kurken ba kure palle una kwa emnde a cena elva á Dadaamiya ŋanna emtu? 37Má edda-aara á slaslán ba seke ŋane wá, aŋkwa hákuma á nabiyire ázeŋara, ŋane shánsha hákuma áza Sheɗekwe Cuɗeɗɗe wá, sey á diyeddiye edda-aara geni názu yá bakurná iya na keni, a baŋernaa ba Yaakadada. 38Má edda-aara cenaaka, ma ware keni a cenaranvaareka ge edda-aara áte jirire. 39Daaci egdzar mama-aha-aaruwa, názu yá bakurná iya kina wá, yá bakurá ba kataukátá mága nabiyire, kataukátá an ervauŋɗe á kure palle. Amá emnde na tá an hakuma á ndáha elva-aha na tá cenánka emnde, ba itare keni tá cenánka na keni, piyawaterteka, a naba ndarndáha. 40Amá, duksa baɗemme, magaumága á ba an eŋkale, magaumága an uŋŋule-aara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\