1 Kaurintus-aha 15

1Egdzar mama-aha-aaruwa, kina wá, yá kátá yekuranteyeha labáre á higa, elva á Yaisu Almasiihu na ndza ya ɓalakurse iya na. Kure keni ndza lyakurvaalya, ŋakurnaaŋa an ervauŋɗe á kure palle. 2Ba seke una ndza ya ndakurndáhá ŋanna wá, á de lyakurá ba elva ŋanna má kezlakuranveka fetarfire á kure. Amá máki magakurka áte una ŋanna wá, fetarfire á kure na á de gev ba dey. 3Emtsaaɗe wá, náwa iya, názu ndza ya cenaana iya, ya bakuránba baɗemme, geni Almasiihu ƴanƴa shifa-aara, a lyamivaare haypa ge miya ba seke una ta puwete am wakita á Dadaamiya werre na. 4Ta heɗehe emtsa-aara, amá am hare ge keƴire a naba tsetehe am faya ba seke una a ndahanaa wakita á Dadaamiya na. 5Am iga a tse-aara am faya ŋanna maa, a de marese ire-aara áza Piyer, lauktu a de maraterse ire antara pukura-aha umele ta kelaawa ju buwa. 6Am iga a una ŋanna, a maraterse ire-aara ge emnde-aara tá tsaaka an emnde deremke ilyeɓe una ta naanaa átirpalle, baira emnde umele-aatare kwakya zlaɓe tá á ba an shifa-aatare, ma emnde umele zlauzle hairire-aatare keni. 7Am iga a una ŋanna zlaɓe ádaliye a marese ire-aara áza Yakuba, lauktu a maraterse ire-aara tá antara emnde a ɓela-aara umele baɗemme. 8Am iga-aatare baɗemme, a marise ire-aara ge iya keni. Iya vacite ŋanna, ndza ya ba seke egdze na ta yese áŋwaslire, amá zlaɓe hyafka sarte-aara na. 9Iya wá, ya cekwa ba iya am dágave á emnde a ɓela á Almasiihu. Baira ba ganakini tá ɗahiya an sleɓela ŋanna keni, hyanevka ya ɗekiɗeki, aɗaba ndza ya shateru zlaɗa kwakya ge emnde a ɗába Almasiihu. 10Amá Dadaamiya, am maggwire-aara, a naba magiya ŋgurna wá, kwaye ŋane ganevge ura estuwa vatena. Ŋgurna na a maginaa ŋane na gavka dey, baira janateruje ge emnde a ɓela umele baɗemme an mága slera-aara. Ate jirire wá, una ndzeɗa-aaruka, a maginaa ba Dadaamiya ŋgurna ge emmága-aara. 11Daaci labáre á higa, elva a Yaisu Almasiihu na, ma ya ndakursaa iya, ma ta ndakursaa emnde a ɓela umele keni, ɓaaka gergerire-aara, ŋá ɓalakurá ba duksa palle na kwa fetaara kure am ervauŋɗe á kure na. 12Náwa yá aŋkwa ɓalaná am waazu-aaruwa, ganakini Yaisu Almasiihu wá, tsetse am faya. Ay a sawa estara zlaɓe ni, tá bántsa emnde umele am dágave á kure: tá taa tseteka emnde a faya, geni tá gev an shifa adaliye na? 13Ma andze jirire geni tá taa tseteka emnde a faya wá, daaci amaana Almasiihu keni ba tseteka am faya. 14Ay degiya, ma andze ba jirire geni tseteka Almasiihu am faya wá, daaci waazu á ŋere na keni ma andze ŋá maganá á dem kaamba ba dey. Fetarfire á kure áte Yaisu Almasiihu na keni ma andze ba dey. 15Ma andze estuwa wá, ŋere keni ma andze ŋa emnde a mága fida áte Dadaamiya. Aɗaba ŋa bántsa ŋere: Dadaamiya tsantetse Yaisu Almasiihu am faya. Daaci ma andze ɓaaka tse á emnde am faya wá, Dadaamiya ndza tsanteka ŋane Yaisu Almasiihu keni am faya. 16Ma andze jirire geni tá de tseteka emnde na zlauzle hairire-aatare na am faya wá, Dadaamiya ndza tsanteka ŋane Almasiihu keni am faya ɗekiɗeki. 17Ay ma andze ni tsateka Almasiihu am faya wá, fetarfire á kure áte ŋane na keni ma andze á de gev ba dey, sem ba kina keni ma zlaɓe ba njá á kure am haypa-aha á kure. 18Zlaɓe ádaliye: Emnde na ndza ta matsa am zhera á Yaisu Almasiihu na keni, ma ba ɓaaka elva-aatare, ma ba keɗarekeɗa ba ɗekiɗeki. 19Má fetarfire á miya na ni ba ge melamiyumele am duniya na zlauzle wá, una wá, emnde baɗemme ma andze tá zamivaare ba ge miya kwakya-aara. 20Amá una ba jirire geni Almasiihu tsetetse am faya, ŋane slezuŋŋwe á emnde a faya ge tseta am faya, gev an shifa. 21Amaana: ba seke una ndza a sanaa ba urimagwe emtsa á sem duniya na wá, ge tseta am faya keni á fantuwa ba ura zlaɓe ádaliye. 22Ba seke una ni egdzara á Naadama tá emtsa ba seke ŋane na wá, emnde na tá aŋkwa ɗaba Yaisu Almasiihu na keni baɗemme tá de tsetse am faya ba seke ŋane. 23Amá tseta am faya ŋanna wá, ma ura-ara keni á ba an sarte-aara. Almasiihu wá, ŋane slezuŋŋwe. Adaliye tá de tsa emnde na ta fetaare áte ŋane vacite na má de eptsaptsa ŋane. 24Am iga a una ŋanna maa, Yaisu Almasiihu á de keɗateraakeɗa jini-aha, antara male-aha-aatare baɗemme, ira emnde na tá an hákuma am duniya na keni baɗemme, lauktu á de ƴaná sleksire ge Eddeŋara Dadaamiya zlaɓe ádaliye. Zlakta á duniya watse á ba áte una ŋanna mázla-aara. 25Adába sey Almasiihu á njá an hákuma emtsaaɗe, dem sarte na ni má Dadaamiya gatervege kelaade-aha-aara tate á puwa sera-aara. 26Kelaade na ni watse á de jáná Dadaamiya am iga a kelaade-aha umele baɗemme na wá, ŋane emtsa na á ceɓa emnde na. 27A ba wakita á Dadaamiya wá: Dadaamiya a ganve duksa baɗemme á dem sera á Egdza-aara. Ma a ndaase estuwa Dadaamiya am wakita-aara keni, una á bánka ganakini edda a jema duksa á dem sera á Egdza-aara na keni aŋkwa am duksa-aha ŋanna. 28Má duksa baɗemme demda am sera á Egdza-aara maa, daaci ŋane ire-aara keni á de dáná á dem sera á Eddeŋara na ndza a vante hákuma na. Estuwa, duksa baɗemme á de kwaraná ba Dadaamiya. 29Aŋkwa elva umele wá, slaslauminaaslasle elva ŋanna ba shagera: tá aŋkwa emnde umele tá lyiyaterá baptisma ge emnde na emtsaremtsa na. Ma andze ba jirire geni ɓaaka tse á emnde am faya wá, tá lyaterva ge uwe baptisma á emnde ŋanna mázla-aara? Ay má estuwa wá, názu tá maganá itare na watse ba dey kwaye kele? 30Ba ŋere ire á ŋere keni, labára ŋa naba eksarhe zlaɗa áte ire á ŋere estuwa, náwa ba kelaazare ŋá njá á ba an emtsa am slerpa na? 31Egdzar mama-aha-aaruwa, iya wá, ba kelaa wera á ekse, njá-aaruwa ge iya wá, ba watse yá vatevaahe an shifa, ba watse yá haretehárehe an shifa. Una yá ndakur ba jirire duksa ŋanna ba estuwa. A geɗitaa ba njá á kure kina gakurevge emnde á Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu na. 32Wáva ƴaikke na yá aŋkwa maganá iya am Aifaisus áhuna, ba seke yá aŋkwa slakala an dabba-aha á kaamba na ni, ma andze ɓaaka tse á emnde am faya una, watse yá de shá uwe kena am wáva-aaruwa ŋanna? Una ma andze estuwa wá, ma andze jire á naraje na a ba ŋane: zaumiyuze, shaumiyushe ba vatena, aɗaba mákuralla názá á mika na. 33Degiya keɗawanaaka ire á kure ba dey, aɗaba mbapse an ura ŋguɗi wá, á badza eŋkale á ura shagera. 34Magauka jeba á ɓaakire á eŋkale ŋanna! Magauka haypa degiya! Ya ndanaa aɗaba uwe una: Aɗaba tá aŋkwa emnde na zlaɓe diyarka Dadaamiya na am kure. Yá bakurá una geni ma andze á wakursewe ba zherwe. 35Ámbane aŋkwa ura á enndáva geni watse tá tse estara emnde am faya, bi watse á de gevá estara vuwa-aatare? 36Ekka edda una ká ndava jeba á ndáva ŋanna wá, yá baká ba ka uce! Diyaŋka wulfe á duksa emtu? Má ka nanna sesse duksa na ndza ka jemaa am haha wá, ba diyakdiya ganakini una ndza ka janaa ka na leɓaaleɓa. 37Wulfe na ká de janá ka á dem haha na keni, una ma hiya, ma wulfe á uwe keni, ekka ká de ja ba ice á duksa ŋanna á dem haha, ká de ja duksa ŋanna surumme an waleka. 38Daaci á de maganá ba Dadaamiya slera-aara, ma ge wulfe á uwe keni á vante nderáva-aara ba gergere antara nderáva á wulfe-aha umele, áte una a katanaa ŋane. 39Zhera ba názu an shifa am vuwa, hyuwa-aha-aatare gergere baɗemme. Hyuwa á vuwa á urimagwe keni ba giraara, hyuwa á dabba keni ba giraara, hyuwa á ƴiye keni ba giraara, náza á kelfe keni ba giraara. 40Aŋkwa kazlaŋa áte samaya, áte haha keni aŋkwa duksa-aha, amá wulwulire á názu áte samaya keni ba giraara, zariyire á názu áte haha keni ba giraara. 41Wulwulire á vaciya, ŋane ba giraara. Wulwulire á tere keni ba giraara, náza á terlyakwa keni ba giraara, ba wulwulire á terlyakwa-aha keni ba gergere baɗemme. 42Vaci tse á emnde am faya keni watse ba estuwa. Jeba á vuwa ŋanna, watse ba giraara tsekemme. Má heɗereheɗa ura wá, á de ba leɓa. Amá vuwa na á de vanta Dadaamiya ge tse an ŋane á sa am faya na wá, á keɗeka mázla-aara. 43Má tá aŋkwa heɗa ura wá, vacite ŋanna, zlauzle payɗa á edda-aara, gevge shagerka am ice á emnde. Amá am sarte na má de tsetetse am faya wá, hákuma-aara keni á de gev umele, an zariyire keni watse ba ka heɗu we. 44Zlaɓe ádaliye: Má tá heɗa ura wá, ta heɗaa ba vuwa na á shekwaaka leɓa na, amá má á de tse edda-aara am faya wá, Dadaamiya á de vante vuwa á samayire. Má diyamidiya ganakini aŋkwa vuwa a nja am duniya na wá, daaci diyaumiyeddiye keni geni vuwa a de nja am samaya keni watse aŋkwa ba jirire. 45Aɗaba aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Dadaamiya ndza fem shifa am Naadama ura zuŋŋwe, amá Naadama na á de sawa am iga-aara na, amaana: Almasiihu, ŋane Sheɗekwe á Dadaamiya, á de vatertá ŋane shifa na á zleka na ge emnde. 46Kina am zuŋŋwire na wá, emnde tá nánka vuwa a de nja am samaya, amá tá zhárá ba vuwa na á shekwaaka leɓa na emtsaaɗe, lauktu watse tá de ná vuwa á samayire. 47Urimagwe zuŋŋwe wá, Dadaamiya ndza a nderanaa an haha, ŋane ura á duniya, amá ura buwire na ndza a sawa am iga-aara na wá, ŋane ura á samaya. 48Daaci emnde báɗemme am duniya na, ta de eksa ba edda una ŋane ura duniya na. Emnde na watse tá de njá am samaya keni, watse tá eksa ba ura samaya. 49Kina wá, zlaɓe mí ba seke edda una ŋane ura duniya na emtsaaɗe, amá vacite umele, watse mí de gev seke ura samaya. 50Egdzar mama-aha-aaruwa, náwa názu yá kátá bakurná iya: Urimagwe á taa demka á dem zlanna á Dadaamiya an vuwa na mí zharaná miya kina. Vuwa na watse á de leɓa na, á taa másláveka an una ɓaaka keɗa-aara ɗekiɗeki na. 51Náwa yá aŋkwa sakuranse nasherire umele: Baɗemme á miya ka una watse mí emtsa. Amá wá, baɗemme á miya watse á de eptsapteptsa vuwa-aha á miya. 52Vacitu má de fertaranteferta derma á halavuwa á duniya, ba seke ndaha á miya na, ba tara heɗanu ge ice, antara werura-aara, kerteŋ á eptsapteptsa vuwa-aha á miya baɗemme. Má fertaranteferta derma ŋanna wá, emnde na ndza zlauzle hairire-aatare na baɗemme tá de tsetse an vuwa na ɓaaka leɓa-aara ɗekiɗeki na. Miya emnde na zlaɓe má an shifa keni vuwa-aha á miya á de eptsapteptsa ba estuwa. 53Amaana: Vuwa á miya na náwa ŋane á se máki emtsamimetsa na wá, sey á gevge vuwa na ɓaaka se-aara na emtsaaɗe, lauktu á de njá náza ba ge ɗekiɗeki. 54Daaci vuwa á miya na má emtsamtsa ura á sepse na wá, má eptsapteptsa estuwa wá, názu ndza ta puwete am wakita á Dadaamiya na gevge mázla-aara. Aɗaba a bántsa wakita á Dadaamiya: Garega midalire arge emtsa, keɗaranaakeɗa ba ɗekiɗeki. 55A ba ŋane zlaɓe ádaliye: Ekka emtsa, áma upa á ŋa na ká ceɓa emnde an ŋane na? Áma ndzeɗa á ŋa kina? Zlauzle kwa hákuma á ŋa vatena. 56Amá kina wá, haypa-aha á emnde aŋkwa ŋguɗanse huɗe ba ge emtsa emtsaaɗe, lauktu á de ceɓaná ŋane emnde. Haypa keni á ŋguɗansa ba tawraita huɗe, lauktu ŋane á de magaterá emtaŋkire ge emnde na. 57Amá bawamiyánba ususe ge Dadaamiya, aɗaba midalire na a vamitaa ŋane arge emtsa keni na. A vamite áte erva an Yaakadada Yaisu Almasiihu. 58Daaci aɗaba ba una ŋanna egdzar mama-aha-aaruwa, kwa emnde-aaruwa keni ba kure, ma vaatara keni njawinja ba dzaŋdzaŋe, tsawaatse ba shagera, dzalauka ɗekiɗeki, ƴawánka maganaa slera ge Yaakadada an ervauŋɗe á kure palle. Diyakurdiya, slera na kwá aŋkwa maganá kure ge Yaakadada na wá, slera á nampire ba ŋane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\