1 Kaurintus-aha 16

1Kina wá, yá aŋkwa kwarakurse elva a jáhá sadake ge melateru ge emnde á Dadaamiya am Urusaliima. Ekkure keni magaumága á ba áte una ndza ya kwaraterse ge aiklaisiya-aha am Galatiya na. 2Elva ŋanna wá, amaana ba kelaa má samsa vaci laade wá, ma ware á kure keni sey á sansese shuŋgu áte názena ndza a shanaa ŋane, daaci á fá una ŋanna an ire-aara, watse á melateru ge emnde á Dadaamiya an ŋane. Magaumága una ŋanna, ufauka sey sarte á duwa-aaruwa emtsaaɗe á dezekure. 3Má danemda ya á dezekure wá, kwá de dzeratersá ba kure emnde a dá sadake á kure ŋanna á dem Urusaliima. Daaci iya maa, yá de vaterte nalmesheri am erva ge emnde a dánda-aara. 4Máki mi nanna zláláva á elva ŋanna ni, shagera yá duwa ba iya an ire-aaruwa maa, daaci tá de puwisá emnde ŋanna á dem Urusaliima ge da shula ŋanna. 5Kina wá, zlaɓe yá dem Makiduniya emtsaaɗe, lauktu watse yá dezekure. Aɗaba yá de kya ba larde ŋanna, lauktu yá daada á dezekure. 6Máki danemda ádezekure wá, bi watse yá de shekwaashekwa ba cekwaaŋguɗi, bi watse yá de zlanaazle sarte á lailaiɗɗire baɗemme ázekure. Daaci má watse hyephye sarte a zlálá-aaruwa ázekure wá, kwá de meliyumele am shula-aaruwa ge dem tate na watse yá detekwa na baɗemme. 7Wayanka yá de gá ba hare cekwa na má danemda ázekure. Má wayetewáya Dadaamiya wá, yá kátá de shekwaashekwa ba shagera ázekure. 8Amá kina wá, yá kátá nja am Aifaisus áhuna emtsaaɗe, dem sarte á muŋri á Pantaikausta. 9Aɗaba Dadaamiya a weritaa baráma á slera ƴaikke áhuna, slera ŋanna keni slera á námpire zlaɓe ádaliye. Diyandiya tsa ganakini kelaade-aha-aaruwa keni tá á ba ndaaka. 10Má dámda Timaute ádezekure, lyauvalya am dágave á kure, a njeka an lyawa am dágave á kure, aɗaba ŋane keni sleslera á Yaakadada ba seke iya. 11Epsawauka ɗekiɗeki. Baira ɗeme, melawanumele ba shagera geni á maga shula-aara á ba an higa, melawanumele geni a se beribera. Náwa iya, an emnde a fetarfe na tá áhuna, baɗemme ŋá ufa ba sarte a sa-aara. 12Amá náza á egdza emmemiya Apaulaus wá, ser kwakya yá ŋalaná á ba an ŋálá, geni a darduwa antara emnde a fetarfe umele ge de tsakurartse, amá zlaɓe eksarka ire-aara emtsaaɗe ɗekiɗeki. Má watse eksarekse ire-aara lauktu watse á duwa. 13Ma vaatara keni puwawanaaka vuwa á kure, tsawátse ba dzaŋdzaŋe am elva á Dadaamiya, gazlauka ɗekiɗeki, gawevge ba seke zála na gyarebgye na. 14Ma kwá maga ba uwe keni magaumága á ba an wáyáva. 15Egdzar mama-aha-aaruwa, ábi kure diyakurdiya Aitiyain antara emnde a há-aara baɗemme? Diyakurdiya geni ta emnde zuŋŋwe ba itare am larde á Akaya ge ɗába Yaisu Almasiihu? Itare ta vante ire-aatare ge mágá slera á Dadaamiya am dágave á emnde-aara. Daaci egdzar mama-aha-aaruwa, názu yá kataná iya ázekure wá: 16Táslawa á kure, cenaucena názu tá bakurná jeba á emnde ŋanna, fawatersaarefe ge itare, antara ge emnde na tá aŋkwa á maga slera ŋanna antara itare na baɗemme. 17Yá higa jipu áte sawa á tara Aitiyain, antara Faurtunatus, ira Akaikus na. Aɗaba am sarte na saremsa ásezerwa na, a naba ekhyehe ge ervauŋɗe-aaruwa wá, ba seke ya ná ba kure. 18Se ekhyarinakhya ervauŋɗe ba lailaiɗɗe, ba seke una ndza ta ekhyakuraa ge kure na. Diyawatersediye ba shagera jeba á emnde ŋanna, geni itare ŋanna wá, hyairebhye geni kwá fá zherwe áte itare. 19Aiklaisiya-aha na tá am larde á Aziya baɗemme tá aŋkwa gakur use-aatare. Tara Akila, tá antara Piriskila, ira emnde a fetarfe na tá jáháva am mba-aatare baɗemme, tá aŋkwa gakur use-aatare kwakya, aɗaba njá á kure antara itare na gakurevge ba palle am sera á Yaakadada. 20Baɗemme á emnde á Yaisu Almasiihu na tá áhuna, tá aŋkwa gakur use-aatare. Gawga use-aha á ŋere am dágave á kure baɗemme, áte wáyáva á egdzar mama. 21Náwa una wá, yá aŋkwa puwetá ba iya an erva-aaruwa mázla-aara: Iya Paul keni yá aŋkwa á gakur use-aaruwa. 22Má ura ƴanaaƴa Yaakadada, sey á nyainyainvenyainya Dadaamiya edda-aara. «Maranata», amaana: Yaakadada á miya, sawa! 23Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu a magakurnaamaga ŋgurna. 24Wáyáva-aaruwa baɗemme, yá wayakurá an ŋane, ekkure emnde na gamiyevge palle am sera á Yaisu Almasiihu na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\