1 Kaurintus-aha 2

1Egdzar mama-aha-aaruwa, am duwa-aaruwa á dezekure ge ndakur názena a maraŋeraa Dadaamiya na wá, ba iya keni ndanakurka elva ŋanna an elva na zlazlaɗa tá kátána emnde a duniya na, ndaanakurka an ilmu á duniya keni. 2Ba lauktu yá dezekure keni, ndza njanantenja ya geni yá de ndakur ba elva a Yaisu Almasiihu, kwakya-aara ba elva a emtsa-aara, yá de farka umele ɗekiɗeki. 3Daaci am una ndza yá am dágave á kure keni, ndza ya tapaa ba ɓaakire á payɗa am vuwa-aaruwa, ndza á wiwa lyawa jipu, yá ámbera gyaigya ba seke maagara. 4Am sarte na yá aŋkwa á kwarakurse duksa áte elva á Dadaamiya na, ɓelanakuremka ilmu á duniya, antara elva-aha na emtake am hyema na geni sey kwá lyevalya, amá a maganaa ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe slera-aara am kure, an hákuma á Dadaamiya, kwa naba diyeddiye geni elva-aha-aaruwa jirire. 5Daaci estuwa, fetarfire á kure a gevka áte ilmu á emndimagwaha, amá a gevge áte slera á Dadaamiya, an hákuma-aara. 6Ge jirire wá, ge emnde na gyairebgye am elva á Dadaamiya wá, yá aŋkwa kwaraterse ilmu á jirire, amá wá, ilmu á urimagweka, ilmu á male-aha na tá an hákuma am duniya, watse tá de zle na ka. 7Ilmu na ni yá aŋkwa ndahaná iya na wá, ilmu á Dadaamiya. Una ndza ba nasherire á Dadaamiya, ndza diyarka emndu werre. Amá wá, kwaye zlaɓe am fakta á duksa baɗemme, kerteŋ ndza an tsatse ázeŋara geni watse mí de njá antara ŋane am ɗemɗemire-aara na á maga wulwulire jipu na. 8Ba palle keni ɓaaka ura am male-aha á duniya na una diyaadiya jeba á ilmu ŋanna. Ma andze diyardiya wá, ma andze tá jeka Yaakadada áte dzaŋgala. Aɗaba ba ŋane una edda á ɗemɗemire ŋanna wulwule jipu na. 9Dadaamiya a magaa ba seke una aŋkwa an puwa am wakita-aara, a ba ŋane: Názena zlaɓe nánka ice á urimagwe, názu zlaɓe cenánka hyema á urimagwe, názena slaslaaka urimagwe ɗekiɗeki na, Dadaamiya a tsatsateraa una ŋanna ge emnde-aara na wayarwáya na. 10Amá ge miya wá, Dadaamiya a maramiyaa nasherire á duksa-aha ŋanna á ba an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, aɗaba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe diyaadiya duksa baɗemme, antara ba názu á slaslaná Dadaamiya keni baɗemme. 11Ba emndimagwaha keni wá, aŋkwa ura ni á dzegwándzegwa dise názu am huɗe á ura emtu, má edda á vuwa-ka? Ba duksa palle an Dadaamiya keni, sey ba Sheɗekwe á Dadaamiya palle una diyaadiya názu am Dadaamiya. 12Amá miya wá, Dadaamiya a naba vamite Sheɗekwe-aara ŋanna diyaadiya názu am ŋane na, Sheɗekwe umeleka. Dadaamiya a vamite Sheɗekwe-aara geni á melamiyumele ge cena názena á vamita ŋane. 13Daaci má ŋá aŋkwa á kwaratersa elva ge emnde áte jeba á elva-aha ŋanna wá, ŋá kwaratersa an ilmu na ta mbaŋersa emndimagwahaka, á baŋerna ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ŋanna aŋkwa am ervauŋɗe-aatare keni na. 14Edda una má ɓaaka Sheɗekwe Cuɗeɗɗe am ervauŋɗe-aara wá, á dzegwánka lyiya jirire na á baterná Sheɗekwe á Dadaamiya ge emnde. Ba eccena-aara keni á cenánka. Baira am hyema-aara, ŋane á cenán ba seke elva ucire, aɗaba sey ba emnde na tá an Sheɗekwe á Dadaamiya una tá cenáncena duksa-aha ŋanna. 15Edda una aŋkwa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe am ŋane, á diyeddiye duksa baɗemme, tara una jirire, antara una mándzawe keni baɗemme, amá edda una ɓaaka Sheɗekwe Cuɗeɗɗe am ŋane wá, á taa diseka názu am edda una an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na. 16Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Ware edda una diyaadiya názu á slaslaná Yaakadada a bina. Amá miya na má an Sheɗekwe á Dadaamiya na wá, diyamidiya názu á slaná Yaisu Almasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\