1 Kaurintus-aha 3

1Egdzar mama-aha-aaruwa, ge jirire wá, am duwa-aaruwa na ya dezekure na wá, ndza dzegwanánka ndakur elva áte una tá ndahater ge emnde na aŋkwa Sheɗekwe á Dadaamiya am itare na. Ndza ya bakuraa elva ba seke una tá ndaater ge emnde na ni zlaɓe tegaraaveka antara emnde a duniya ɗekiɗeki na, aɗaba ndza kwa ba seke egdzara mesheshe, zlaɓe kwá fantau an fe ge ɗaba Yaisu Almasiihu. 2Názu ndza ya kwarakursaa iya, ndza ba seke uɓa na tá fanu ge egdzere áŋwaslire, ndza vanakurteka ɗafa á jirire, aɗaba ndza zlaɓe kwá dzegwánka ezza-aara. Sem ba kina keni ba zlaɓe kwá dzegwánka ŋanna. 3Áɗaba zlaɓe njá á kure geraraaveka antara njá á emnde a duniya. Kwakya shelha, antara dágala-aha am dágave á kure. An jeba á hala á kure ŋanna, kwa ba seke emnde a duniya-ka emtu? Una ba jirire, kwa ba kalkale antara itare. 4Am ta bántsa emnde umele am kure: itare ta ɗaba iya Paul, a ba emnde umele, itare tá ɗaba Apaulus, an jeba á mága á kure ŋanna, kwa ba kalkale-ka antara emnde umele am duniya emtu? 5Ware Apaulaus keni? Iya Paul, ya hyeb ware kena? Bukerɗe á ŋere ŋa ba emnde a slera á Dadaamiya, a ɓeláŋeraa á sem dágave á kure ge fakurá áte barama á Yaisu Almasiihu, geni kwá gevge emnde a fetarfe. Ma ware á ŋere keni á maga ba slera na a faara Dadaamiya na. 6Ŋere, ndza ŋa ba seke emnde a herɗa. Iya, ya dzeɓaa duksa, Apaulaus maa, a fanu yáwe, amá á walantá ba Dadaamiya palle duksa ŋanna. 7Daaci ma slejeba duksa, ma slefanu yáwe keni hyarebka duksa, sey ba Dadaamiya palle una átire, aɗaba á walantá ba ŋane duksa na an dzeɓa. 8Edda una a dzeɓaa duksa, an slefanu yawe, ta ba kalkale. Dadaamiya á de vaterte ba laɗa-aatare ma ge ware-aatare keni áte názena ndza a maganaa edda-aara. 9Ŋere ŋá maganá ba slera ge Dadaamiya, slera á ŋere ba darame palle. Kure keni maa, kwa ba seke fahe á Dadaamiya, zlaɓe ádaliye, kwa ba seke bere na a fanaa Dadaamiya. 10Iya wá, Dadaamiya a magiyaa ŋgurna kwakya ge fantau ge slera-aara am dágave á kure. Ndza ya ba seke slefa haha na diyaadiya fa haha ba shagera na, ya fanaa ekte shagera ge bere, daaci emnde umele keni tá de katafke an slera ge ndera bere átekwa. Daaci baɗemme á emnde a ndera bere ŋanna, ma ware-aatare keni a maga eŋkale ba shagera áte slera na á maganá ŋane ge ndera bere ŋanna. 11Ekte á bere wá, an fa zlauzle, ba ŋane una Yaisu Almasiihu, tá taa farka ekte á bere umele ge ŋane ɗekiɗeki. 12Ate ekte á bere ŋanna, emnde umele tá de nderanu an dindar, emnde umele tá de nderanu názá-aatare an lipela, emnde umele tá de nderanu an nákwa na an dárádza jipu na. Emnde umele zlaɓe ádaliye, ma tá de nderanu názá-aatare an hazla, antara názambakárá, emnde umele ma tá de maganu an kwatsape. 13Vaci tsa fáyá, ma slera á ware keni á de sheɓaaveka mázla-aara. Aɗaba vacite ŋanna wá, Dadaamiya á de maresemáre ma slera á ware keni, á de fanu slera-aha ŋanna ge kárá emtsaaɗe. Daaci mí de zhara gergerire á slera-aha á miya baɗemme tara una shagerire, antara una shagerkire keni. 14Edda una má kárá zaaka tate na ndza a maganaa ŋane wá, Dadaamiya á de vante laɗa-aara. 15Amá edda una má kárá zawza tate na ndza a nderanaa ŋane, ŋane wá, keɗanaakeɗa laɗa-aara, shifa-aara wá, á de shansha, amá wá, á de eŋzla ba zlahhe á sa am huɗe á kárá. 16Diyakurka geni kure wá, kwa ba seke bere á Dadaamiya, á njá Sheɗekwe á Dadaamiya am kure emtu? 17Ay degiya, ma a kyaɓanaa ware bere á Dadaamiya ŋanna, Dadaamiya á de keɗenaakeɗa edda-aara keni. Aɗaba bere ŋanna, bere cuɗeɗɗe ge Dadaamiya. Daaci ba kure una kwa bere á Dadaamiya ŋanna. 18A darka shaitaine ge ura umele am kure, a de sláná am ervauŋɗe-aara geni ŋane gevge edda á ilmu am duniya na. Arge una ŋanna, a ganvege ire-aara ba seke edda una cekwa eŋkale-aara am ice á emnde, daaci á de shá ilmu á jirire. 19Ya ndaanaa aɗaba uwe una, ilmu na ta disaa emnde a duniya, una ba ucire am ice á Dadaamiya. Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Á shatertuwa ba Dadaamiya ge emnde a ilmu, am ƴaimƴaimire na tá maganá itare. 20Aŋkwa an puwa á ba am wakita á Dadaamiya ŋanna zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: Nazu tá sláná emnde a ilmu á duniya wá, ɓaaka nampire-aara áza Yaakadada. 21Aɗaba una ŋanna, ma ware edda-aara keni a galeka ire áte ura umele ba dey. Diyaweddiye geni baɗemme á duksa á ba ázekure. 22Ma iya Paul, ma Apaulaus, ma Silas, baɗemme á ŋere ŋá á ba am erva á kure. Ma shifa, ma emtsa, duksa na aŋkwa kina, antara una á de sawa á katafke, baɗemme ba náza á kure. 23Amá kure an ire á kure wá, kwa emnde á Yaisu Almasiihu, Almasiihu keni ŋane názá á Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\