1 Kaurintus-aha 5

1Ma áme keni yá cena tá ndaha ba elva á kure geni kwa emnde a mága gwardzire, ba emnde na ɗabarka Dadaamiya keni tá maŋka jeba á una ŋanna. Aɗaba yá cena aŋkwa ura am dágave á kure á zlava an mukse á eddeŋara. 2Kelaa ma kwá kyuwa aɗaba haypa na jesarje am dágave á kure, amá kure kwá gálá ire zlaɓe ádaliye. Naba ŋgyawanseŋgye edda una a magaa laakire ŋanna am dágave á kure. 3Iya wá, ɓaaka irice-aaruwa am dágave á kure, amá am ervauŋɗe-aaruwa wá, yá á ba am dágave á kure. Yá bakurá ba jirire: Edda una a magaa duksa estuwa am dágave á kure na, ba kalkale irice-aaruwa keni aŋkwa am dágave á kure, áte náza-aaruwa wá, ɓelanarɓelá ya shairiya ge edda-aara zlauzle. 4Ya ɓelaar shairiya ŋanna an zhera á Yaakadada Yaisu Almasiihu. Náwa názu yá bakurná iya: naba jawammeje am dágave á kure, una ba jirire geni am ervauŋɗe-aaruwa iya keni yá á ba am dagave á kure, hákuma á Yaakadada Yaisu Almasiihu aŋkwa am dagave á kure. 5Daaci ura estuwa, naba ƴawanánƴa ge Shaitaine geni a keɗekeɗa vuwa-aara, amá á de shá shifa vacite na má watse Yaakadada Yaisu Almasiihu á se kyá shairiya á emnde baɗemme na. 6Aley ni kure kwá gálá ba ire na wá, ábi una uŋŋule-aara-ka. Emtu diyakurka ganakini egdza shahi á makala ba cekwaaŋguɗi á naba tsantetse ukpa na an wáslá na baɗemme emtu? Amaana: Egdza haypa ba cekwaaŋguɗi, á naba hyemhya am kure baɗemme. 7Daaci sawansese emgyegwe a haypa na ba seke shahi á makala na am dágave á kure, daaci kwá gevge emnde cuɗeɗɗe duksa á kure. Diyandiya tsa geni Dadaamiya a gakurve vatene-ka emnde cuɗeɗɗe, aɗaba Yaisu Almasiihu emtsamtsa aɗaba miya, ŋane gevge ba seke zhel kyawe na tá icaná am muŋri á Paska na ge miya. 8Daaci zaumiza muŋri á Paska á miya, amá wá, ɓaaka shahi á makala am huɗe-aara. Amaana: magaumika emgyegwe a haypa na ba seke shahi á makala na, amá njauminja cuɗeɗɗe, magaumimága jirire. 9Am wakita na ndza ya puwakurte zuŋŋwe keni, ndza ya bakuránba geni njauka an emnde a mága gwardzire. 10Dzamanka iya áte emnde a mága gwardzire na ta ɓaaka am elva á Yaisu Almasiihu, bi emnde a fá ice am duksa á ura, bi neyle-aha, bi emnde a mága hele. Ndanka ya áte emnde a duniya baɗemme, aɗaba ká taa piyeteka una, sey má ká njeka am duniya ba ɗekiɗeki. 11Elva-aaruwa ge iya wá, edda una ni aŋkwa á ɗaba Yaisu Almasiihu, mele zlaɓe ádaliye ni á de maga gwardzire, bi á maga wáya á duksa á ura an ervauŋɗe-aara baɗemme, bi á de maga hele, bi á pesha emnde an zlázle, bi á gev slembazla, bi á ila duksa á emnde na wá, ura estuwa njauka kerɗe, baira ba ge zá duksa keni fauka erva á kure á dem tasa palle antara ŋane. 12Shairiya á emnde na fartarka áte Yaisu Almasiihu wá, una slera-aaruka, banakuránka una ŋanna. Ay emnde na tá am kure keni kwá kyeka shairiya-aatare emtu? 13Náza emnde na fartareka áte Yaisu Almasiihu wá, á de kyaná ba Dadaamiya an ire-aara shairiya-aatare. Ekkure wá, magaumága ba una am dágave á kure áte una a ndaasa wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Bakausebáke slemaga duksa mándzawe am dágave á kure na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\