1 Kaurintus-aha 6

1A ba iya wá: má tsekwaatsekwa dagala am dágave á kure, kelaa ma kwá dánda á deza emnde á Dadaamiya ni, kure kwá de puwa ugje áza emnde na fartarka áte Yaisu Almasiihu ɗekiɗeki na wá, una ni ba shagera? 2Diyakurka ganakini aŋkwa á sawa sarte umele, watse tá de kyáná ba emnde á Dadaamiya shairiya á emnde a duniya na baɗemme emtu? Má watse kwá de kyáná kure shairiya á nalgaadama ni, kwá dzegwánka ba egdza shairiya cekwaaŋguɗi emtu? 3Diyaweddiye una ba shagera: am sarte ŋanna, ba malika-aha á Dadaamiya keni watse mí de kyáná ba miya shairiya-aatare. Máki estuwa, labára mi kyeka shairiya á miya á ba am zamane á miya na keni? 4Daaci má jerje lámare á duniya am dágave á kure wá, kwá dánda elva ŋanna á deza emnde a duniya na ɓaaka slera-aatare ɗekiɗeki am aiklaisiya na, geni tá de kyáná itare shairiya á kure emtu? 5Jeba á una wá, zherwe jipu. Há! Ba palle keni ɓaaka sleŋkale am dágave á kure geni á tsanaatse elva am dágave á emnde a fetarfe emtu? 6Kwa emnde a fetarfe ni kwá de puwar ugje ge ire á kure áza emnde na fartarka áte Yaisu Almasiihu, una ni ba shagera? 7Ge jirire wá, aŋkwa haypa á kure baɗemme, ma kwá de puwa ugje ŋanna á ba áza emnde á Dadaamiya keni. Una ŋanna á márá ba tsaftsafire á kure áte barama á Dadaamiya. Ma ura a magakte kelaadire, ma a ilu duksa á ŋa keni, shagera ba farvauŋɗe, arge dá ura á dem shairiya. 8Baira ɗeme, kure keni kwá maga ba kelaadire ŋanna tsa am ekte ge emnde umele, kwá aŋkwa zlerma duksa-aatare ma gakurevge ba egdzar mama-aha am elva a Yaisu Almasiihu keni. 9Diyakurka geni baɗemme á emnde a mága kelaadire tá taa demka á dem zlanna á Dadaamiya emtu? Jawanaaveka ge uŋŋule a jirire: Emnde a mága dákarire, emnde a kyula hele, emnde a mága gwardzire, an emnde na tá zlava an zála ba seke itare ákurá mukse, 10zlaɓe ádaliye neyle-aha, antara emnde a fá ice am duksa á ura, emnde a mbazla, emnde a pesha ura an zlázle, ira emnde a za baráma, baɗemme á kelaade-aha ŋanna, itare tá shánka zlanna á Dadaamiya. 11Emnde umele á kure, njá-aatare ndza ba estuwa werre. Amá kina wá, aɗaba zhera á Yaakadada Yaisu Almasiihu wá, kwá an bara áza Dadaamiya, a gakurve emnde-aara, a gakurve emnde cuɗeɗɗe an hákuma á Sheɗekwe-aara. 12Ta bántsa emnde umele á kure: ma mága jeba-ara keni piyaaka, duksa baɗemme gevge ba halál. Una ba estuwa, amá wá, duksa baɗemmeka una watse emtake áte itare. Iya keni yá slaslán ba estuwa geni ma mága jeba-ara keni piyaaka, duksa baɗemme gevge ba halál ge iya, amá wá, yá eksarka ɗekiɗeki gev náve á duksa umele. 13Kwa bántsa kure zlaɓe ádaliye: náza za wá, ba ge zana á dem huɗe, huɗe keni ba ge za náza za á demkwa. Una keni ba jire ba estuwa. Ay degiya, vacite umele, tara huɗe antara náza za ŋanna baɗemme tá de keɗa baɗemme. Ay vuwa á urimagwe keni Dadaamiya a nderán ge mága dakarire an ŋane emtu? A"aa estuweka, Dadaamiya a nderami ba ge Yaakadada Yaisu Almasiihu, Yaakadada keni ge vuwa á urimagwe, aɗaba á ŋámiya ba ŋane. 14Dadaamiya wá, tsantetse Yaakadada Yaisu am faya, á de tsamitetse miya keni an vuwa á miya baɗemme an hákuma-aara. 15Diyakurka ganakini vuwa á kure uɓiya á Yaisu Almasiihu emtu? Mi dzegwándzegwa tevaa uɓiya á Yaisu Almasiihu, mi de jaterme an vuwa á záware emtu? Una á taa gevka dámmaru. 16Diyaweddiye ba shagera ganakini má edda-aara a demaa am mukse záware, garevge ba vuwa palle antara ŋane. Una wá, a ndaana wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Emnde buwa ŋanna, tá gev ba vuwa palle. 17Ba duksa palle ge edda una a vante ervauŋɗe-aara ge Yaakadada keni, ŋane, tá an Yaakadada, tá gev ba palle am shifa-aatare. 18Aɗaba una ŋanna, camarauka tate á gwardzire ɗekiɗeki. Nja á haypa na á maganá urimagwe na, baɗemme á taa gevka palle antara vuwa á edda-aara, amá edda una a de magaa gwardzire wá, a maganta ba ŋane kelaadire ge ire-aara. 19Diyakurka geni vuwa á kure bere á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe emtu? Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na a vakurtaa Dadaamiya na á njá am kure. Kwá kwaraná kure-ka vuwa á kure. 20Dadaamiya a varakurse an duksa na jauje ge ndzeɗa á urimagwe. Aɗaba una ŋanna, an vuwa á kure baɗemme, magaumága ba názena ni kwá zleba ba Dadaamiya palle an ŋane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\