1 Kaurintus-aha 8:1

1Kina wá, mí habaza elva a hyuwa na tá icanante ge hele na. A ba kure, baɗemme á miya diyamidiya jirire á elva ŋanna, una ba jire. Ay degiya, diya ŋanna á dá ura á dem kuraavire, sey ba wayavire palle una á dá emnde a fetarfe á de katafke.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More