1 Kaurintus-aha 8:7

7Amá kure, emnde umele á kure zlaɓe diyarka jirire á elva ŋanna, geni ɓaaka námpire á hele ɗekiɗeki na. Daaci má tá aŋkwa zá názu ta icanante ge hele wá, kerteŋ tá fetarfe am ervauŋɗe-aatare geni itare keni tá á ba am hele ŋanna. Ya ndahanaa aɗaba uwe una, aɗaba emnde ŋanna ndza mbarsembe mága hele ba estuwa, mele zlaɓe ádaliye keni zlaɓe gyarebka am elva á Dadaamiya. Daaci itare ma ta zu vaatara hyuwa ŋanna keni, tá fetarfe á ba an jirire am ervauŋɗe-aatare geni ta magaa duksa shagerka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More