1 Yuhanna 4

1Slakate-aha-aaruwa, má dámda ura á dezekure, a ba ŋane á ndáhá elva an hákuma á Sheɗekwe á Dadaamiya wá, fawtaareka watsewatse, amá lawanaale emtsaaɗe, bi Sheɗekwe á Dadaamiya á jirireka una am ŋane, amá názá kelaade-aara. Yá ndahaná aɗaba uwe una? Aɗaba tá aŋkwa nabi-aha fida kwakya am duniya. 2Náwa názena ni kwá dise edda una an Sheɗekwe á Dadaamiya átekwa: Máki bánba edda-aara geni samsa Yaisu Almasiihu á sem duniya, a se gev urimagwe wá, ŋane an Sheɗekwe á Dadaamiya jirire. 3Amá má kwalevkwále edda-aara ge ndáhá una áte Yaisu Almasiihu wá, sheɗekwe na am ŋane na saaka áza Dadaamiya, ŋane an sheɗekwe á kelaade á Almasiihu. Sheɗekwe ŋanna wá, ndza kwa cenáncena geni á de sawa. Ba kina keni ŋane aŋkwa á ba am duniya. 4Amá kure egdzara-aaruwa, kwa emnde á Dadaamiya, shakuránsha midalire arge nabi-aha á fida ŋanna. Aɗaba Sheɗekwe na am ervauŋɗe á kure na jauje ge sheɗekwe na am ervauŋɗe á emnde a duniya na an ndzeɗa. 5Nabi-aha fida ŋanna wá, itare ta náza-aha á duniya. Aɗaba una ŋanna tá ndáhá ba elva á duniya, daaci emnde a duniya keni tá cenatervaarecene. 6Amá miya wá, mi emnde á Dadaamiya. Edda una diyaadiya Dadaamiya wá, á cena elva á miya keni. Amá edda una gevka ura á Dadaamiya wá, á ceneka elva á miya. Mí laná estuwa edda una an Sheɗekwe á slejirire, an edda una an sheɗekwe á keɗa emnde. 7Slakate-aaruwa, wayaumiyaavewáye am dágave á miya. Aɗaba á maganá ba Dadaamiya geni tá wayaavewáye emnde am dágave-aha-aatare, antara tá wáyá ŋane keni. Má mi wayaavewáye áte una ŋanna, una ŋanna á márá una ni gamiyevge egdzara á Dadaamiya, diyamidiya Dadaamiya. 8Amá ma ware una á maŋka wáyáva áte una ŋanna, edda-aara diyaaka Dadaamiya. Aɗaba Dadaamiya slewáyáva. 9Náwa názena a maraminaa Dadaamiya ba parakke, geni ŋane wayamiwáyire: Ŋane a ɓelaa Egdza-aara palle ba ŋane á sem duniya, geni á se vamite shifa á jirire. 10Náwa názena á maramiya wáyáva á jirire: Miya gamiyevka emnde zuŋŋwe ge wáyá Dadaamiya, amá a wayámiyá ŋane zuŋŋwe. Ŋane a naba ɓelaa Egdza-aara geni á se emtsemtsa am duniya aɗaba miya, lauktu á ƴamiyaareƴe haypa-aha á miya. 11Slakate-aha-aaruwa, ba seke una ni a naba wayamitehe ge Dadaamiya na wá, miya keni sey mi wayaavewáye am dágave á miya ba shagera. 12Ɓaaka ura ndza nanna Dadaamiya ɗekiɗeki, amá má mí wayaavewáye am dágave á miya wá, Dadaamiya keni á njá antara miya. Daaci wáyáva-aara na a wayámiyaa an ŋane na, á de njá am miya ba jirire. 13Dadaamiya a naba vamite Sheɗekwe-aara. An una ŋanna, diyamidiya ganakini má an ŋane, ŋane keni aŋkwa an miya. 14Ba miya an ice á miya namiyanna, Eddemiya a ɓelaa Egdza-aara á sem duniya geni á se lya emnde. Mí ɓalaterán ge emnde kina geni elva ŋanna jire. 15Ma a ndahesaa ware geni Yaisu Egdza á Dadaamiya wá, Dadaamiya aŋkwa antara ŋane, ŋane keni á njá á ba áte vuwa á Dadaamiya. 16Ŋere wá, diyaŋerdiya geni Dadaamiya wayaŋerwáya. Faŋertaarefe áte una ŋanna. Dadaamiya ŋane slewáyáva. Edda una á njá an wáyáva, ŋane gevge slenja áte vuwa á Dadaamiya, Dadaamiya keni aŋkwa antara ŋane. 17Náwa názena mi dise átekwa geni wayamiwáyá an Dadaamiya á ba an jirire: Una ŋanna ba njá á miya am duniya, mí njá ba seke názá á Yaisu Almasiihu. Daaci vaci shairiya, á de gazleka ervauŋɗe á miya ɗekiɗeki. 18Má Dadaamiya wayaawáyá ura, ɓaaka lyawa ge edda-aara ɗekiɗeki. Aɗaba wáyáva á Dadaamiya á janaaja lyawa baɗemme. Má ura á njá an lyawa wá, amaana: ba seke ŋane wá, aŋkwa bikere-aara ge ŋane ŋánaaŋa shairiya. Daaci má ura á njá an lyawa, á seska námpire á wáyáva á Dadaamiya arge ŋane ɗekiɗeki. 19Miya wá, a wayaamiya ba Dadaamiya zuŋŋwe. Aɗaba una ŋanna wayamiwáya an Dadaamiya, antara wayamiyaavewáye am dágave á miya. 20Má bánba edda-aara wayaawáya an Dadaamiya, amá á maga kelaadire áte egdza emmeŋara, ba fida á edda-aara. Aɗaba má edda-aara wayaaka an egdza emmeŋara na aŋkwa á zharaná an ice-aara, á de dzegwáná estara wáyá Dadaamiya na nánka ɗekiɗeki? 21Náwa shairiya á Dadaamiya na mi shanaa miya ázeŋara, a ba ŋane: Edda una wayaawáyá Dadaamiya, sey a ewwáyá an egdza emmeŋara keni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\