1 Piyer 1

1Wakita na yá aŋkwa á puwaná ba iya Piyer, ya sleɓela á Yaisu Almasiihu. Yá puwakurte ge kure emnde na a dzerakursaa Dadaamiya ge kwa emnde-aarire na. Yá puwakurte ge kure na kyarakuraakya am larde á kure, kwa wayve-aha kina am Pauntus, am Galatiya, am Kapadaukiya, am Aziya ira Bitiniya. 2Amá a wayete vateneka Eddemiya Dadaamiya geni á gakurvege emnde-aara an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, kwá fansarfe ge Yaisu Almasiihu, kwá gevge emnde cuɗeɗɗe an uzhe-aara. A magakuránmaga Dadaamiya ŋgurna ba kwakya, a vakurteva hairire keni ba estuwa. 3Galaumigálá Dadaamiya Eddeŋara ge Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu! Aɗaba kwakya zevarzire-aara áte miya, a tsantaa ŋane Yaisu am faya. An una ŋanna wá, a vamitaa shifa aŋwaslire antara tama na á zleka na ge miya. 4Zlaɓe ádaliye Dadaamiya a famiyaa duksa shagera na á ŋeka liya, á badzeka, á guleka ɗekiɗeki na am samaya. 5Daaci kure emnde na fakurtarfe na wá, aŋkwa á tsufakurtsufa Dadaamiya an hákuma-aara. Vaci zla á duniya wá, á de lyakurselye náza ba ɗekiɗeki, tá de nanna emnde baɗemme. 6Aɗaba tama á kure áte duksa-aha ŋanna wá, naba higauhiga, ma kwá aŋkwa á shá zlaɗa á duksa gergere keni, ba ge sarte cekwaaŋguɗi. 7Zlaɗa na kwá sháná kure kina na wá, baɗemme á una ba ge kura fetarfire á kure, máki fakurtarfe á ba an jirire. Dindar wá, á njeka dem ba ge ɗekiɗeki. Amá tá ezzhárá emnde am kárá, máki ba dindar miyenne. Sakwa fetarfire emtu? Diyaweddiye geni an dárádza ba fetarfire á kure arge dindar. Zlaɗa á kure kina na wá, ba ge kura fetarfire á kure ŋanna. Am iga a una ŋanna maa, watse kwá shá gálá áza Dadaamiya, antara ƴaikkire ira dárádza, vacite na má watse sasse Yaisu Almasiihu á sawa am ice á emnde baɗemme. 8Ndza nakuranka an ice á kure, kina keni ɓaaka ura á nanna, aley wayakurwáyá, fakurtarfe áte ŋane. Aɗaba una ŋanna emtake ervauŋɗe á kure, kwakya higa á kure, yá taa palanaaka baɗemme. 9Kwakya higa á kure, aɗaba diyakurdiya názena kwá de shaná kure aɗaba fakurtarfe na. Duksa ŋanna wá, kwá de lyelye shifa á kure. 10Ate elva a lya shifa ŋanna wá, nabi-aha ta ettataya diyeddiye-aara an eŋkale-aatare baɗemme, ganakini Dadaamiya á de lyaná estara emnde. Daaci ta fantau ge ɓalateraa ŋgurna ŋanna kwa shanaa kure na ge emnde. 11Emtsaaɗe wá, a ɓalatersaa Sheɗekwe á Almasiihu na aŋkwa am itare na, zlaɗa na watse á de shaná Almasiihu ŋanna, antara ƴaikkire na watse á de shaná am iga a zlaɗa ŋanna. Daaci ta ettataya diyeddiye-aara an eŋkale-aatare baɗemme, ganakini watse á de magava am zamane-ara, á de magava estara. 12Dadaamiya a naba maraterse ganakini duksa ŋanna wá, watse á magava am zamane-aatare ka, amá am zamane á kure. Ta ɓalakurse ba ŋane emnde a ɓala labare á higa, elva á Almasiihu. Ta ɓalakurse waazu ŋanna an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na a ɓelanaa Dadaamiya á sawa am samaya na. Ba malika-aha keni tá kátá ba dise huɗe-aara baɗemme. 13Aɗaba una ŋanna maa, ma vaatara keni njawinja á ba am niya á kure ge ɗaba Dadaamiya, pauka hare ɗekiɗeki, faufa tama á kure áte ŋgurna na ni á de magakurná Dadaamiya vaci eptsa á Yaisu Almasiihu. 14Daaci kina wá, fawansarfe ge Dadaamiya, ƴawanƴa mazla-aara mága názena á kataná ire á kure na. Aɗaba kina wá, diyakurdiya jirire. 15Gawevge emnde cuɗeɗɗe am názena kwá maganá kure baɗemme, ba seke Dadaamiya na a ɗaakurtaa ŋane, ŋane cuɗeɗɗe na. 16Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: «Gawevge emnde cuɗeɗɗe, aɗaba iya ya cuɗeɗɗe.» 17Am maduwa á kure kwá aŋkwa ɗaha Dadaamiya an Dada. Watse á kyaná ba ŋane shairiya á emnde baɗemme, ma ware keni áte názena a maganaa edda-aara, ŋane á zhareka ice á ura ɗekiɗeki. Máki diyakurdiya estuwa wá, kuvaukuva ba Dadaamiya palle am zláláva á kure baɗemme, am sarte á kure na jauje cekwaaŋguɗi ge njá am duniya na. 18Diyakurdiya geni a se varakursaa ba Yaisu Almasiihu am zláláva á eggye-aha a kure werre na ɓaaka nampire-aara ɗekiɗeki na. A varakurse an shuŋgu ka, an dindar ka, aɗaba duksa-aha ŋanna tá njeka dem ba ge ɗekiɗeki. 19Amá a varakurse an uzhe á ire-aara jauje ge duksa baɗemme. Yaisu Almasiihu wá, ŋane gevge ba seke egdza zhel kyawe á sadake á Dadaamiya, ɓaaka ververe áte ŋane, ɓaaka duksa mandzawe am ŋane ɗekiɗeki. 20A eksesaa Dadaamiya ganakini watse á varakurvárá an ŋane na wá, kwaye am fakta, amá náwa a sanse am sali kataliya á zamane na, ganakini á magakurá shagerire ŋanna. 21Aɗaba ba ŋane una, fakurtarfe áte Dadaamiya na a tsante ŋane am faya, a vante ƴaikkire na. Estuwa, fakurtarfe áte Dadaamiya, fakurtefa tama á kure á ba áte ŋane palle. 22Kina wá, an bárá ervauŋɗe á kure, aɗaba kwá aŋkwa fansarfe ge Dadaamiya am elva-aara na ba jirire na. Aɗaba una ŋanna, kwá aŋkwa waya egdzar mama-aha á kure an ervauŋɗe á kure palle. Daaci wayawavewaye am dagave á kure ma vaatara keni áte una ŋanna. 23Aɗaba Dadaamiya yaikurseye ge buwire an elva-aara na á fá shifa am ura, á zleka ɗekiɗeki na. Daaci kina wá, gakurevka wulfe-aha á edda una á emtsa na, amá kwa wulfe-aha á edda á shifa na á zleka ɗekiɗeki na. 24Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: «Baɗemme á emnde ta ba seke másá, á shekwaaka ula, zarire-aatare ba seke zarire á ugbene-aha, á shekwaaka valya á dem áhá. 25Amá elva á Yaakadada wá, á njá dem ba ge ɗekiɗeki.» Elva ŋanna wá, ba labare á higa na kwa cenancena na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\