1 Piyer 4

1Ba seke una ni Almasiihu se shaushe zlaɗa am duniya na wá, kure keni wavauwava ganakini eŋkale á kure a gevge palle antara ŋane, ma ge shá zlaɗa-ara keni. Aɗaba má edda-aara a naba eksar shá zlaɗa wá, a ƴaa ba mága haypa. 2Daaci kina wá, tsante am vatena dem halavuwa á shifa á kure am duniya na wá, magauka názena á kataná ire á kure mazla-aara, magaumága namaari á Dadaamiya. 3Njá á kure werre na ndza kwá maga ba názena wayaaka Dadaamiya na wá, hyaahya mazla-aara. Aɗaba slera á kure ndza ba mága zawarire, dakarire, ndza kwa emnde a mbazla jipu, ndza kwa emnde a waya dem tate á gusa mandzawe, ndza kwa emnde a kezlan ugje ge hele arge ɗaba shairiya-aha á Dadaamiya. 4Amá kina wá, kwa emnde ŋanna-ka mazla-aara. Tá maga ba najipu-aara emnde na zlaɓe tá á ba am kazlaŋa ŋanna, tá zlazlakurzlazle aɗaba kwá ɗábaterka mazla-aara á dem tate á mága haypa ŋanna. 5Amá ákatafke á sleshairiya wá, watse tá diyeddiye slera-aha-aatare ŋanna baɗemme. Edda una watse á kyaná ŋane shairiya á emnde a faya an emnde na tá an shifa, á ufa ba itare. 6Náza á emnde a faya wá, ndza naranna palasa am duniya ba seke una ni emnde baɗemme tá njá ba ge ŋane na. Amá Yaisu Almasiihu a de magateraa waazu am faya ŋanna, geni itare keni a sharansha shifa na an ŋane Dadaamiya. 7Kina wá, herzhapteherzhe halavuwa á duksa baɗemme. Aɗaba una ŋanna faufa hyema, pauka hare ɗekiɗeki ge mága maduwa. 8Duksa ƴaikke wá, magaumaga wayavire am dagave á kure an ervauŋɗe á kure palle, aɗaba ba wayavire una á ganse haypa kwakya am dagave á emnde. 9Ma ware á kure keni, a lyevaalya ura-aara á ba an higa am huɗe á há-aara. 10Ma ware á kure keni, a effa hyema áte hákuma á mága duksa na a faraa Dadaamiya ge ŋane. Magawateránmaga shagerire ge emnde an hákuma ŋanna. 11Edda una a shaa hákuma á mága waazu, a ndaha ba elva á Dadaamiya. Edda una a shaa hákuma á melateru ge emnde am slera, a emmága an ndzeɗa na a vantaa Dadaamiya. Daaci am názena kwá maganá kure baɗemme wá, emnde a galargálá Dadaamiya aɗaba Yaisu Almasiihu. Ƴaikkire an hákuma ba náza-aara dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin. 12Daaci ma aŋkwa zlaɗa áte kure kina keni, a wesheka ire á kure emnde-aaruwa, zharauka seke duksa na ni a shaa ba kure palle; Dadaamiya á kurá ba fetarfire á kure an ŋane. 13Baira fawarfe ge higa á kure, aɗaba gakurevge palle antara Almasiihu am zlaɗa-aha na a shanaa ŋane. Vacite na má de samsa ŋane am yaikkire-aara, watse higa ƴaikke ge kure zlaɓe ádaliye. 14Má tá aŋkwa zlazlakurzlazle emnde aɗaba kwa emnde á Almasiihu wá, higa ƴaikke ge kure, aɗaba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á Dadaamiya á se njá am kure an ƴaikkire-aara. 15Amá a jerka zlaɓe ura am dagave á kure á shá zlaɗa aɗaba mandzawire-aara, bi a jaa shifa, bi a ilu duksa á ura, bi a deme am elva á emnde. 16Má edda-aara á shá zlaɗa aɗaba Almasiihu wá, a wanka zherwe ɗekiɗeki, a slafannaaslafa we-aara ge Dadaamiya aɗaba fetarfire na a shanaa ŋane, párákke áza emnde baɗemme na. 17Kina wá, herzhe shairiya á emnde baɗemme. Diyaweddiye geni Dadaamiya á de fantau á ba áte emnde-aara zuŋŋwe. Má Dadaamiya zatervarka ge emnde-aara, watse á tse áme kena náza á emnde na fartarka áte labare á higa na a ɓelanaa ŋane? 18Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: «Má ta ŋezla zlahhe emnde a jirire mu, watse estara náza á emnde a mága mandzawire na ɗabarka Dadaamiya na?» 19Daaci estuwa, emnde na tá aŋkwa shá zlaɗa aɗaba namaari á Dadaamiya na wá, a faranemfa itare shifa-aatare am erva ba ge Slenderaterndera, ŋane á eptseka elva-aara ɗekiɗeki. A magarmága shagerire, a ƴaranka ɗekiɗeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\