1 Piyer 5

1Kina wá, yá elvan ge male-aha á kure kwa emnde á Dadaamiya. Iya keni, ya slesawari á emnde a fetarfe ba seke itare, ya seyde á Yaisu Almasiihu am zlaɗa-aha-aara baɗemme; iya keni watse yá á ba an sleɗe-aaruwa am ƴaikkire-aara má de samsa ŋane. Náwa názu yá ƴekaná ázekure: 2Fawaterufe hyema ba shagera ge emnde á Dadaamiya na tá am erva á kure, ba seke suni á fateru hyema ge kyawe-aha-aara. Magauka slera ŋanna áte laarire, amá magaumága aɗaba a wayetaa ba ervauŋɗe á kure. Magauka aɗaba waya á nalmane, amá aɗaba a eksesaa ba ervauŋɗe á kure slera ŋanna áte namaari á Dadaamiya. 3Magauka ƴaikkire arge itare, amá marawateránmara zláláva shagera, ganakini a ɗabarakurɗaba itare keni. 4Máki magakurnaamága slera á kure áte una ŋanna wá, watse kwá shá ɗaŋkaula na á zleka darádza-aara ɗekiɗeki na, má watse samsa Male á suni-aha baɗemme. 5Kina wá, yá elvan ge kure dawalaa: Faufa zherwe áte male-aha á kure. Amá baɗemme á kure ákatafke á Dadaamiya, ma ware keni a ganaaga ire-aara á katafke á emnde. Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: «Dadaamiya a lyiyeka emnde na tá gálá ire, amá á magaterá ŋgurna ge emnde na tá aŋkwa ga ire-aatare á dem áhá.» 6Aɗaba una ŋanna, gawanaaga ire á kure á katafke á Dadaamiya na Slekse ba ŋane palle na, á de kakuránteka ŋane má daada áte náza-aara. 7Dzamauka ɗekiɗeki ma uwe keni, fawanemfa am erva ba ge ŋane, aɗaba ŋane Slefakuru hyema. 8Faufa hyema áte ire á kure, tsakautsaka hyema, aɗaba kelaade á kure Shaitaine tsantetse hala-aara, aŋkwa tsagwaɗa ba ura ge keɗanaakeɗa, ba seke mága á ervare na á waná waya á tsegwaɗa názu á ezza. 9Ma vaatara keni vawánteka baráma ɗekiɗeki, fautarfe á ba áte Dadaamiya. Diyakurdiya emnde umele keni kwakya am duniya na tá aŋkwa shá zlaɗa ba seke kure. 10Má shakurushe zlaɗa am sarte cekwaaŋguɗi na wá, Dadaamiya na baɗemme á ŋgurna á magaterná ba ŋane ge emnde na, á de magakuránmaga ŋgurna. Amaana á de gakurvege emnde na hyairephye am duksa baɗemme, á de ndzeɗakurtendzeɗa am duksa baɗemme, kwá de tsaatse, ɓaaka názu á de dzegwándzegwa mbeɗakuraambeɗa ɗekiɗeki. Aɗaba a ɗaakuraa Dadaamiya ganakini kwá de njá antara Almasiihu am ƴaikkire-aara náza dem ba ge ɗekiɗeki. 11Hákuma ba náza á Dadaamiya dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin. 12Kwaye ŋane egdza wakita ŋanna a meliwa Silwanus ge puwakurte ge kure. Ŋane egdza emmemiya na yá ezzhara dzayye ervauŋɗe-aara. An wakita ŋanna wá, yá kátá fakurem ndzeɗa am vuwa, yá kátá kwá diyeddiye ŋgurna jirire na a magakurnaa Dadaamiya. Daaci tsawaatse á ba áte ŋgurna ŋanna. 13Emnde a fetarfe na a dzeratersaa Dadaamiya ba seke kure, tá am larde á Babila áhuna, tá aŋkwa gakur use-aatare. Egdza-aaruwa Markus keni aŋkwa gakur use-aara. 14Gauga use á ŋere am dagave á kure baɗemme an ervauŋɗe á egdza mamire. Dadaamiya a vakurteva hairire ge kure emnde á Almasiihu baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\