1 Piyer 5:10

10Má shakurushe zlaɗa am sarte cekwaaŋguɗi na wá, Dadaamiya na baɗemme á ŋgurna á magaterná ba ŋane ge emnde na, á de magakuránmaga ŋgurna. Amaana á de gakurvege emnde na hyairephye am duksa baɗemme, á de ndzeɗakurtendzeɗa am duksa baɗemme, kwá de tsaatse, ɓaaka názu á de dzegwándzegwa mbeɗakuraambeɗa ɗekiɗeki. Aɗaba a ɗaakuraa Dadaamiya ganakini kwá de njá antara Almasiihu am ƴaikkire-aara náza dem ba ge ɗekiɗeki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More