1 Piyer 5:2

2Fawaterufe hyema ba shagera ge emnde á Dadaamiya na tá am erva á kure, ba seke suni á fateru hyema ge kyawe-aha-aara. Magauka slera ŋanna áte laarire, amá magaumága aɗaba a wayetaa ba ervauŋɗe á kure. Magauka aɗaba waya á nalmane, amá aɗaba a eksesaa ba ervauŋɗe á kure slera ŋanna áte namaari á Dadaamiya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More