1 Piyer 5:5

5Kina wá, yá elvan ge kure dawalaa: Faufa zherwe áte male-aha á kure. Amá baɗemme á kure ákatafke á Dadaamiya, ma ware keni a ganaaga ire-aara á katafke á emnde. Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: «Dadaamiya a lyiyeka emnde na tá gálá ire, amá á magaterá ŋgurna ge emnde na tá aŋkwa ga ire-aatare á dem áhá.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More