1 Taisalauniki-aha 1

1Wakita na yá aŋkwa puwaná ba iya Paul, ŋá antara Silwanus, ira Timaute. Ŋá puwakurte ge kure emnde á Dadaamiya, antara Yaakadada Yaisu Almasiihu na kwá am larde á Taisalauniki na: Eddemiya Dadaamiya á magakuránmaga ŋgurna, á vakurteva hairire. 2Ŋere, ŋá aŋkwa slafaná we á ŋere ba kelaazare ge Dadaamiya aɗaba kure baɗemme. Ba kelaa má ŋá aŋkwa maga maduwa á ŋere ádeza Dadaamiya, ŋá aŋkwa yehakuryeha kure keni am huɗe-aara. 3Am maduwa á ŋere ŋanna, ŋá aŋkwa yeha názu kwá aŋkwa maganá kure aɗaba fetarfire á kure áte Yaisu Almasiihu, antara wáva á kure ge mága hayavire aɗaba zhera-aara, ira tama ƴaikke na kwá aŋkwa maganá kure áte Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu na baɗemme. 4Egdzar mama-aha-aaruwa, ŋere ŋá aŋkwa slafaná we á ŋere ge Dadaamiya aɗaba kure na wá, aɗaba ŋa dise á ba an diye geni a wayakurtaa ŋane, a dzerakursaa ŋane ge kwa emnde-aarire. 5Am sarte na ŋa ɓalakuraa labare á higa, elva a Yaisu Almasiihu na wá, baŋerakuranka á ba áte we ba estuwa, amá ndza ŋa bakurnaa an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Ŋere diyaŋerdiya geni baɗemme á názu ŋá bakurná ŋere ŋanna ba jire. Ba kure keni diyakurdiya geni názu ndza ŋa maganaa ŋere ázekure na, ŋa wayakurante ba shagerire. 6Ekkure wá, ɗabakurteɗaba sera á ŋere, ɗabakurteɗaba náza á Yaakadada keni. Aɗaba shakurushe zlaɗa kwakya aɗaba elva á Dadaamiya, aley kwá á ba an higa á kure argena, kwá an higa na á vakurtá Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na. 7Daaci, an una ŋanna wá, kwá aŋkwa á maraterá garava shagera ge emnde á Dadaamiya na tá am larde á Makiduniya, an larde á Akaya na baɗemme. 8Aɗaba barka á kure, elva á Yaakadada hyemhye am sleɗe baɗemme am Makiduniya antara Akaya. Ma áme keni emnde tá cena ba labare á fetarfire á kure áte Dadaamiya, una ŋanna ma ndahaŋerka ŋere keni ba kalle. 9Tá aŋkwa ndahaná ba emnde an ire-aatare, geni ndza kwa lyaŋervaahe, kwa ŋaŋerŋaa á ba an jirire am sarte na ŋá am mba á kure. Zlaɓe tá aŋkwa á ndaha geni kwa eptsannaa iga ba ɗekiɗeki ge hele, kwa sem sera á Dadaamiya á jirire, kwa aŋkwa á maganá slera ba ge ŋane na ni an shifa na. 10Ira paka na ni kwá aŋkwa pakaná kure Egdza-aara na ni watse á eptsa á sawa am samaya na. Egdza-aara ŋanna wá, ba Yaisu na ndza a tsantaa ŋane am faya, watse á de lyamiya am lámare na á de shá emnde na. Lámare ŋanna watse á de magava am sarte na ni má jaaja ervauŋɗe Dadaamiya am halavuwa á duniya na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\