1 Taisalauniki-aha 2:13

13Duksa palle zlaɓe ádaliye wá, ŋá ƴainka slafana we ge Dadaamiya aɗaba ŋane: Am sarte na ndza ŋa de ɓalakuraa elva á Dadaamiya, zharakurka seke elva á ura, amá kwa cenvaahe, kwa lyevaahe an ervauŋɗe á kure palle geni elva á Dadaamiya ba jirire. Ba jire á kure una Dadaamiya ba jirire. A eptsantaa ba ŋane zlalava á kure kwa emnde na fakurtarfe na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More