1 Taisalauniki-aha 2:14

14Egdzar mama-aha-aaruwa, iyau kure keni shakursha názu ndza a shaa emnde á Dadaamiya na tá ƴeka an zhera á Yaisu Almasiihu am Yahudiya na: Aɗaba tá aŋkwa shakuruwa ba emnde a larde á kure zlaɗa seke una ndza ta shateruwa Yahudiya-aha zlaɗa ge emnde-aatare na ta fetaare áte Yaisu Almasiihu na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More