1 Taisalauniki-aha 2:15

15Degiya ba Yahudiya-aha ŋanna una ndza ta jaa Yaakadada Yaisu ba seke una ndza ta ceɓaa nabi-aha werre na. Kina keni tá aŋkwa magaŋerá palase ge ŋere ma áme keni baɗemme. Itare wá, garevge ba seke kelaade-aha á emnde baɗemme, tá maga ba názu wayaaka ervauŋɗe á Dadaamiya ɗekiɗeki na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More