1 Taisalauniki-aha 2:16

16Aɗaba ta ettapa baɗemme ge piyaŋerte de ɓalatera elva á Dadaamiya ge emnde a jeba umele. Itare keni wayarka geni emnde umele tá lyelye shifa-aatare áza Dadaamiya. Kina wá, haypa-aha-aatare ŋanna jauje ge ndzeɗa, nahetenaha am ervauŋɗe á Dadaamiya mazla-aara, tá de ŋezleka am shairiya á Dadaamiya ɗekiɗeki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More