1 Taisalauniki-aha 2:4

4Ŋere wá, ŋá ɓala ba názena á kataná Dadaamiya, aɗaba zuŋŋwe a habazesaa ŋane názu am ervauŋɗe á ŋere, lauktu a faŋerar de ɓalatera labare á higa ŋanna ge emnde. Estuwa ŋere keni ŋá ɓálá ba názena á kataná Dadaamiya arge názu tá kataná ba emnde. Aɗaba ŋane wá, diyaadiya ervauŋɗe á ŋere.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More