1 Taisalauniki-aha 2:9

9Egdzar mama-aha-aaruwa, ábi ba kure keni zlaɓe viyakurarka zlaɗa á slera na ndza ŋa shanaa ŋere am dagave á kure am sarte na ndza ŋa de ɓalakuraa labare á higa na? Vaƴi vacika ndza ŋá maga ba slera geni ŋá shansha ba názu ŋá zanuze ge we á ŋere keni, geni a gaŋerefka gwatama arge kure.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More