1 Taisalauniki-aha 5

1Egdzar mama-aha-aaruwa, áte sarte na á de sawa duksa-aha ŋanna átekwa na maa, kure, ma baŋerakuranka mazla-aara keni ba kalle. 2Aɗaba kure keni diyakurdiya baɗemme, geni vacite na Yaakadada á de eptsa á sawa na wá, watse ba bresse ba estuwa ba seke sawa á neyle. 3Á ba am sarte na tá de banba emnde: Kina wá, aŋkwa hairire na, keɗa-aatare ba ge ɗekiɗeki na keni á de tsekwateraare á ba am sarte ŋanna, am bressire ba estuwa seke má á tsekwaara yá egdzere ge mukse á huɗe. Vacite ŋanna wá, watse ɓaaka ŋezla-aatare ɗekiɗeki. 4Egdzar mama-aha-aaruwa kure wá, gakurevka ba seke emnde na tá am tabeɗammire na, geni á se shakursha sarte ŋanna am bressire ba estuwa. 5Baɗemmire á kure, kwa ba seke emnde na tá zlálá am parakkire á vaciya na. Miya emnde a fetarfe wá, baɗemmire á miya gamiyevka ba seke emnde na ni tá zlálá am tabeɗammire á vaƴiya na. 6Aɗaba una ŋanna wá, paumika hare, njawamika ba seke emnde umele, weshawamiyanteka eŋkale á miya an duksa umele ɗekiɗeki. 7Njá ba nja keni ábi tá paná ba emnde na tá am vaƴiya na hare. Am larde-aha á miya, eŋkale am ire á emnde tá weshante á ba an vaƴiya ŋanna. 8Amá miya wá, samiyesse am vaƴiyire, gamiyevge emnde a zlala am parakkire á vaciya. Aɗaba una ŋanna, njawaminja an eŋkale á miya, fawamitarfe áte Yaisu Almasiihu, magawamimaga háyávire. Duksa-aha ŋanna gevge ba seke kebebbe á miya ge tsufa vuwa á miya. Zlaɓe ádaliye: faumifa táma ba shagera áte vacite na watse á de ŋezlamiseŋezle Dadaamiya ba ge ɗekiɗeki na. Táma ŋanna keni gevge ba seke tuŋkur ge tsufa ire á miya. 9Njauminja ba estuwa, aɗaba Dadaamiya dzeramiseka ge za miya an shairiya má de jaaja ervauŋɗe, amá a dzeramise geni á ŋezlamiseŋezle á kya erva an Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu. 10Yaisu Almasiihu wá, ndza a emtsaa aɗaba miya. Ndza a emtsaa aɗaba miya geni watse mí de njá kerɗe antara ŋane. Una ma emtsamimetsa, ma watse má á ba an shifa á miya emtsaaɗe keni, watse mí de njá kerɗe má eptsaptsa á sawa. 11Kwa cenanceneka-he una baɗemme? Ma ware á kure keni a fanemfe ndzeɗa am vuwa ge ura umele an ŋane, melawanumele ge ire á kure ma vaatara keni, áte una kwá aŋkwa maganá kure kina na. 12Egdzar mama-aha-aaruwa, ŋá aŋkwa á ŋalakurŋála: taslawa á kure, faufa zherwe áte emnde na a dzeratersaa Yaakadada ge maganaa slera-aara am dagave á kure na, a dzeraterse ge fakuru hyema antara tá kwarakurse elva-aara na. 13Faufa zherwe áte itare, marawateránmara háyáva á kure aɗaba slera na tá maganá itare am dagave á kure na. Iyau, njawinja áte emtakire am dagave á kure kwa emnde a fetarfe baɗemme. 14Ŋá aŋkwa á ŋalakurŋála zlaɓe ádaliye egdzar mama-aha-aaruwa, taslawa á kure, valawaterarvale ge emnde a mága masefire na tá am dagave á kure; fawateremfe ndzeɗa am vuwa ge emnde na tá shekwaaka gázla na; melawaterumele ge emnde na ɓaaka payɗa-aatare; fawaterfe ervauŋɗe ge emnde baɗemme. 15Ekkure wá, faufa hyema ba shagera, eptsawannaaka emtaŋkire ge ura an emtaŋkire. Arge una ŋanna wá, ma vaatara keni wavauwáva ba shagera ge mága maggwire am dagave á kure, magaumága una ŋanna áte emnde baɗemme. 16Ma vaatara keni njawinja á ba an higa á kure. 17Magaumága maduwa, icawanseka ɗekiɗeki. 18Ma a shakur vaatara duksa keni, bawanánba ususe ge Dadaamiya, una ma emtakire, ma emtaŋkire keni. Una duksa na á kataná Dadaamiya ázekure emnde na gakurevge palle antara Yaisu Almasiihu na. 19Piyawanteka ɗekiɗeki ge Sheɗekwe Cuɗeɗɗe slera-aara. 20Estuwa, má ura á ndahá nabiyire keni, epsawanaaka elva-aara. 21Ma uwe keni lawanaale emtsaaɗe ba shagera, lauktu kwá ŋanaaŋa una shagera am huɗe-aara. 22Baɗemme á názu átuge shagerkire na, kure sawansese ire á kure am huɗe-aara. 23Dadaamiya na edda á vamita hairire na, a gakurvege ba ŋane zlaɓe adaliye emnde cuɗeɗɗe baɗemme, am eŋkale á kure, am shifa á kure, ira vuwa á kure baɗemme. Daaci á de jerka duksa mándzawe am kure ɗekiɗeki vaci eptsa á Yaakadada Yaisu Almasiihu. 24Dadaamiya na a dzerakursaa ŋane ge gakurve emnde-aara na wá, ŋane á eptseka elva-aara ɗekiɗeki, á de gakuranvege ba ŋane una ŋanna. 25Ŋa baa ba kure egdzar mama-aha-aaruwa: magaumága maduwa arge ŋere keni. 26Gauga use-aha á ŋere ba shagera am dagave á kure emnde a fetarfe. 27Yá magakurá ba tasle, an zhera á Yaakadada, ndaundaha wakita na á katafke á emnde a fetarfe baɗemme. 28Ŋgurna na á magaterá Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu ge emnde na, a hyetehye áte kure baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\