1 Taisalauniki-aha 5:8

8Amá miya wá, samiyesse am vaƴiyire, gamiyevge emnde a zlala am parakkire á vaciya. Aɗaba una ŋanna, njawaminja an eŋkale á miya, fawamitarfe áte Yaisu Almasiihu, magawamimaga háyávire. Duksa-aha ŋanna gevge ba seke kebebbe á miya ge tsufa vuwa á miya. Zlaɓe ádaliye: faumifa táma ba shagera áte vacite na watse á de ŋezlamiseŋezle Dadaamiya ba ge ɗekiɗeki na. Táma ŋanna keni gevge ba seke tuŋkur ge tsufa ire á miya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More