1 Timaute 1

1Wakita na yá aŋkwa á puwetá ba iya Paul, ya sleɓela á Yaisu Almasiihu na mí fete tama á miya áte ŋane na. Ya sleɓela-aara aɗaba ta eksisaa ba itare antara Dadaamiya Slelyamilya. 2Yá aŋkwa puwaktá ge ekka Timaute, ekka na gakevge ba seke egdza-aaruwa, aɗaba ka fetare áte Yaisu Almasiihu ázeruwa. Eddemiya Dadaamiya antara Yaakadada Yaisu Almasiihu, a magarakánmaga ŋgurna, a zarakvaarze, a varakteva hairire. 3Am sarte na yá zlálá á dem Makiduniya keni, ndza ya bakánba geni njinja am Aifaisus. Kina keni ya bakánba zlaɓe ádaliye: njinja á ba áhuwa, geni ká piyaterantá ka ge emnde na tá kwaraterse názena á zlaleka an elva á Dadaamiya na ge emnde. 4Ká baterná ka geni a ƴaránƴa shuŋŋula á labare á eggye-aha an ervauŋɗe-aatare baɗemme na. A ƴaránƴa pákyá kergema á eggye-aha ɓaaka halavuwa-aara ɗekiɗeki na. Aɗaba á melateruka ge emnde ɗekiɗeki ge mága namaari á Dadaamiya, á saterá ba gá jawe ge emnde. Namaari á Dadaamiya ŋanna wá, mí dise á ba an fetarfire á miya áte ŋane. 5Dalila una ni ká de bateraná ka una ŋanna maa, ba geni a wayarwaya an emnde an ervauŋɗe-aatare palle. Ge wáyá emnde umele keni maa, ervauŋɗe-aatare a gevge an bara, tá maga ba duksa shagera na á kataná Dadaamiya na, antara tá fetarfe á ba an jirire. 6Emnde umele wá, dzalarevdzále áte uŋŋule á jirire, ƴaranƴa mága shagerire ŋanna, tá shuŋŋula ba elva-aha na ɓaaka nampire-aara ɗekiɗeki na. 7Wayarwáya geni tá gevge malum-aha á tawraita, tá kwaraterse ge emnde á ba an ndzeɗa, amá ba itare keni tá cenánka duksa ŋanna tá ndahaná ba itare an we-aatare, tá ámbera kwaraterse ge emnde na. 8Diyamidiya ganakini shairiya-aha á Dadaamiya wá, shagera má ura á eɗɗaba an uŋŋule-aara. 9Diyamidiya geni Dadaamiya wá, a saterán ge emnde a jirireka shairiya-aha-aara, amá ge emnde na kwalarefkwale ɗaba ŋane. A saterán ge emnde na ɓaaka lyáwá á Dadaamiya am ervauŋɗe-aatare, ge emnde na ta feka zherwe áte ŋane, antara emnde a mága haypa, antara ge emnde na ta epsawa názu a ndahanaa wakita-aara, antara ge emnde a ceɓa shifa á dada-aha-aatare antara mama-aha-aatara, ge emnde a ceɓa shifa á emnde baɗemme. 10Zlaɓe ádaliye: Dadaamiya a sateraa shairiya-aha-aara ge emnde a mága gwardzire, antara emnde na tá zlava an zala-aha umele ba seke itare ge muksire; ge emnde na tá ila emnde ge de valateraa am tate umele, ira ge emnde a fida. Dadaamiya a saa shairiya-aha-aara wá, aɗaba baɗemme á duksa-aha na á badza názu a kwaramisaa ŋane. 11Baɗemme á duksa-aha ŋanna wá, á kwaramisá ba labare á higa, elva a Yaisu Almasiihu. Labare á higa ŋanna wá, á sawa áza Dadaamiya Saksage, ba ŋane una edda á barka, a fiyaare de ɓalaterá labare á higa ŋanna ge emnde. 12Yá aŋkwa slafaná we-aaruwa jipu ge Yaakadada Yaisu Almasiihu, aɗaba diyeddiye ganakini watse yá maganá slera-aara an ervauŋɗe-aaruwa palle, daaci a naba eksise, a give sleɓela-aara. Adaliye yá slafaná we-aaruwa aɗaba ndzeɗa na aŋkwa á vitá ŋane am slera ŋanna. 13Werre wá, ndza kwakya elva ƴaiƴaihe na ya velyanaa ya áte ŋane, ya naba zlazla zhera-aara, antara ba zlaɗa keni fanaterarfe ge emnde-aara. Baɗemme á una ŋanna, aley Yaisu Almasiihu a naba zivaarhe, aɗaba zlaɓe fantarka áte ŋane, ndza diyanka názu ya maganaa ya. 14Yaakadada Yaisu wá, magiyánmaga ŋgurna kwakya. A naba vite fetarfire, antara wáyáva ganakini yá wayetewaya ŋane. 15Náwa elva a jirire na ɓaaka arge ŋane ɗekiɗeki, shagera tá lyevaalya emnde baɗemme an ervauŋɗe-aatare palle: Yaisu Almasiihu a sawhe á sem duniya, a se lyá emnde a mága haypa, kwakya-aara ba iya edda á mága haypa ŋanna. 16Amá Yaisu Almasiihu wá, ba iya na janateruje ge emnde baɗemme an haypa na keni, a naba zivaarhe. De katafke keni, á maraterná an una ŋanna ge emnde ganakini ŋane wá, slefarvauŋɗe jipu, a fartarfe áte ŋane, tá shansha shifa na á zleka na. 17Dadaamiya wá, ma vaatara keni Sleksa ba ŋane palle. Ŋane aŋkwa ba jirire, amá ura á nánka an ice. Ba ŋane una Dadaamiya, ɓaaka kalle-aara. Emnde baɗemme a galargálá ba ŋane palle. Aamin. 18Ekka Timaute wá, gakevge ba seke egdza-aaruwa. Daaci náwa elva na yá bakaná ya: Elva na ta ndanaa nabi-aha werre na wá, ŋanaaŋa elva ŋanna ba shagera am ire á ŋa, lauktu ká de tsaatse an dzaŋdzaŋire. 19Ma vaatara keni tsaatse á ba áte fetarfire á ŋa, a demka duksa á ɓaakire á zherwe á dem ervauŋɗe á ŋa. Emnde umele wá, cenarka názu á baterná ervauŋɗe-aatare. Aɗaba una ŋanna, garevge ƴiƴiye an Dadaamiya. 20Náwa tara Himainaiyus, antara Alaikzandere ta ɗabete sera á emnde ŋanna. Aɗaba una ŋanna ƴanateraaƴa am erva á Shaitaine, geni a sharánsha eŋkale-aatare, lauktu watse tá dalika á valya elva ƴaiƴaihe áte Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\