1 Timaute 2

1Duksa zuŋŋwe na yá bakurná ya ge kure emnde a fetarfe wá: melawaterumele ge emnde baɗemme an maduwa-aha á kure. Ŋalawateruŋale Dadaamiya an slafa we á kure campaukkwe, aɗaba názu á magaterná ŋane ge itare. 2Magaumága maduwa arge slekse-aha, antara male-aha umele na tá an hakuma na baɗemme, ganakini mí njinja an lampire, mí njinja an hairire am larde á miya. Má shamiyánsha una, lauktu mí shá fa-zherwe áte Dadaamiya, mí njá an lyawa-aara am ervauŋɗe. 3Mága maduwa arge emnde wá, shagera jipu. Aɗaba á higarhiga Dadaamiya Slelyamilya. 4Aɗaba ŋane wá, wayaawaya emnde baɗemme tá diyeddiye jirire á elva-aara, tá fetarfe, tá lyelye shifa-aatare. 5Aɗaba ɓaaka Dadaamiya umele, sey ba palle. Slemela emnde antara Dadaamiya keni sey ba palle. Ŋane keni ba urimagwe, ba ŋane una Yaisu Almasiihu. 6A se ƴaa shifa-aara, geni á lyelye emnde baɗemme am sarte na a wayetaa Dadaamiya na. An emtsa-aara ŋanna wá, á maraterán ge emnde geni Dadaamiya wayaawaya á lyelye emnde baɗemme. 7Aɗaba una ŋanna, Dadaamiya a give sleɓela-aara, geni yá de ɓalaterá elva ŋanna ge emnde á larde umele, yá de kwaratersekware jirire á elva ŋanna, geni itare keni a fartarfe áte ŋane. Una yá ndaha ba jirire, icaneka fida ɗekiɗeki. 8Daaci duksa na yá kataná ya wá, ma am tate-ara keni yá kátá zala baɗemme tá welaavewele an mága maduwa. Amá wá, sey ervauŋɗe-aatare an bara, an ekhya, ɓaaka ga jawe keni am dagave-aatare. 9Ge ŋwasha keni maa, yá kátá tá ŋguɗa patele-aatare ba deydey-aara, a magarka jeba á ŋguɗa patele na ni tá maganá an niya, ganakini a zhararaterzhara emnde baɗemme na. Zlaɓe ádaliye wayanka tá keɗa sarte-aatare baɗemme ba ge tataya ndera ire an lawa gergere, antara ŋguɗa náza ŋgelawire, antara tataya kacakaca na zlazlaɗa jipu na. Amá, a tsekwartsekwa kazlaŋa-aatare an uŋŋule-aara. 10Ŋgelawire-aatare ge itare wá, a gevge an mága shagerire. Zlaya-aatare ba una ŋanna ge ŋwasha na tá an lyawa á Dadaamiya am ervauŋɗe. 11Daaci, máki kwá aŋkwa tsaha duksa á katafke á Dadaamiya wá, a njarinja ŋwasha ba tsekaɗɗe, a magarmaga fesarfire an ervauŋɗe-aatare baɗemme. 12Vananteka ya baráma ge mukse ganakini á kwaratersá ŋane duksa ge zala, bi á geva male ŋane arge itare, amá a njinja ba tsekaɗɗe. 13Aɗaba Dadaamiya a nderaa ba Naadama zuŋŋwe, lauktu a nderaa Hawwa. 14Zlaɓe ádaliye maa, Shaitaine a de janaa eŋkale ge Naadama ka, amá a de janaa eŋkale ba ge mukse. Daaci ba mukse una fansarka ge Dadaamiya. 15Amá mukse wá, á de shá shifa áza Dadaamiya aɗaba egdzara na á yáná ŋane. Amá wá, sey á fetarfe áte ŋane, á maga wayavire áte emnde, á maga názena á kataná Dadaamiya, ira zlalava shagera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\