1 Timaute 5

1Emgyegwe a zhele wá, valarka an ndzeɗa. Ma aŋkwa názu a guwa ŋane keni, ndandaha á ba an eŋkale ba seke eddeŋa. Ma dawalaa keni, giyatergiya á ba an eŋkale ba seke egdzar mama-aha a ŋa. 2Ma emgyegwar ŋwasha keni, ba seke mama-aha a ŋa. Máki gyaale-aha, ba seke egdzar mama-aha a ŋa. Gevge edda á jirire á katafke á gyaale-aha ŋanna. 3Fanufe hyema ge wegyege a mukse na ɓaaka ura-aara ba jirire ge fanu hyema na. 4Má tá aŋkwa egdzara á wegyege a mukse ŋanna bi eggye-aha-ŋara wá, kwaratersekware emtsaaɗe ge egdzara ŋanna fa zherwe áte emnde-aatare. A faranufe hyema ge emmetare, ba seke una ndza ta fateruwa dada-aha-aatare antara mama-aha-aatare hyema ge itare am sarte na zlaɓe ta egdzara mesheshe na. Una ŋanna duksa na á kataná Dadaamiya ázetare. 5Wegyege a mukse na ɓaaka ura-aara ba jirire na wá, ŋane a fetefa tama-aara á ba áte ndzeɗa á Dadaamiya palle. Vaƴi vacika á ŋala ba Dadaamiya ge melanumele. 6Amá wegyege a mukse na á maga ba názena á kataná ire-aara na wá, ma zlaɓe á ba an shifa-aara keni, am ice á Dadaamiya ba seke an emtsa. 7Kwaratersekware elva ŋanna, a ŋarnaaŋa ba shagera am ire-aatare, geni ma ware-aatare keni a jerka duksa mándzawe am ŋane. 8Zlaɓe ádaliye: edda una á fateruka hyema ge vara-aha-ŋara, sakwa emnde na tá am huɗe á há-aara ba ge ŋane, ŋane wá, dzalevdzale áte uŋŋule á Dadaamiya, ŋgulme ba edda una ɗabaaka Yaisu Almasiihu ɗekiɗeki na arge ŋane. 9Má ká aŋkwa farfe zlaɓe ádaliye ge puwa wegyegwar ŋwasha áte nalmesheri geni kwá de melaterumele wá, sey ká puwa ba edda una hyephye iva kul uŋkwahe, ámaslán ndza zlalaaka á de gá zhele umele. 10Adaliye: máki emnde keni ndza hayaranhaya slera-aara, máki ndza a fateru hyema ge egdzara-aara, ndza a lyiya wayve-aha am mba-aatare an uŋŋule-aara, ndza a baraternaabara sera ge emnde a Dadaamiya, ndza a melaterumele ge emnde na ndza ta shaa zlaɗa, máki ndza a magaa ba slera á maggwire. 11Amá wegyege a mukse na zlaɓe gyaale á mukse wá, puweka zhera-aara, diyaŋka ambane watse á wáyá de gá zhele zlaɓe ádaliye, estuwa demda am fida ƴaikke, dzalevdzala áte uŋŋule á Yaisu Almasiihu. 12Daaci estuwa tá de ŋezleka am shairiya, aɗaba badzaranvebadze elva na ndza ta ndaasa ba itare an we-aatare ganakini wayarka an ga zhele mazla-aara na. 13Zlaɓe ádaliye: Ma de garka ba zhele umele keni, tá de gev masefe-aha, tá de ɗaba sera á wakyiya á emnde ge ja ɗaba ba dey. Á tsaaka an masefire, tá de ɓala paysaɗa, tá de ɓala ice á dem duksa á emnde, tá de dem am elva-aha á emnde ba dey, tá de maga ba názu zlayeka ɗekiɗeki na. 14Aɗaba una ŋanna maa, wegyege a mukse, má ba zlaɓe gyaale á mukse wá, wayanwaya geni á de ga zhele ádaliye, á de yaya egdzara-aara, á de fanufe hyema ge huɗe á há-aatare, geni a tateraaka barama ge kelaade-aha á miya ge zlazla zhera á miya. 15Aɗaba tá aŋkwa emnde umele-aatare, kerteŋ dzalarevdzále áte uŋŋule á Dadaamiya, ta ɗabete Shaitaine. 16Mukse a fetarfe wá, máki jerje wegyege a mukse am dagave á vara-aha-ŋara wá, a fanufe hyema ge wegyege a mukse ŋanna, a farka gwatame ŋanna ge aiklaisiya, geni aiklaisiya wá, á fateru hyema ge wegyegwar ŋwasha na ɓaaka emnde-aatare ɗekiɗeki na. 17Nazu yá bakaná ya áte emnde á sawari á aiklaisiya wá, má tá aŋkwa maga slera-aatare an uŋŋule-aara wá, slafawatera we á kure ba kwakya. Ɓaaka ɗeme seke emnde a ɓala waazu, antara emnde a kwaraterse wakita á Dadaamiya ge emnde. 18Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: Ŋguɗawanaanuka japa ge we á dalau má aŋkwa á magakurá slera. A ba ŋane zlaɓe ádaliye: Sleslera wá, zlayanzlaya ganakini á zuze mbera-aara. 19Má ura a se icaar sera ge slesawari á aiklaisiya wá, lyiyeka elva-aara ɗekiɗeki, sey má jerje seyde-aha buwa bi keƴe. 20Ge emnde na tá aŋkwa maga haypa na wá, naba valaterarvále á katafke á emnde baɗemme, geni a waterwa lyáwa ge emnde umele. 21Náwa názu yá bakaná ya á katafke á Dadaamiya, antara Yaisu Almasiihu, antara á katafke á malika-aha na a dzeratersaa ŋane na, ŋanaaŋa elva ŋanna ba shagera am ire á ŋa: kuveka ice á emnde, eggerka emnde ɗekiɗeki. 22Hadzalka ge puware erva a barka ge ura geni á maga slera á aiklaisiya, amá ká zlauzle am gya hala á edda-aara emtsaaɗe. Ekka wá, dauka ka á dem haypa á emnde ɗekiɗeki, ettsufa ire á ŋa am cuɗeɗɗire. 23Sheka sey ba yawe daŋŋwe mazla-aara, naba kuke egdza mbazla keni cekwaaŋguɗi. Aɗaba uwe, ba kelaazare ka lapika, á wáká huɗe á ŋa na wá, naba kuke geni ká shansha ŋgulmire. 24Haypa-aha á emnde umele wá, má zlaɓe kyarka ba shairiya-aatare keni, diyardiya emnde. Amá náza á emnde umele wá, tá taa diseka, sey tá dise am iga á shairiya. 25Slera shagera keni ba estuwa, tá aŋkwa nanna emnde. Ma naránka áte watsewatsire keni, á de sheɓeka ɗekiɗeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\