2 Kaurintus-aha 10

1Kina wá, iya Paul yá kátá ndaakurse elva-aaruwa palle. Kwa bantsa kure: Máki yá am dágave á kure wá, ya tsekaɗɗe, amá máki ya ƴiƴiye an kure wá, ya ɗaŋɗaŋe. Aɗaba barka á martaapire, an kemaarire á Almasiihu wá, 2wayanka yá gev ɗaŋɗaŋe. Táslawa á kure, ƴáwánƴa jeba á mága á kure na. Máki ƴakuránka wá, má danemda watse ɓaaka hairire am dágave á miya. Iyau, emnde na ta bantsa itare maganka jirire, yá maganá áte slera á duniya na keni maa, diyana ba iya názena yá de maganá an itare. 3Ge jirire wá, ŋa ba emndimagwaha, amá wáva á ŋere wá, áte názá á emndimagwaha ka mazla-aara. 4Aɗaba kazlaŋa á wáva na ŋá wava ŋere an ŋane na wá, gevka kazlaŋa á wáva á emndimagwaha, á vaŋertá Dadaamiya kazlaŋa á wává á ŋere. Kazlaŋa á wáva á ŋere an ndzeɗa jipu, á dzegwándzegwa kyáɓá dala ƴaikke na tá an shaɓe am huɗe-aara kelaade-aha á Dadaamiya. Amaana: ŋá naba kezlanvekezle fidire na tá tsakaná emnde ŋanna, 5antara kurávire na tá maganá itare, tá aŋkwa piyaterte dise jirire á Dadaamiya ge emnde na. Ŋá kátá jemaa eŋkale á emnde baɗemme, ŋá gaterve ba seke daŋgay-aha, geni sey tá fansar ba ge Almasiihu palle. 6Ba máki ŋa nanna fesarfire á kure, kwa emnde umele wá, ŋere ŋá aŋkwa átekwa ge giya emnde na ɓaaka fesarfire ázetare ɗekiɗeki na. 7Kure kwá zhárá ba iga á duksa. Tá aŋkwa emnde umele am dágave á kure, ta bántsa itare ta emnde á Almasiihu. A diyareddiye emnde ŋanna ba shagera ganakini iya keni ya ba ura á Almasiihu. 8Yaakadada a vite hákuma áte kure. Amá a vite hákuma ŋanna geni yá zaɗakurzáɗa an ŋane ka, a vite ge dákurá á de katafke an ŋane. Ma ya galante ire-aaruwa kwakya keni, ɓaaka názu á emmága, aɗaba yá galaná an uŋŋule-aara. 9Amá bawánka zlaɓe a ba kure: Paul á kátá gaŋerte ba lyáwa an elva na á tsakaná ŋane am wakita-aara na. 10Ta bántsa emnde umele á kure áte iya: Máki ya ƴiƴiye an kure yá puwakurte nalmesheri wá, ya tsakakurse ba elva saɗaɗɗe, antara elva-aha na zlazlaɗa áte emnde na. Amá máki danemda am dágave á kure wá, yá gev ba seke ɓaaka ura, ba seke yá ndaaka elva. 11Náwa elva na ŋá baterná ŋere ge emnde ŋanna; a cenaráncena ba shagera: Baɗemme á názena ŋa puwakurtaa ŋere na wá, má watse daŋeremda am dágave á kure keni, ŋá de maganá á ba áte una ŋanna. 12Itare ta ganvaa ba itare ire-aatare ta male-aha. Daaci ŋa gergere an emnde ŋanna, ŋere ŋá sleka ire á ŋere an itare ɗekiɗeki. Itare wá, ta fanaa ba itare ire-aatare am malire, daaci tá zhárá ire-aatare áte una tá slaslaná itare, daaci ta bantsaa itare ta male-aha. Ta uce-aha degi emnde ŋanna. 13Amá ŋere wá, ŋá gáleka ŋere ire áte názá-aatare na. Gálá ire á ŋere á tsaatse á ba áte slera na a faŋeraara Dadaamiya ge ŋere, ŋá ebzeka nákwe ɗekiɗeki. Slera na a faŋeraara Dadaamiya ge ŋere wá, ŋá daada ádezekure an labáre á higa. 14Daaci duwa á ŋere ádezekure na ŋa dakuraa labáre á higa, elva a Almasiihu na wá, ebzaŋeruka nákwe á una a kwaraŋersaa Dadaamiya ɗekiɗeki. 15Daaci estuwa, galaŋerka ire áte slera á ura, aɗaba ebzaŋeruka nakwe á una a kwaraŋersaa Dadaamiya. Ŋá tama kwá aŋkwa á wálá ba lapiya am fetarfire, geni a farfe zlaɓe ádaliye slera á ŋere am dágave á kure. Baɗemme á una ŋanna, ebzaŋeruka nakwe ɗekiɗeki. 16Má zlaŋeruzle ázekure maa, lauktu bi watse ŋá shá baráma a dá labáre á higa á dem larde na á katafke. Wayaŋerka ŋere gev seke emnde umele, tá gálá ire áte slera á emnde na. 17Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: «Máki ura á kátá gálá ire wá, a eggálá aɗaba názena a maganaa Yaakadada.» 18Aɗaba emnde na tá galaná ba itare ire-aatare ka una, tá de shá háyá áza Dadaamiya, sey emnde na ni a galateraa ŋane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\